Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2017, vol. 89, br. 2, str. 108-118
Lišenje života iz samilosti
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Ključne reči: lišenje života iz samilosti; samoubistvo; navođenje na samoubistvo; eutanazija i krivično pravo
Sažetak
U samom radu autor se osvrće na definisanje pojma eutanazije na početku i iznosi neka prethodna pitanja bitna za razgraničenje pojma aktivne i pasivne eutanazije i njihovog značaja. Prvi dio rada biće posvećen većim dijelom razvoju ideje eutanazije. Drugi dio rada je krivičnopravni dio. U njemu autor poseban akcenat stavlja na pozitivnopravno zakonodavstvo i članove 117. i 119. Krivičnog zakonika Republike Srbije. Autor pokušava da odredi mjesto eutanazije u našem sistemu krivičnog prava i pita se da li opravdano u KZ Srbije postoje dva krivična djela koji regulišu ovo pitanje.
Reference
*** (2005-2013) Krivični Zakonik Republike Srbije. Službeni Glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013
*** (2003-2013) Krivični zakonik Republike Crne Gore. Službeni list RCG, br. 70/2003, 13/2004, 47/2006, 40/2008, 25/2010, 32/2011, 40/2013 i 56/2013
*** (2011-2012) Kazneni zakon Republike Hrvatske. Narodne Novine, 125/11, 144/12
*** (2008-2012) Kazenski zakonik Republike Slovenije. Uradni list, št. 55/08, ispr. 66/08, 39/09, 91/11, 50/2012
Bačić, F. (1995) Krivično pravo opći dio. Zagreb: Informator
Čejović, B. (1974) Krivičnopravni problemi transplantacije delova ljudskog tela. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Đurđević, N. (1996) Odgovornost zbog samoubistva hocpitalizovanog pacijenta, Aktuelni problemi u medicini. Beograd: Institut društvenih nauka
Grozdanić, V. (2009) Krivičnopravni pogled na samoubistvo. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 57, br. 2, str. 55-69
Jerotić, V. (2005) Čovjek i njegov identitet. Beograd: Ars Libri
Klajn, I., Šipka, M. (2006) Veliki rečnik stranih reči i izraza. Novi Sad: Prometej
Klajn-Tatić, V. (2007) Eutanazija i lekareva pomoć u samoubistvu, Pomeramo granice. Beograd: Institut društvenih nauka
Klajn-Tatić, V.V. (2005) Pravno-etički aspekti lekareve pomoći neizlečivo bolesnom pacijentu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 53, br. 1, str. 79-92
Klajn-Tatić, V.V. (1996) Dopustivost i zabrana eutanazije zavisno od načina izvršenja. u: Aktuelni pravni problemi u medicini, Beograd: IDN, str. 150-151
Korošec, D. (2004) Medicinsko kazensko pravo. Ljubljana: GV Založba
Kulaš, J. (1939) Krivična odgovornost lekara i nadrilekara. Policija, Beograd, 28-29
Kurtović, A., Petrić, I. (2000) Kazneno djelo usmrćenja na zahtjev i eutanazija. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 21, 2/, 656
Landman, W.A. (2012) End-of-life decisions, ethics and the law: A case for statutory legal clarity and reform in South Africa. Geneva, 21, http://www.globethics.net/documents/4289936/13403252/FocusSeries_09_EndOfLifeDecisi-on_Willem_text.pdf/e4c 50a25-5c89-465b-b341-e7a957d5a1da
Liu, A. (2009) Analysis, Ah Bun and euthanasia in Hong Kong. HKLJ, 39, 147, 7 http:// www.law.hku.hk/faculty/staff/Files/Ah%20Bun%20and%20Euthanasia%20HKLJ%20(2009).pdf, 04.02.2016
Marinović, S. (1988) Euthanasia - pro et kontra. Kragujevac, magistarski rad, 13
Sojanović, Z. (2012) Komentar Krivičnog zakonika. Beorad: Službeni glasnik
Stojanović, Z., Perić, O. (2003) Krivično pravo posebni deo. Beograd: Pravni fakultet
Tröndle, H., Fischer, T. (2004) Strafgesetzbuch: Kommentar. 52. Aufl, navedeno prema: Gabriele Wolfslast, Physician Assisted Suicide and the German Criminal Law, D., Birnbacher, E., Dahl (eds.), Giving Death a Helping Hand, Springer Science+Business Media B. V
Turković, K., Roksandić, V.S., Maršavelski, A. (2010) Eutanazija i potpomognuto sa- moubojstvo - etičke dileme kriminalne politike. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Zagreb, vol. 17; br. 1, 226
Vujaklija, M. (1980) Leksikon stranih reči i izraza. Beorad, 505
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gakv1702108R
objavljen u SCIndeksu: 18.09.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci