Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, vol. 80, br. 7-8, str. 303-326
Nadležnost
Novi Sad
Ključne reči: nadležnost; lice; legitimnost; legislativa; egzekutiva; judikatura; sloboda dužnost
Sažetak
Nadležnost je prva kategorija procesnog prava, kao što je lice prva kategorija materijalnog prava. Druga strana nadležnosti je legitimnost koja može biti proceduralna, politička ili zasnovana na umnosti. Suština podele vlasti nije u uzajamnom ograničavanju tri vlasti, nego u njihovoj ontološkoj razlici. U parlamentu politika prelazi u pravo, ovde prelazi sloboda kao negativna određenost u slobodu kao pozitivnu određenost. Ako se pravo javlja kao dužnost, reč je o upravnom pravu, a ako se pravo javlja kao sloboda, reč je o sudskom pravu. Sud svojom odlukom uspostavlja slobodu kao određenost dakle pravo, dok država obezbeđuje obaveznost te odluke, dakle uspostavlja dužnost te slobode. Procesno razlikovanje uprave i sudstva istorijski nastaje tek sa nastankom građanskog liberalizma.
Reference
Aristotel (1984) Politika. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Dante, A. (2004) Monarhija. Beograd: Centar za istraživanje tradicija
de Monteskje, Š. (1989) O duhu zakona. Beograd: Filip Višnjić, tom 1
Grubač, M.V. (2002) Krivično procesno pravo. Beograd: Službeni glasnik
Hajek, F.A. (2002) Pravo, zakonodavstvo i sloboda - novi pogled na liberalne principe pravde i političke ekonomije. Beograd: Službeni list SRJ
Hegel, G.W.F. (1987) Enciklopedija filozofijskih znanosti. Sarajevo: Veselin Masleša
Hegel, G.W.F. Filozofija prava
Kandić, Lj., Vajs, A. (1976) Opšta istorija države i prava. Beograd: Savremena administracija, str. 251
Kelzen, H.V. (1951) Opšta teorija prava i države. Beograd: Kultura
Kubinjec, J. (2005) Ontološka struktura ustava. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 77, br. 2-3, str. 59-86
Kubinjec, J. (1995) Argumentacija kao element pravde. Pravni život, vol. 44, br. 12, str. 145-155
Kubinjec, J. (1996) Mera kao element pravde. Pravni život, vol. 45, br. 12, str. 99-106
Lok, D. (1978) Dve rasprave o vladi. Beograd: Mladost, II knjiga
Neumann, F.L. (1974) Demokratska i autoritarna država - studije o političkoj i pravnoj teoriji. Zagreb: Naprijed
Paund, R. (2000) Jurisprudencija. Podgorica: CID
Platon (1983) Država. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Sartori, G. (1993) Tedria demokracie. Bratislava: Archa
Starović, B.P., Keča, R. (1998) Građansko procesno pravo. Novi Sad: Pravni fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Šelih, A. (2006) Prekršaji kao ustavnopravna kategorija. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 78, br. 4, str. 139-149
Šmit, K. (2001) Norma i odluka - Karl Šmit i njegovi kritičari. u: Samardžić Slobodan [ur.] Pojam političkog, Beograd: Filip Višnjić
Veber, M. (1976) Privreda i društvo. Beograd, itd: Prosveta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gakv0808303K
objavljen u SCIndeksu: 11.12.2008.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2004)
Načelo zakonitosti
Mitrović Dragan M.

Anali Pravnog fak Beograd (2001)
O osnovama i karakteru političke obligacije građana
Stanovčić Vojislav

Anali Pravnog fak Beograd (2005)
Demokratija i vladavina prava
Stanovčić Vojislav

prikaži sve [392]