Akcije

Glasnik Advokatske komore Vojvodine
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, vol. 80, br. 9, str. 373-382
Zlostavljanje na radu
nema
Ključne reči: mobingometrija; detekcija; intenzitet; segmenti i količina mobinga; zaštita i odšteta
Sažetak
Posledice zlostavljanja na radnom mestu (mobbing) su sve češći osnov pružanja podrške žrtvama. Zbog toga je nezaobilazan pristup za utvrđivanje mobinga kvantifikacijom njegovih segmenata. Prema istraživanju Staffordshire University za britanski Sindikat Unison 75,6% žrtava mobinga ima zdravstvene posledice, pati od depresije i pada samopoštovanja, a u Švedskoj 10-20% suicida ima direktan ili indirektan uzrok u problemima na poslu. Cilj rada je ukazivanje na zaštitu i odštetu mobingovanog, a metoda se sastoji od ukazivanja na promene u psihičkoj i emocionalnoj ravnoteži, promene na somatskom planu i promene u ponaša-nju usled zlostavljanja na radu (mobingometrija). Sve navedene promene se uglavnom grupišu kao poremećaji prilagođavanja i posttraumatski stresni poremećaj (PTSP, F 43.1). Promene ulaze u strukturne segmente mobinga i za sada je odlučeno da je u ukupnom mobingovanju podjednak procenat poslednja dva segmenta, a promene na psihičkoj i emocionalnoj sferi 30%. U izradi ovoga modela nezaobilazno je bilo ispitati 'pogoršanje uslova na radu' radi verifikacije da li zaista uzrok navedenih posledica leži u radnom miljeu mobingovanog ili je negde drugde. U ovoj metodi je intenzitet mobinga označen kao neznačajan do 10%, i kao značajan preko ovoga procenta. Značajnost je podeljena na prvi stepen do 30%, na drugi stepen do 60% i na treći stepen preko 60%. Sledeći logiku iz prvog dela modela na isti način su stepenovani 'uslovi na radu' prvenstveno misleći mentalnu atmosferu u firmi. Količina mobbinga je proporcionalna intenzitetu i vremenu o čemu je napravljen aplikativni program. Tim sastavlja ekspertni izveštaj (report expertus) koji se sastoji iz nalaza (visum repertum) sa svim medikolegalnim uzusima i mišljenjem (parere), koji služi za medijaciju, a u slučajevima neuspešnog posredovanja, za postavljanje tužbenog zahteva i visinu odštetnog zahteva.
Reference
Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (2002) Lo stress in ambiente di lavoro. Linee guida per datori di lavoro e responsabili dei servizi di prevenzione. Roma
Američka psihijatrijska udruga. (1996) Dijagnostički i statistički priručnik za duševne poremećaje. Zagreb: Naklada Slap, Međunarodna verzija, DSM IV
Ćehić, E., Ivanov, Z., Ivanov, M. (1986) Istraživanje profila uspešnog radnika u različitim tehnologijama. Sarajevo: SIZ za nauku i kulturu SR BiH, Istraživački projekt
de Backer, G., Ambrosioni, E., Borch-Johnsen, K., Brotons, C., Cifkova, R., Dallongeville, J., Ebrahim, S., Faergeman, O., Graham, I., Mancia, G., Manger, C.V., Orth-Gomer, K., Perk, J., Pyorala, K., Rodicio, J.L. (2003) European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: Third Joint Task Force of European and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice. Eur Heart J, 24(17): 1601-10
di Martino, V., Hoel, H., Cooper, C.L. (2003) Preventing violence and harassment in the workplace. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Gilioli, D. (1999) Le molestie morali sul posto di lavoro (mobing): problema attuale in medicina del lavoro. u: Esperienze personali. Tesi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Milano: Universita degli Studi di Milano
Hozić, N., Ivanov, Z., Ivanov, M. (1988) Neki aspekti društvene prirode rada. u: Ergonomija u funkciji humanizacije rada i zaštite na radu, Banja Luka
Ivanov, M., Ivanov, Z., Sadiković, H. (1986) Zdravstvene kontraindikacije za rad prema profesionalnim štetnostima. Zaštita, Sarajevo, 12 (3), 29-35
Ivanov, M., Hozić, N., Ivanov, Z. (1991) Uticaj mikroklime u stepenu povređivanja radnika u efikasnosti organizacijske strukture. u: Bajić M. [ur.] Funkcionisanje i metode produkcije organizacijske strukture organizacijskih jedinica, Sarajevo: Mašinski fakultet, naučni projekt DCIX, TO-12, NP-1
Ivanov, Z., Lasica, M., Ivanov, M. (1986) Modernizacija tehnološkog procesa u grafičkoj industriji menja patologiju rada i ukazuje na mogućnost daljnje optimalizacije uslova rada. Naše štamparstvo, Sarajevo, 9, 28-31
Ivanov, Z., Kovač, G., Ivanov, M. (1986) Značaj 'faktor čovek' u prevenciji uposlenih u zašiti od požara. u: Savetovanje o zaštiti od požara, Dubrovnik, 107-10
Ivanov, Z. (1986) Prilog unapređenju metodologije pri raspoređivanju radnika sa preostalom radnom sposobnošću. Sarajevo: Institut za ergonomiju
Ivanov, Z., Ivanov, M. (1998) Profesionalna reintegracija radnika sa narušenom funkcionalnošću organskih sistema i čula. u: Teorija funkcionalnih sistema (IV), jugoslovensko-ruska konferencija, Palić, Rezimei
Ivanov, Z. (1991) Raspoređivanje invalida rada kvantificiranjem preostale radne sposobnosti i intenziteta profesionalnih štetnosti. Sarajevo: Medicinski fakultet, magistarski rad
Jokić-Begić, N., Kostelić-Martić, A., Nemčić-Moro, I. (2003) Mobing - moralna zlostavljanja na radnom mjestu. Socijalna psihijatrija, 31, (1): 25-33
Kostelić-Martić, A., Jokić-Begić, N. (2003) Wartegg test crteia. Zagreb, Priručnik
Kostelić-Martić, A. (2005) Mobing - psihičko maltretiranje na radnome mjestu - kako prepoznati mobing, kako se obraniti i kako ga spriječiti. Zagreb: Školska knjiga
Leymann, H. (1988) Suicide: Working environment. Stockholm
Leymann, H. (1990) Mobbing and psychological terror at workplaces. Violence Vict, 5(2): 119-26
Leymann, H. (1996) The content and development of mobbing at work. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5 (2): 165-184
Leymann, H., Gustafsson, A. (1996) How ill does one become of victimization at work?. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5 (2): 230-250
Leymann, H., Gustafsson, A. (1996) Mobing at work and the development of post-traumatic stress disorder. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5 (2): 251-277
Yamada, D. (2003) Workplace bullying and the law, towards a transnational consensus?. u: Einarsen S., Hoel H., Zapf D., Cooper C.L. [ur.] Bullying and emotional abuse in the workplace: International perspectives in research and practice, London - New York: Taylor and Francis, 399-400
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: rasprava/članak
DOI: 10.5937/gakv0809373I
objavljen u SCIndeksu: 09.03.2009.

Povezani članci

Gl Adv komore Vojvodine (2009)
Intenzitet i trajanje mobinga
Ivanov Zoran, i dr.

Gl Adv komore Vojvodine (2008)
Ocena opšte životne aktivnosti
Ivanov Zoran

Medicinski pregled (2009)
Mobing - osvrt na sestrinsku profesiju
Milutinović Dragana, i dr.

prikaži sve [25]