Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 83, br. 3, str. 111-151
Korupcija u međunarodnom i uporednom krivičnom pravu
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet
Sažetak
Među službenim krivičnim delima se posebno izdvajaju krivična dela korupcije koja predstavljaju samo različite oblike i vidove ispoljavanja zloupotrebe službenog položaja. Radi se o različitim oblicima i vidovima aktivnog (davanje mita) i pasivnog (primanje mita) podmićivanja koja poznaje veliki broj savremenih krivičnih zakonodavstava, ali i više međunarodnih akata, u prvom redu akata Ujedinjenih nacija, Saveta Evrope i Evropske unije. Zbog izuzetne opasnosti od koruptivnih ponašanja pojedinaca i grupa posebno u tranzicionim i multietničkim društvima, i međunarodna zajednica (univerzalna međunarodna organizacija oličena u Ujedinjenim nacijama kao i regionalne organizacije u prvom redu Savet Evrope i Evropska unija sa odgovarajućim organizacijama i agencijama u svom sastavu) je kroz niz međunarodnih pravnih akata postavila solidnu pravnu osnovu i instrumentarijum za organizovanu zajedničku akciju u otkrivanju, krivičnom progonu, procesuiranju i suzbijanju ovakvih protivpravnih ponašanja. U tom pogledu posebno su značajne aktivnosti Evropske unije o čijim naporima kao i aktivnostima specijalizovanih međunarodnih bezbednosnih organizacija upravo govori ovaj rad.
Reference
*** (2005) The Hague programme: Ten priorities for the next five years, security and justice, COM. u: Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, 184 Final - Non published in the Official Journal
*** (1995) Criminal Code of the Republic of Albania. Tirana, Official text
*** (2002) The criminal code of Republic Tajikistan. Dushambe, Official text
*** (1996) Finnish penal code. Helsinki: Finnish Ministry of Justice
*** (1977) Laws of State of Israel. Jerusalem: Penal law, Special volume
*** (1957) Penal Code of the Empire of Ethiopia. Negarit gazeta, Addis Ababa
*** (1996) Služben vesnik na Republika Makedonija, Skopje, broj 37 od 29. jula
*** (2000) The criminal law of the Republic of Latvia. Riga: Tulkošanas centre, str. 97-98
Aleksić, Ž., Škulić, M. (2002) Kriminalistika. Beograd
Alibunarić, V. (2002) Uloga medija u borbi protiv korupcije. Zagreb
Asprin, R. (2003) Mit i korupcija. Zagreb
Babić, B.S., Ilić, G. (1996) Jugoslavija i Evropska unija. Beograd
Bačić, F. (2000) Korupcija i antikorupcijsko kazneno pravo. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Zagreb, broj 2, str. 827-841
Bajić, M. (2003) Koruptivna kaznena djela. u: Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, zbornik radova, Zagreb, str. 91-108
Barbić, J. (2006) Nacionalni program suzbijanja korupcije. Zagreb: HAZU, str. 158-173
Bejaković, P. (2002) Corruption in Croatia. Politička misao, Zagreb, broj 5, str. 128-155
Bishop, N. (1999) The Swedish penal code. Stockholm
Bodiroga, V.N. (2001) Posebnosti pravne prirode Evropske unije. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, br. 38, str. 351-369
Cadoppi, A. (1996) Towards a European criminal code. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, str. 2-17
Clifford, W.J. (1998) Resolving judical corruption while preserving judical independence: Comparative perspectives. California Western International Law Journal, br. 2, str. 341-351
