Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
1995, vol. 43, br. 5, str. 531-546
Razlike između odgovornosti za skrivene nedostatke koji umanjuju kvalitet građevine i garancije za solidnost građevine
Institut društvenih nauka, Beograd
Ključne reči: garancija za solidnost; odgovornost za nedostatke; rokovi odgovornosti; prava naručioca
Sažetak
U radu se ispituju međusobni odnosi odgovornosti za skrivene nedostatke koji umanjuju kvalitet građevine i garancije za solidnost građevine, budući da su one tesno povezane i da imaju istovetan krajnji cilj: obezbeđenje određenih svojstava građevine. Pisac prihvata gledište po kome garancija za solidnost i odgovornost za nedostatke čine dva zasebna pravna instituta. Dosledno tome, jedino garancija za solidnost građevine ima karakter samostalnog obećanja garancije, jer izražava poseban cilj koji treba da se postigne putem ugovora o izgradnji: solidnost, odnosno ispravno funkcionisanje građevine. Odgovornost za skrivene nedostatke koji umanjuju kvalitet jeste, međutim, sastavni deo ugovora o izgradnji, kao obična klauzula o garanciji, formalno svojstvena svakom ugovoru sa naknadom za fizička svojstva stvari.
Reference
*** (1978) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ, br. 29
*** (1942) Codice civile / Građanski zakonik Italije. čl. 1665, čl. 1667, čl. 1667/2, čl. 1668, čl. 1668/1, čl. 1668/2, čl. 1669, čl. 2043
*** (1985) Sudska praksa: jugoslovenski stručno-informativni časopis, Beograd, br. 3, str. 47
*** (1907-1936) Obligationenrecht / Zakon o obligacijama Švajcarske. čl. 41, čl. 368/1, čl. 368/2, čl. 368/3, čl. 370/1, čl. 371, čl. 371/2
*** (1896) Bürgerliches Gesetzbuch - BGB / Građanski zakonik Nemačke. čl. 633, čl. 633/2, čl. 633/ 3, čl. 634/2, čl. 634/1, čl. 638, čl. 640, čl. 823
*** (1977) Opšti uslovi za građevinske radove Međunarodne federacije savetodavnih inženjera. čl. 49. i 50
*** (1804) Code civil français / Građanski zakonik Francuske. čl. 1382, čl. 1792,čl. 2270
Biro, Z. (1981) Primopredaja i preuzimanje. Beograd, Ciklus: Izvođenje investicionih radova u inostranstvu u organizaciji Jugoslovenskog građevinskog centra i Instituta za uporedno pravo, 21. i 22. decembar, str. 121
Biro, Z. (1980) u: Blagojević Borislav T. i Krulj Vrleta [ur.] Komentar Zakona o obligacionim odnosima, Beograd: Savremena administracija, str. 124
Bukljaš, I. (1967) Odgovornost proizvođačke privredne organizacije za nedostatke proizvoda. Pravo i privreda, br. 11, str. 11
Bukljaš, I., Vizner, B. (1979) Komentar Zakona o obveznim (obligacionim) odnosima. Zagreb
Glavna državna arbitraža (1977) Posebne uzanse o građenju. Službeni list SFRJ, br. 18, uzansa 85
Goleminov, Č. (1963) Shodstva i različja meždu garancionata i zakonnata otgovornost za nedostatci. Pravna misla, Skopje, br. 4, str. 50
Jankovec, I.I. (1980) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Gornji Milanovac: Kulturni centar
Krulj, V. (1967) Neka pravna pitanja u vezi sa garantijom i garantijskim rokovima kod kupoprodaje. Naša zakonitost, Zagreb, br. 4, str. 306
Larenz, K. (1972) Lehrbuch des Schuldrechts. Munchen
Mazeaud, H., Mazeaud, L. (1965) La responsabilité contractuelle des entrepreneurs et la réception des travaux. Melanges offerts a Rene Savatier, Paris, br. 17
Milošević, L. (1968) Garancija za ispravan rad prodanog proizvoda. Naša zakonitost, Zagreb, br. 3, str. 213
Perović, S.K. (1972) Zabluda o svojstvima predmeta i odgovornost za skrivene mane. Pravni život, br. 1, str. 37, fusnota 107
Perović, S.K. (1980) Obligaciono pravo. Beograd: Privredna štampa
Radišić, J.D. (1988) Obligaciono pravo. Beograd: Savremena administracija
Radišić, J.D. (1986) Profesionalna odgovornost medicinskih poslenika. Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje
Radišić, J.D. (1972) Garancija za trajan kvalitet i odgovornost za štetu od stvari sa nedostatkom. Beograd
Rubino, D. (1958) L'appalto, in Trattato di diritto civile italiano. Torino, 3rd ed
Soinne, B. (1960) La responsabilité des architectes et entrepreneurs après la réception des travaux. Paris
Spirović-Jovanović, L.A. (1978) Sadržina garancije za ispravno funkcionisanje kod ugovora o prodaji. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 3-5, str. 677-685
Šurlan, P. (1979) Posebne uzanse o građenju sa objašnjenjima sudskom praksom i obrascima ugovora. Beograd
Vilus, J. (1973) Građanskopravna odgovornost izvođača i projektanta. Beograd: Građevinska knjiga
Vukmir, B. (1980) Ugovori o izvođenju investicijskih radova. Zagreb
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Zb Pravnog fak Niš (2013)
Odgovorna lica po osnovu garancije za ispravno funkcionisanje prodate stvari
Nikolić Đorđe L.

Anali Pravnog fak Beograd (2003)
Građanskopravni aspekti posete pozorišnoj aspekti
Marković Slobodan M.

Pravo - teorija i praksa (1993)
Forma izražavanja pristanka pacijenta na lečenje
Đurđević Nenad R.

prikaži sve [163]