Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2020, vol. 92, br. 2, str. 164-192
Krivičnopravni aspekti ljekarske greške i nesavjesno pružanje ljekarske pomoći - primjer Srbije i Slovenije
Advokatska komora Vojvodine, Novi Sad
Ključne reči: ljekarska greška; nesrećan slučaj; komplikacija; nesavjesno liječenje bolesnika; nesavjesno pružanje ljekarske pomoći; pristanak pacijenta
Sažetak
Zdravlje ljudi je krivičnim zakonodavstvom predviđeno kao važan zaštitni objekat. Iako je cilj u radu svakog ljekara poboljšanje zdravlja i izlječenje pacijenta, ponekad dođe i do slučajeva ljekarske greške. Autor u radu najprije razmatra definisanje pojma ljekarska greška, osvrće se na osnovnu podjelu i razdvaja pojam ljekarske greške od sličnih pojmova kao što su nesrećan sučaj i komplikacija. Ljekarska greška postojaće u slučaju ako se utvrdi uzročna veza između radnje ljekara i ozbiljnog narušavanja zdravlja pacijenta ili nastupanje smrtnog ishoda. Da bi izbjegao da dođe do ljekarske greške doktor je dužan da pacijentu objasni eventualne rizike u liječenju, kao i rizike u toku samog operativnog zahvata i postoperativnom toku, kao i da pacijent dâ saglasnost prije medicinskog zahvata. Autor dalje razmatra konkretno krivično djelo - Nesavjesno pružanje ljekarske pomoći i analazira ga u pozitivnom pravu i krivičnom pravu Slovenije gdje dolazi do interesantnih zaključaka o sličnosti propisanih sankcija kao i da je krivično djelo - Nesavjesno pružanje ljekarske pomoći delicta propria, jer je sužen i specifičan krug onih lica koja se mogu naći u ulozi izvršioca krivičnog djela.
Reference
*** (2013) Zakon o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama. Službeni glasnik RS, br. 45
*** (2019) Zakon o zdravstvenoj zaštiti Srbije. Službeni glasnik RS, br. 25
*** (2013/2019) Zakon o pravima pacijenta. Službeni glasnik RS, br. 45. i 25. - dr. zakon
*** (2008/2017) Zakon o pacijentovim pravima. Uradni list RS, št. 15. i 55
*** (2006) Zakon o neizlječivim bolestima. Uradni list RS, št. 33
*** (2008-2019) Zakon o duševnom zdravlju. Uradni list RS, št. 77/08, 46/15. -odl. US i 44/19. -odl. US
*** (2012-2017) Kazenski zakonik Republike Slovenije. Uradni list RS, št. 50/2012 -uradno prečiščeno besedilo, 6/2016 -popr., 54/15, 38/16, 27/2017
*** (2005-2019) Krivični zakonik Republike Srbije - KZ. Službeni glasnik RS, br. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/2014, 94/2016. i 35/2019
Čejović, B. (1974) Krivičnopravni problemi transplantacije delova ljudskog tela. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, doktorska disertacija
Čizmić, J. (2008) Pravo pacijenta na obaviještenost. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 29: 1-17
Deisinger, M. (2002) Kazenski zakonik z komentarjem. Ljubljana: GV Založba
Dežman, Z. (2010) Zakon o pacijentovih pravicah in njegov kazenskopravni vidik. u: Medicina in pravo, Maribor, 375-388
Draškić, M. (2006) Lekarska greška, teškoća definisanja. u: Medicina in pravo - zbornik radova, Maribor, 245-250
Đurišić, J. (2017) Sporna pitanja u vezi sa krivičnim djelom nesavjesno pružanje ljekarske pomoći. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 65, br. 1, str. 151-168
Flis, V. (2006) Medicinska napaka. u: Medicina in pravo - zbornik radova, Maribor, 223-244
Flis, V., Gorišek, J. (2006) Privolitev in zdravnikovo ukrepanje. u: Medicina in pravo - zbornik radova, Maribor, 85-99
Golob, P. (2010) Kazenska odgovornost in informirana privolitev - ali je zdravljenje res kaznivo dejanje. u: Medicina in pravo - zbornik radova, Maribor, 401-409
Ivanjko, Š. (2010) Odgovornost in zavarovanje odgovornosti zdravnika. u: Medicina in pravo - zbornik radova, Maribor, 177-186
Korošec, D. (2016) Medicinsko kazensko pravo. Ljubljana: GV Založba
Kraljić, S. (2010) Nekateri vidiki pacientove avtonomije. u: Medicina in pravo - zbornik radova, Maribor, 187-199
Polajnar-Pavčnik, A. (2006) Zaplet, napaka in pravne posledice. u: Medicina in pravo - zbornik radova, Maribor, 217-222
Radišić, J. (1996) Lekarske greške u svetlosti pravnih razmatranja. u: Aktuelni pravni problemi u medicini, Beograd: Institut društvenih nauka, 157-184
Radišić, J. (2014) Odgovornost zbog štete nanete pacijentu infekcijama - lagodan pogled u praksu nemačkih sudova. Evropska revija za pravo osiguranja, Vol. 4. 14-26
Radišić, J. (2008) Medicinsko pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
Radišić, J. (2012) Odgovornost lekara zbog smrti pacijenta izazvane nehatnim nečinjenjem - pogled u nemačku pravnu teoriju i sudsku praksu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 60, br. 1, str. 20-34
Radosavljević, T. (2014) Pravna regulacija ljekarske djelatnosti u Srbiji. Beograd, magistarska teza
Roxin, C. (2010) Über den doluseventualis. Crimen, (I) 1. prevod Ivana Marković, 5-17
Savić, S. (2010) Krivična dela u vezi sa obavljanjem lekarske delatnosti. Naučni časopis urgentne medicine - Halo 94, vol. 16, br. 2, str. 54-65
Stojanović, Z. (2012) Komentar krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik
Stojanović, Z. (2006) Krivično pravo. Beograd: Pravna knjiga
Turković, K. Novi pogledi u svijetu na odgovornost liječnika za liječničku grešku. u: Medicina in pravo - zbornik radova, Maribor, 223-232
Turković, K. (2006) Prava pacijenta na suodlučivanje prema Zakonu o zaštiti prava pacijenta. u: Medicina in pravo - zbornik radova, Maribor, 101-113
Vuković, I. (2013) Krivična dela nepravog nečinjenja. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Vuković, I. (2014) Pretpostavljeni pristanak u krivičnom pravu. Crimen, vol. 5, br. 1, str. 50-61
Zwitter, M. (2006) Zapleti in etične dileme pri zdravljenju. u: Medicina in pravo - zbornik radova, Maribor, 251-258
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/gakv92-24037
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0