Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:81
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:80

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2014, vol. 86, br. 2, str. 107-125
Veštak i stručni savetnik u krivičnom postupku
Viši sud u Kraljevu
Sažetak
Autor se u radu1 bavi analizom rešenja dokazne radnje veštačenje, položaja, prava i dužnosti veštaka i stručnog savetnika u Zakoniku o krivičnom postupku Republike Srbije iz 2011. godine. U radu su navedene konkretne odredbe Zakonika koje se odnose na veštačenje, veštake i stručne savetnike za koje je ocenjeno da nisu dobra rešenja i da bi ih trebalo izmeniti, kao i karakteristični slučajevi veštačenja iz sudske prakse za koje je ocenjeno da predstavljaju dokaz na kome ne može da se zasnuje sudska odluka. U završnom delu rada autor daje kritičku ocenu razloga za uvođenjenje instituta stručnog savetnika u krivičnom postupku, razmatra položaj veštaka i stručnog savetnika na glavnom pretresu i njihov međusobni odnos.
Reference
*** (2013) u: Sudska medicina, V seminar forenzike, 25. do 27.9.2013, organizacija Nacionalnog kriminalističko-tehničkog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Švedskog nacionalnog policijskog o
*** (2011/2013) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 72, poslednja izmena br. 32 od 8. 4. 2013
Bejatović, S. (2010) Krivično procesno pravo. Beograd: JP 'Službeni glasnik', drugo dopunjeno izdanje, 338
Jovanović, M. (2013) Veštak i veštačenje. http://ipf.rs/wp-content/uploads/2012/09/VE%C5%A0TAK-I, septembar
Škulić, M., Ilić, G. (2012) Kako je propala reforma. Šta da se radi?. Beograd: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Republike Srbije
Vasiljević, T., Grubač, M.V. (2003) Komentar Zakona o krivičnom postupku. Beograd: Službeni glasnik, osmo izmenjeno i dopunjeno izdanje
Vučinić, V., Trešnjev, A. (2013) Priručnik za primenu Zakonika o krivičnom postupku. Beograd: Poslovni biro DOO, 273; Prvo izdanje
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/gakv1402107D
objavljen u SCIndeksu: 18.09.2018.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2001)
Apsolutne i relativne povrede zakona kao razlog za žalbu
Simić-Jekić Zagorka M.

Anali Pravnog fak Beograd (2016)
Izuzeće sudije i drugi procesnopravni problemi u primeni uslovnog otpusta
Vuković Nikola

Anali Pravnog fak Beograd (1996)
Pravo na dokaz u parničnom i krivičnom postupku
Simić-Jekić Zagorka M.

prikaži sve [59]