Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 87, br. 10, str. 491-524
Specifičnosti međunarodnopravne norme o zabrani trgovine ljudima
Beograd
Ključne reči: trgovina ljudima; organizovani kriminal; međunarodni delikt; kogentna norma
Sažetak
Iako je Protokol Ujedinjenih nacija za prevenciju, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudskim bićima, posebno ženama i decom, kojim se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, prvi dao potpunu definiciju trgovine ljudskim bićima, taj fenomen time nije do kraja istražen i određen. Pored elemenata te društvene pojave, koji su sadržani u datoj definiciji navedenog međunarodnopravnog dokumenta, potrebno je ukazati na specifične karakteristike navedenog delikta. Trgovina ljudskim bićima predstavlja, kako oblik organizovanog kriminala, tako i međunarodno krivično delo. Ovim deliktom se povređuju mnogi međunarodnopravni dokumenti legislativnog karaktera. Zadatak ovog rada je da ukaže na pravnu prirodu međunarodnopravne norme koja zabranjuje trgovinu ljudskim bićima.
Reference
Avramov, S., Kreća, M. (2008) Međunarodno javno pravo. Beograd: Pravni fakultet
Bošković, M.V. (2003) Transnacionalni organizovani kriminalitet - oblici ispoljavanja i metodi suprotstavljanja. Beograd: Policijska akademija
Ch, B. (1999) International Criminal Law. New York
Čejović, B. (2006) Međunarodno krivično pravo. Beograd: Dosije
Dimitrijević, V. (1989) Opšti (međunarodni) standardi ljudskih prava. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 5-6, 601
Ignjatović, Đ. (2010) Kriminologija. Beograd: Pravni fakultet
Jovašević, D. (2011) Leksikon krivičnog prava. Beograd: Službeni glasnik
Kambovski, V. (2003) Primena supranacionalnih normi Međunarodnog kaznenog prava. u: Relevantna pitanja Međunarodnog krivičnog prava, Savetovanje, Tara, 261
Kreća, M. (2009) Međunarodno javno pravo. Beograd: JIP Službeni glasnik
Kreća, M. (1989) Apsolutno obavezujuće norme (Jus cogens) u međunarodnom javnom pravu. Beograd
Majić, M. (2009) Primena medjunarodnog krivičnog prava u nacionalnim pravnim sistemima. Beograd: Službeni glasnik
Marković, M. (1972) Međunarodna krivična dela i razvoj međunarodnog krivičnog prava. JRMP, br. 1, (1-6)
Milojević, M. (1965) Sveopšta deklaracija o ljudskim pravima i njen značaj. JRMP, br. 2-3, 221-222
Milutinović, M. (1990) Kriminologija. Beograd: Savremena administracija
Stojanović, Z. (2000) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Službeni glasnik
Stojanović, Z. (2008) Međunarodno krivično pravo. Beograd: Pravna knjiga
Stojanović, Z.P. (1990) Organizovane forme kriminaliteta. Bezbednost i društvena samozaštita, Beograd, br. 7/90
Škulić, M. (2005) Oblici učestvovanja u ostvarenju krivičnog dela - (sa)izvršilaštvo i saučesništvo u Rimskom statute. u: Primena međunarodnog krivičnog prava u nacionalnim zakonodavstvima, Savetovanje Udruženja za međunarodno krivično pravo, Tara
Škulić, M. (2003) Organizovani kriminalitet - pojam i krivičnoprocesni aspekti. Beograd: Dosije
Tahirović, J. (1961) Krivično pravo. Beograd: Opšti deo
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/gakv1510491C
objavljen u SCIndeksu: 18.09.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka