Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, vol. 81, br. 9, str. 366-378
Uslovi osiguranja kao vrsta pravila poslovanja
DDOR, Novi Sad
Sažetak
Masovna produkcija i masovna prodaja nameću ugovornu tehniku, koja sadržaj posla reguliše na tipizirani način. Proces racionalizacije u proizvodnji i distribuciji, tipiziranje proizvoda, ekonomski razvoj privrednih subjekata urbanizacija i korišćenje brzih sredstava komunikacija, izaziva potrebu da se zaključenje ugovora ubrza, olakša i pojeftini. Tamo gde se koriste formulari prilikom zaključenja ugovora, nije potrebna dugotrajna i brižljiva priprema, jer je iskustvo subjekta, koji se služi formularnim ugovorom precizirano u tekstu pravila poslovanja. U savremenoj privredi napušta se individualiziranje i ne uzimaju se u obzir posebnosti konkretnog slučaja. To nije slučaj samo u proizvodnji, već i u ugovornom pravu, koje služi regulisanju razmene dobara i usluga. Pravni izraz ovog procesa Jesu uslovi poslovanja ugovarača koji se njima služi.
Reference
*** (1978) Zakon SR Nemačke o uređenju prava opštih uslova poslovanja. Strani pravni život, br. 100, str. 25-37
*** (1961) Zakon o osiguravajućim zavodima i zajednicama osiguranja. Službeni list FNRJ, br. 27
*** (1978-1989) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89
*** (1993-1999) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SRJ, br. 31/93, 22/99 i 44/99, 61. 142. i 143
*** (1996-1999) Zakon o osiguranju imovine i lica. Službeni list SRJ, br. 30/96, 57/98, 21/99, 44/99, 53/99, 55/99
*** (2004) Zakon o osiguranju imovine i lica. Službeni glasnik RS, br. 55
*** (2004-2005) Zakon o osiguranju. Službeni glasnik RS, br. 55/04, 70/04, 61/05, 85/05
*** (2005) Zakon o zaštiti potrošača. Sl. glasnik RS, br. 79
*** (2007) Uredba o utvrđivanju Nacionalnog programa zaštite potrošača za period od 2007. do 2012. godine. Sl. glasnik RS, br. 11
Arbittier, S. (1963) The form 50 lease: Judicial treatment of an adhesion contract. University of Pennsylvania Law Review, vol. III, 8, str. 1204
Blagojević, B., ur. (1970) Pravni leksikon. Beograd, II
Blagojević, B.T., Krulj, V., ur. (1983) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Beograd: Savremena administracija, I
Bošković, M. (1985) Opšti uslovi ugovora. Privredno-pravni priručnik, Beograd, br. 4, str. 25
Camous, E. (2002) Reglements non-juridictionnels des litiges de la consummation. Contribution critique a l'analyse des modes alternatifs de reglement des conflits. Paris
Carić, S. (2005) Autonomni izvori privrednog prava - funkcije i značaj. u: Mićović M. [ur.] Novo privredno zakonodavstvo, Kragujevac, str. 12
Carić, S.V. (1995) Autonomno privredno pravo i ostvarivanje pravičnosti u sudskoj praksi. Pravni život, vol. 44, br. 11, str. 235-250
Carić, S.V., Šogorov, S.V., Vilus, J., Đurđev, D. (1994) Međunarodno privredno pravo. Novi Sad: Centar za privredni konsalting
Carić, S.V. (2000) Autonomna unifikacija pravnih pravila o ugovorima u privredi. Pravni život, vol. 49, br. 11, str. 251-264
Danilović, T. (1980) Klauzule o isključenju i ograničenju (ublažavanju) ugovorne odgovornosti. Beograd
Draškić, M. (1974) Međunarodno privredno ugovorno pravo. Beograd
