Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 84, br. 6, str. 395-410
Zastarelost i drugi slični pravni instituti
Priština
Ključne reči: zastarelost; održaj; prekluzija; vršenje prava contra factum proprium; prava ograničenog trajanja; pravna dejstva zastarelosti; zloupotreba prava
Sažetak
Iako je institut zastarelosti višestruko obrađivan, kako u našoj, tako i u svetskoj literaturi, u vezi sa njim ostala su otvorena neka, možemo reći suštinska pitanja. To je primarni razlog zašto se u pokušaju razlikovanja zastarelosti od drugih sličnih instituta nailazi na teškoće. Imajući u vidu teorijski značaj njihovog pravilnog razlikovanja, ali i praktične implikacije u vezi sa tim, ovaj rad smo 'rezervisali' za ulazak u one najfinije detalje u vezi sa tom problematikom. Koristeći se prednostima analitičke metode, stvorili smo osnov za komparaciju zastarelosti sa održajem, prekluzijom, protivrečnim vršenjem prava i pravima ograničenog trajanja.
Reference
*** (2009) Zakon o autorskim i srodnim pravima. Sl. glasnik RS, br. 104
*** (1978-1989) Zakon o obligacionim odnosima. Sl. list SFRJ
*** (1993) Zakon o obligacionim odnosima. Sl. list SFRJ, br. 31
*** (2005-2009) Krivični zakonik. Sl. glasnik RS
Antić, O. (2009) Vreme i pravo. Pravni život, =534(14): 245-270
Bogišić, V. (1998) Opšti imovinski zakonik za knjaževinu Crnu Goru i izabrana djela. Podgorica - Beograd
Čubinski, A.M. (1927) O zastarelosti u gradjanskom pravu. Beograd: G. Kon
Ćorić, D. (2005) Pravo u vremenu i vreme u pravu. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 77, br. 9, str. 443-451
Filipović, A.K. (1999) Zastarelost potraživanja u sudskoj i poslovnoj praksi. Beograd: Dunav preving
Gams, A. (1967) Uvod u građansko pravo - opšti deo. Beograd: Naučna knjiga
Kovačević-Kuštrimović, R.B. (1996) Domen primene načela zabrane zloupotrebe prava. u: Zloupotreba prava, Zbornik radova, Niš
Lapajne, S. (1933) Zastaranje (po pravnih redih slovanskih držav). Ljubljana, str. 3
Lazić, M. (1996) Zloupotreba prava svojine u susedskim odnosima. u: Zloupotreba prava - zbornik radova, Niš: Pravni fakultet, str. 113
Lukić, R.D. (1976) Teorija države i prava. Beograd: Naučna knjiga, Teorija prava
Marković, M. (1978) Zloupotreba prava. u: Enciklopedija imovinskog prava i prava udruženog rada, Beograd, tom III, str. 1003-1019
Marković, M. (1957) Građansko procesno pravo. u: Parnični postupak, Beograd, knj. 1, sv. 1, str. 34-35
Mesarović, K.M. (1991) Zastarelost, održaj i prekluzivi rokovi. Branič - časopis Advokatske komore Srbije, 1(2): 47-50
Meyer, T. (2003) Izmene odredbi o zastarevanju u nemačkom Građanskom zakoniku. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 51(3-4): 490-530
Nikolić, D.Ž. (2005) Uvod u sistem građanskog prava. Novi Sad: Pravni fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Perović, S. (1969) Naturalne obligacije i moralne dužnosti. Beograd
Perović, S.K. (1976) Obligaciono pravo. Beograd: Privredna štampa
Radišić, J.D. (2004) Obligaciono pravo. Beograd: Savremena administracija
Salma, J. (2005) Obligaciono pravo. Novi Sad: Pravo
Simonović, I. (2009) Rokovi u gradjanskom pravu. u: Nevena Petrušić [ur.] Pristup pravosuđu - instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije, Tematski zbornik radova, 181-199
Stanković, G. (2004) Pravo na samozaštitu u sudskoj praksi. u: Građanska kodifikacija, Niš, Zbornik radova, sv. 3, str. 171-187
Stanković, G. (2002) Samozaštita kao oblik građanskopravne zaštite. u: Građanska kodifikacija, Niš, Zbornik radova, sv. 1, str. 235-249
Stanković, G. (2007) Građansko procesno pravo. Niš, Prva sveska - parnično procesno pravo
Šabić, A. (2006) Zastarjelost potraživanja. Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, (49): 413-437
Vodinelić, V.V. (1997) Takozvana zloupotreba prava. Beograd: Nomos
Vukadinović, G. (1996) Temelji teorije zloupotrebe prava. u: Zloupotreba prava- zbornik radova, Niš: Pravni fakultet, str. 13
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/gakv1206395R
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Gl Adv komore Vojvodine (2004)
Neka sporna pitanja vezana za institut prava preče kupovine
Cvetić Radenka

Zb Pravnog fak Niš (2008)
Načelo jednake vrednosti davanja u ugovornom pravu
Cvetković Mihajlo

Anali Pravnog fak Beograd (2004)
Uticaj nedozvoljenog motiva na punovažnost testamenta
Đurđević Dejan

prikaži sve [231]