Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
1998, vol. 46, br. 1-3, str. 39-53
Seksualna i reproduktivna prava mladih - pristanak deteta
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Ključne reči: Seksualna prava; Reproduktivna prava; Sposobnost maloletnika; Pristanak deteta
Sažetak
Seksualna i reproduktivna prava omladine aktuelizovana su kao tema u uslovima jedne nove kulture koja seksualnost oštro odvaja od reprodukcije. Tradicionalno stanovište da se seksualni odnosi lociraju u sferu braka razoreno je već činjenicom legalizacije vanbračne zajednice i seksualni odnosi se smatraju domenom ljudske intime i slobode. Ovaj obrazac je primenjen i na decu. Granica dopuštenih seksualnih odnosa ustanovljena je u odnosu na maloletna i punoletna lica, dok se o seksualnosti samih maloletnika uglavnom ćuti.U teoriji se postavlja problem koji je adekvatan način da se u sferi seksualnosti i reproduktivnih prava formuliše sposobnost maloletnika. Ona se određuje ili postavljanjem Granice uzrasta ili putem 'sposobnosti za rasuđivanje' koja podrazumeva individualnu procenu sposobnosti da se shvate značaj i posledice određenih postupaka.Kontekst ostvarivanja seksualnih i reproduktivnih prava pre svega je zdravlje, ali i odnos prema drugim pravima, na primer privatnosti. Granica između prava deteta i prava roditelja postaje problematična i njihova prava zaštite se gube. Pridavanje pravnih dejstava volji maloletnika utiče i na definisanje nekih drugih prava: prava na život, prava na identitet.Ukupan porast slobode u ličnoj sferi ne može se jednostavno primeniti i na omladinu. Ima prigovora da savremene seksualne slobode ukazuju na jedan fenomen regresije koji se različito objašnjava. Možda se na decu primenjuje model ljubavi koji se vezuje za odrasle i koji znači napuštanje deteta u ime njegovih prava.
Reference
*** (1990) Zakon o ratifikaciji Konvencije o pravima deteta. Službeni list SFRJ, 15
*** (1990) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, 28. decembar, čl. 27
*** (1995) Zakon o postupku prekida trudnoće u zdravstvenoj ustanovi. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 18, od 12. maja, čl. 2, čl. 5
*** (1989) Zakon o planiranju porodice. čl. 29
*** (1992) Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Službeni glasnik Republike Srbije, 17, čl. 10
*** (1976) Zakon o braku i porodičnim odnosima Slovenije. Uradni list SR Slovenije, 15, čl. 117, str. 3
*** (1994) Izmene Krivičnog zakona Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 47
*** (1993) Izmene Krivičnog zakona Crne Gore. Službeni list Republike Crne Gore, br. 42
*** (1977) Krivični zakon Crne Gore. Službeni list Republike Crne Gore, 22, čl. 89, čl. 90, čl. 97, čl. 103
*** (1977) Krivični zakon Srbije. Službeni glasnik SR Srbije, 26, čl. 106, čl. 107, čl. 115, čl. 121
*** (1980) Zakon o braku i porodičnim odnosima. Službeni glasnik SR Srbije, 22, čl. 4, čl. 49, čl. 93, čl. 95, str. 1, čl. 143, čl. 1566, str. 3
Cretney, S., Masson, J.M. (1997) Principles of family law. London: Sweet and Maxwell
Elijade, M. (1994) Mistična rođenja
Evola, J. (1990) Metafizika seksa. Čačak: Gradac, I
Fuko, M. (1982) Istorija seksualnosti. Beograd: Prosveta
Hrnjica, S. (1984) Zrelost ličnosti. Psihološka istraživanja, br. 3
Janjić-Komar, M.V., Obretković, M.M. (1996) Prava deteta - prava čoveka. Beograd: Dosije
Jerotić, V. (1990) Čovek i njegov identitet - psihološki problemi savremenog čoveka. Gornji Milanovac: Dečje novine
Lazarević, L.V. (1995) Krivično pravo Jugoslavije - posebni deo. Beograd: Savremena administracija
Mijanović, D. (1995) Regulacija fetriliteta u adolescentnom uzrastu. Novi Sad: Medicinski fakultet, doktorska disertacija
Minow, M. (1987) Interpreting rights: An essay for Robert Cover. Yale Law Journal, vol. 96, no. 8, str. 1884
Mršević, Z.Ž. (1997) Incest između mita i stvarnosti - kriminološka studija o seksualnom zlostavljanju dece. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja / IKSI
Mujović-Zornić, H.M. (1994) Ugovor o sterilizaciji - medicinsko pravo i medicinska etika
OUN (1989) Konvencija o pravima deteta. Službeni list SFRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori, od 20. novembra, stupila na snagu 2. septembra 1990, čl. 5, čl. 16, čl. 18, str. 1
Papić, Ž. (1996) Opozicija prirode i kulture kao prirodna definicija i interpretacija polne razlike - Levi-Strosova projekcija iskona kulture kao društvenog ugovora između muškaraca. Ženske studije
Ponjavić, Z. (1997) Prekid trudnoće - pravni aspekti. Beograd: Nomos
Zupančič, K. (1987) Sposobnost za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju dece putem zdravstvenih načina i sredstava - pravni aspekti ostvarivanja ustavnog prava čoveka da slobodno odlučuje o rađanju dece
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

God Fak polit nau (2008)
Mikrofizika i makropolitika moći Mišela Fukoa
Pavlović Vukašin

Nasleđe Kragujevac (2009)
Konstituisanje disperzivnog subjekta u romanu 'Ljudi govore' Rastka Petrovića
Petrović Aleksandra

Anali Pravnog fak Beograd (1991)
Psihološke teorije o ratu
Stojanović Milojko

prikaži sve [50]