Cvrčić, R. (2000) Korupcija i instrumenti njezina suzbijanja u međunarodnoj zajednici. Računovodstvo i financije, br. 8, str. 63-69
Datzer, D. (2005) Korupcija - sistemska ili individualna slabost. Kriminalističke teme, Sarajevo, br. 1-2, str. 249-261
Degan, V., Pavišić, B. (2005) Međunarodno kazneno pravo. Rijeka
Delmas-Marty, M. (2001) Procedure penali d Europa. Padova
Delmas-Marty, M. (2003) The contribution of comparatice law to a pluralist conception of international criminal law. Journal of International Criminal Justice, br. 1, str. 13-25
den Wyngaett, C.V. (1993) Criminal procedure systems in the European community. London
Derenčinović, D. (2001) Kazneno djelo davanja mita u hrvatskom i uporednom kaznenom zakonodavstvu i sudskoj praksi. Hrvatska pravna revija, br. 3, str. 56-68
Derenčinović, D. (2000) Kaznenopravni sadržaji u suprotstavljanju korupciji. Zagreb
Derenčinović, D. (2001) Mit o korupciji. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 6, str. 1465-1468
Derenčinović, D. (2004) Usklađivanje hrvatskog zakonodavstva sa Konvencijom UN protiv korupcije. Pravo i porezi, Zagreb, broj 11, str. 32-35
Derenčinović, D. (2005) Komentar Konvencije UN protiv korupcije. Zagreb
Derenčinović, D. (2004) Prikaz Konvencije UN protiv korupcije. Pravo i porezi, Zagreb, br. 3, str. 38-46
Đorđević, Z. (2004) Uloga Interpola u borbi na suzbijanju krijumčarenja droge. u: Zbornik radova, Budva, Budva, Zbornik radova
Ebert, U. (1993) Strafgesetzbuch. Heidelberg
Eisenberg, U. (2001) Kriminologie. Munchen
Fatkinhauer, H.J. (1995) Korupcija u Nemačkoj. Izbor, Zagreb, broj 2-3, str. 198-206
Fedosova, I., Skuratova, T. (2005) Ugolovnij kodeks Rossijskoj federacii. Moskva
Goeppinger, H. (1997) Kriminologie. Munchen
Grupa autora, biki slepljene reference (2004) Korupcija i odsustvu vladavine prava. Sarajevo
Hartley, T.S. (2004) Temelji prava Europske zajednice. Rijeka
Holtz, K. (1998) Korupcija u policiji. Izbor, Zagreb, br. 4, str. 267-275
Horvatić, Ž. (1997) Novo hrvatsko kazneno pravo. Zagreb
Horvatić, Ž., Šeparović, Z. (1999) Kazneno pravo - posebni dio. Zagreb
Janjević, M. (2003) Treći stub Evropske unije. Beograd
Kregar, I. (2003) Izgledi Hrvatske u borbi protiv korupcije. Bilten tribine, Zagreb, str. 18-31
Krivokapić, B. (2005) Uvod u pravo Finske. Beograd
Krivokapić, B. (1998) Leksikon međunarodnog prava. Beograd: Radnička štampa
Kurtović, A. (2005) Standardi i instrumenti konvencije UN protiv korupcije u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu. u: Aktuelna pitanja kaznenog zakonodavstva, Zbornik radova, Zagreb, str. 3-37
Lazarević, Lj., Vučković, B., Vučković, V. (2004) Komentar Krivičnog zakonika Crne Gore. Cetinje
Lolis, N., Mangakis, G. (1973) The Greek penal code. London: Sweet-Maxwell
Lopandić, D., Janjević, M. (1996) Sporazum iz Šengena - za Evropu bez granica. Beograd
Lopandić, D., Janjević, M. (1995) Ugovor o Evropskoj uniji - od Rima do Mastrihta. Beograd
Lopandić, D. (2001) Osnivački ugovori Evropske unije. Beograd
Lopandić, D. (1999) Ugovor o Evropskoj uniji - Rim, Mastriht, Amsterdam. Beograd
Meško, G., Anžić, A. (2000) Corruption in Central and Eastern Europe at the turn of the millennium. Ljubljana: Open Society Institute, 47-53
Mišić, G. (2005) Kaznena djela protiv službene dužnosti - poseban osvrt na korupcijska kaznena djela. Hrvatska pravna revija, Zagreb, broj 10, str. 82-95
