Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, vol. 85, br. 11, str. 563-575
Maloletnički zatvor u uporednom zakonodavstvu (Kanada - Nemačka - Francuska)
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Ključne reči: maloletnici; maloletničko krivično pravo; krivičnopravni status maloletnika; maloletnički zatvor; izricanje; odmeravanje
Sažetak
Kažnjavanje maloletnika predstavlja izuzetan i najstroži način reagovanja na njihovo kriminalno ponašanje. Uslovi za njegovo izricanje, način odmeravanja, mogućnosti uslovnog otpuštanja, uslovno odgađanje izvršenja, pod određenim uslovima i na određeno vreme u pojedinim zakonodavstvima, ukazuju nam posebnost u zakonskom regulisanju maloletničkog zatvora. Srbija je prethodne decenije prvi put u svom krivičnom pravu donela poseban zakonski akt kojim se reguliše krivičnopravni status maloletnika. Prilikom pisanja zakona njegovi autori su koristili inostrana iskustva, pretežno država u kojima postoji duža tradicija osamostaljenja maloletničkog krivičnog prava. Iako je od donošenja Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica prošlo više godina, još uvek postoje problemi u njegovoj praktičnoj primeni. Uvažavajući okolnosti nastanka Zakona o maloletnicima i našu društvenu realnost koja često nema dovoljno kapaciteta da isprati primenu brojnih zakonskih rešenja preuzetih iz uporednog zakonodavstva, u svim pravnim oblastima, korisno je dati kraći osvrt na primenu kazne maloletničkog zatvora u uporednom zakonodavstvu. U skladu sa obimom predviđenim za objavljivanje naučnog rada autor je odabrao tri države koje pripadaju američkom i evropskom kontinentu (Kanadu, Nemačku i Francusku). U njima se primenjuju posebni zakonski i podzakonski propisi kojima se reguliše krivičnopravni status maloletnika i režim izricanja i primene kazne maloletničkog zatvora. Odabrane države karakteriše prisustvo sličnosti i razlika u pogledu regulisanja krivičnopravnog statusa maloletnika u smislu propisivanja oštrijih ili blažih uslova za izricanje, odmeravanje i primenu kazne maloletničkog zatvora. Neophodno je ukazati na prisustvo nedostataka kada je u pitanju proces regulisanja maloletničke materije u pojedinim državama, što će u radu takođe biti posebno naglašeno.
Reference
*** (2007) Ordonnance no. 45-174 du fév. 1945 relative à lenfance délinquante: Version consolidée au ll août. www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069158&dateTexte=20110426
*** (1997) Zakon o krivičnom postupku SR Nemačke (Strafprozessordnung) sa Zakonom o sudovima (Gerichtsverfassungsgesetz) i Zakonom o sudskom postupku prema maloletnicima (Jugendgerichtsgesetz). Beograd: Centar marketing, Pavlović, D. (prevod)
*** (2002) Youth criminal justice act. Canada: Department of Justice, str. C., c 1, http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/Y-1.5
Costello, J. (2008) France: First suicide in new youth prison. http://libcom.org/news/france-first-suicide-new-youth-prison-0502
Joksić, I. (2010) Vaspitne preporuke kao nove mere u krivičnom pravu. Banja Luka: Pravni fakultet
Nikolić, Z., Joksić, I. (2011) Maloletnička delinkvencija - socijalnopsihološki i krivičnopravni aspekti. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Perić, O., Milošević, N., Stevanović, I. (2008) Politika izricanja krivičnih sankcija prema maloletnicima u Srbiji. Beograd: Centar za mir i razvoj demokratije
Pru, Ž. (2008) Kanadski Zakon o krivičnom gonjenju maloletnika. u: Krivičnopravna pitanja maloletničke delinkvencije, međunarodni naučni skup, mart, Beograd, str. 21-22
Škulić, M., Stevanović, I. (2002) Pregled Posebnih odredaba o malolešnim učiniocima krivičnih dela u uporednom krivičnopravnom zakonodavstvu evropskih zemalja. Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, Beograd, str. 334
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/gakv1311563J
objavljen u SCIndeksu: 20.03.2014.

Povezani članci

Gl Adv komore Vojvodine (2008)
Novo rešenje objektivnog identiteta presude i optužbe
Đuričić Svetlana

Gl Adv komore Vojvodine (2010)
Maloletnički zatvor - kao 'Ultima ratio' u sankcionisanju maloletničke delinkvencije
Joksić Ivan

Gl Adv komore Vojvodine (2012)
Odgovornost maloletnih učinilaca krivičnih dela
Kovačević Milica

prikaži sve [17]