Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 84, br. 1, str. 56-73
Porodica, škola, grupe vršnjaka i kriminalitet
Vršac
Sažetak
Kriminologija je samostalna nauka o čoveku i društvu koja, koristeći saznanja i istraživačke postupke, empirijski proučava kriminalni fenomen tj. zločin, njegovog izvršioca i žrtvu, kriminalitet i način na koji društvo reaguje na kriminalno ponašanje. Opšti uslovi koji determinišu kriminalitet realizuje se preko neposrednih uzroka i individualnih činilaca, koji stoje u direktnom odnosu prema kriminalnoj aktivnosti. Ti neposredni uzroci i individualni činioci uzrokuju i uslovljavaju kriminalitet iz neposredne distance i zbog toga se i nazivaju 'kriminogenim faktorima'. Maloletnička delinkvencija predstavlja po svome karakteru istu oblast ponašanja kao i kriminalno ponašanje odraslih lica, pa se smatra kao deo kriminaliteta uzev uopšte tj. ona ima niz obeležja i karakteristika zajedničkih sa kriminalitetom punoletnih lica. Ali zbog njihovog uzrasta i drugih elemenata, pre svega socioloških, psiholoških, bioloških, kriminalno-političkih i drugih, maloletnička delinkvencija ima i niz posebnih karakteristika. Faktori koji deluju na javljanje maloletničke delinkvencije su veoma složeni i raznovrsni što je uslovljeno posebnim socijalnim, ekonomskim, kulturnim i drugim relevantnim uslovima pojedinih zemalja i položaja omladine u njima. Socijalna prevencija se može odrediti kao sistem preventivnih mera, programa i metoda društvenih i državnih subjekata u sprečavanju kriminaliteta i sličnih pojava društvene patologije. Mere socijalne prevencije prema deci i maloletnicima dele se na mere usmerene na pojedinca i mere usmerene na društvenu zajednicu. Socijalizacija mladih je uvek aktuelna društvena tema koja ima višedimenzionalni karakter. Socijalizacija predstavlja proces pomoću kojeg deca (ili drugi novi članovi društva) stiču znanja o načinu života u svom društvu. Cilj socijalizacije je da mladi nauče kako se treba ponašati u društvenoj zajednici kojoj pripadaju i u kojoj teče njihov psiho-socijalni razvoj. Posrednici ili agensi socijalizacije su grupe ili društveni okviri u kojima se odigravaju značajni procesi socijalizacije. Među najvažnijim agensima socijalizacije koji utiču na formiranje i razvoj ličnosti su porodica, škola i vršnjaci.
Reference
Danilović, M. (1986) Porodica i maloletnička delinkvencija. Rijeka
Gidens, E. (2003) Sociologija. Beograd: Ekonomski fakultet
Hajduković, Č. (1981) Sudska psihijatrija. Beograd-Zaječar
Ignjatović, D. (2005) Kriminologija. Beograd: Službeni glasnik
Krivokapić, V. (2002) Prevencija kriminaliteta. Beograd: Policijska akademija
Milutinović, M., Aleksić, Ž.L. (1989) Maloletnička delinkvencija. Beograd: Naučna knjiga
Milutinović, M.M. (1989) Kriminologija. Beograd: Savremena administracija
Škulić, M., Stevanović, I. (1999) Maloletni delinkventi u Srbiji - neka pitanja materijalnog, procesnog i izvršnog prava. Beograd: Jugoslovenski centar za prava deteta
Vuković, Š. (1984) Krvni delikti u Srbiji. Zaječar, monografija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/gakv1201056M
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.