Mitrović, D.M., Račić, O., ur. (1996) Pravo Evropske unije - zbornik radova. Beograd
Nelken, D. (2000) Collar crime. u: Oxford handbook of criminology
Novosel, D. (2001) Kazneno-pravni aspekti i dometi zakona o uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Hrvatska pravna revija, Zagreb, 5, str. 122-134
Novosel, D. (2001) Posebnosti zakona o uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Zagreb, 2, str. 41-83
Pantelić, N. (2007) Uloga i značaj sektora unutrašnje kontrole policije u borbi protiv korupcije. Revija za bezbednost, Beograd, broj 1, str. 17-20
Pavišić, B. (2006) Kazneno pravo Vijeća Europe - izvori, komentari, praksa. Zagreb
Pavlović, Š. (2004) Novo uređenje kaznenih djela davanja i primanja mita u gospodarskom poslovanju. Pravo u gospodarstvu, Zagreb, broj 5, str. 79-93
Petrović, B., Jovašević, D. (2005) Krivično (kazneno) pravo - posebni dio. Sarajevo
Polšek, D. (1999) Sociološka objašnjenja korupcije. Društvena istraživanja, Zagreb, br. 2-3, str. 443-455
Pradel, J., Corstens, G. (2002) Droit pénal européen. Paris: Dalloz
Sačić, N. (2003) Korupcija, sudstvo i mediji. Kriminalističke teme, Sarajevo, br. 3-4, str. 361-375
Sačić, Ž. (1998) Korupcija i njeno suzbijanje u svijetu i u Hrvatskoj - kriminološko-kriminalistički aspekti. Policija i sigurnost, Zagreb, 1-2, str. 1-16
Saković, A. (2003) Organizirani ekonomski kriminal u odnosu na korupciju i pranje novca u Bosni i Hercegovini. Kriminalističke teme, Sarajevo, broj 3-4, str. 183-193
Santiago, M. (2000) Europol and police cooperation in Europe: Criminology studies. Lewiston: The Edwin Mellen Press
Schaupensteiner, W. (1994) Suzbijanje delikvencije korupcije. Izbor, Zagreb, broj 3, str. 257-271
Skuratov, J.I., Lebedov, V.M. (1996) Komentarii k Ugolovnomu kodeksu v Rossijskoj federaciii. Moskva: Norma
Soković, S. (2004) Iskustva EU u suzbijanju teških oblika kriminala. u: Zbornik radova, Budva
Stajić, L. (2003) Osnovi bezbednosti. Beograd: Policijska akademija
Stefanović, Z. (2003) Pravo Evropske unije. Beograd: Moć knjige
Štulhofer, A. (2004) Percepcija korupcije i erozija društvenog kapitala u Hrvatskoj. Politička misao, Zagreb, broj 3, str. 156-169
Tanović, R. (2005) Korupcija i borba protiv korupcije. Kriminalističke teme, Sarajevo, br. 1-2, str. 357-375
Tarle, T. (2004) Korupcija u javnoj upravi. Pravnik, Zagreb, br. 2, str. 129-141
Tomanović, M. (2007) Krivična dela korupcije u krivičnom zakonodavstvu Srbije i bivšem jugoslovenskom zakonodavstvu. Sudska praksa, br. 6, str. 52-59
Vasiljević, S. (1999) Republika Hrvatska i međunarodna zajednica pred izazovom korupcije. Pravnik, Zagreb, br. 1-2, str. 136-160
Vujin, M. (2001) Značaj međunarodne saradnje u borbi protiv korupcije. u: Privredni kriminal i korupcija, zbornik radova, Beograd, str. 217-224
Vukadinović, R. (2001) Pravo Evropske unije. Beograd
Vukadinović, R.D. (1991) Evropska ekonomska zajednica. Beograd: Nova
White, S. (1998) Protection of the financial interests of the European Communities. Hague
Wingaert, V.C., Stessens, G.C. (1996) International criminal law: A collection of international and European instruments. Hague
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/gakv1103111J
objavljen u SCIndeksu: 15.06.2011.

Povezani članci