Đurović, R. (2000) Međunarodno privredno pravo. Beograd: Savremena administracija
Ghestin, J. (1994) Korisno i pravično u ugovorima. Pravni život, vol. 43, br. 11-12, str. 1481-1505
Goldštajn, A. (1978) Obvezno pravo. Zagreb, I
Goldštajn, A. (1970) Opći uvjeti poslovanja - u međunarodnoj i unutrašnjoj trgovini. Zagreb
Jankovec, I. (1971) Jedan prilog razmišljanjima o sistemu i metodu zakonskog regulisanja odnosa iz ugovora o osiguranju. Osiguranje i privreda, Zagreb, br. 6-7, str. 20
Jankovec, I.I. (1968) Ugovor o reosiguranju. Beograd: Institut za uporedno pravo
Jankovec, I.I. (1999) Privredno pravo. Beograd: Službeni list SRJ
Kapor, V., Carić, S.V. (1996) Ugovori robnog prometa. Novi Sad: Centar za privredni consulting
Konstantinović, M. (1969) Obligacije i ugovori - skica za zakonik o obligacijama i ugovorima. Beograd: Centar za dokumentaciju i publikacije Pravnog fakulteta
Kostadinović, S., Mrkšić, D. (2004) Kompanijsko pravo. Novi Sad
Lojpur, A. (1988) Opšti uslovi formularnih ugovora. Pravni život, br. 10-12, str. 1552
Marović, B. (1994) Špedicija i osiguranje. Novi Sad
Marović, B., Žarković, N. (2002) Leksikon osiguranja. Novi Sad: DDOR Novi Sad
Marović, B., Avdalović, V. (2006) Osiguranje i teorija rizika. Novi Sad: Centar za automatizaciju i mehatroniku
Marović, B., Mrkšić, D. (1996) Osiguranje i reosiguranje. Novi Sad: Financing centar
Mićović, M. (2000) Trgovački običaji. Kragujevac
Milenović, D. (2001) Poslovno pravo. Niš
Mirković, Đ. (1959) Ugovor o osiguranju. Jugoslovenska advokatura, Beograd, br. 1, str. 24
Mirković, Đ.Ž. (1959-1960) Osiguranje. Beograd
Mrkšić, D., Petrović, Z. (2004) Pravo osiguranja. Beograd
Munksgaard, N. (1992) Forsikringsjura. Rungsted Kyst
Nikolić, N. (1957) Ugovor o osiguranju. Beograd
Notaroš, M. (1996) Priručnik za praksu u osiguranju i reosiguranju. Novi Sad, redaktori Acin Đ., Cvejić Đ
Perović, S.K. (1981) Obligaciono pravo. Beograd: Privredna štampa, I
Radišić, J.D. (1993) Obligaciono pravo - opšti deo. Beograd: S.A.M. Konsalting centar
Radović, Z. (1989) Osiguranje izvoznih kredita. Beograd: Institut za uporedno pravo
Ramberg, J. (2002) International commercial transactions. Stockholm
Salma, J. (2001) Obligaciono pravo. Novi Sad: Pravo
Schmidt-Salzer, J. (1967) Das Recht der Allgemeinen Geschäfts - und Versicherungsbedingungen. Berlin
Schmitthoff, C.M. (1972) Međunarodno trgovačko pravo. Zagreb
Simurdić, B. (2005) Englesko-srpski i srpsko-engleski rečnik termina u osiguranju. Novi Sad
Šulejić, P.Ž. (1997) Pravo osiguranja. Beograd: Pravni fakultet
Vasiljević, M.S. (1997) Poslovno pravo - trgovinsko i privredno pravo. Beograd: Savremena administracija
Vilus, J. (1962) Tipski ugovori o međunarodnoj kupoprodaji. Beograd
Vilus, J. (1976) Opšti uslovi formularnih ugovora. Beograd: Institut za uporedno pravo
Vukadinović, R.D. (2005) Međunarodno poslovno pravo - opšti deo. Kragujevac: Pravni fakultet
Vukadinović, R.D. (1994) Lex mercatoria kao pravedno pravo u međunarodnom trgovinskom (privrednom) pravu. Pravni život, vol. 43, br. 9-10, str. 1217-1231
Weber, W. (1967) Die Allgemeinen Geschaftsbedingungen. Berlin
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/gakv0909366I
objavljen u SCIndeksu: 24.11.2009.

Povezani članci