Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, br. 133, str. 103-108
Virtuelni identitet i medijske opsene - istina privida, privid istine
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Jagodina
Ključne reči: virtuelni identitet; simulirana stvarnost(cyber reality); virtuelno komuniciranje; mas-mediji; spektakularizacija svesti
Sažetak
U ovom radu pokušavaju se pronaći mogući odgovori na pitanja da li su virtuelni identitet i 'cyber reality' egzistencija samo medijsko- tehnicističke opsene ili pojave stvorene po meri čoveka koji bi želeo da prevaziđe prostorne, vremenske i iskustvene, psihološke okvire, i posredstvom skrojenog, hibridnog identiteta i komuniciranja potpomognutih naprednim kompjuterskim tehnologijama, uspostavi vezu sa onostranim (transcendentnim)? U svetlu relevantnih kritičko - teorijskih i filozofskih razmatranja, promišljaju se identitet i delanje pojedinca, tradicionalno shvaćeni, kao čvrste, postupno građene i relativno postojane kategorije, u odnosu na nestabilna, promenljiva i konstruisana svojstva savremenog medijski projektovanog identiteta, koji predstavlja idealizovanu verziju sopstva i delanja koji se najčešće ne poklapaju jedno sa drugim. Ove pojave posebno se teorijski sagledavaju analizom sadržaja i formi virtuelnog komuniciranja posredstvom interaktivnih i 3D (trodimenzionalnih) internet sajtova ('Facebook', 'Second life'), ali i praćenjem mogućnosti i uticaja simulirane stvarnosti na proces spektakularizacije svesti i doživljaje koje pojedinci imaju o sebi i o stvarnosti koja ih okružuje.
Reference
Bloh, E. (1981) Princip nada. Zagreb: Naprijed
Bodrijar, Ž. (1991) Simulakrumi i simulacija. Novi Sad: Svetovi
Debord, G. (1999) Društvo spektakla. Zagreb: Arkzin
Đorđević, M.M. (2010) Spektakularizacija svesti i ruralno-spektakularni kulturni obrazac u mas-medijima. Kultura, br. 126-1, str. 94-100
Halpern, K., Ruano-Borbalan, Ž.K. (2009) Identitet(i) - pojedinac, grupa, društvo. Beograd: Clio
Herman, E.S., Mekčesni, R.V. (2004) Globalni mediji. Beograd: CLIO
Iris, A. (1999) Informacione magistrale. Beograd: Klio
Lič, E. (1983) Kultura i komimikacijca. Beograd: Prosveta
Negropont, N. (2000) Biti digitalan. Beograd: Clio
Virilio, P. (2000) Informatička bomba. Novi Sad: Svetovi
Vuksanović, D. (2007) Filozofija medija - ontologija, estetika, kritika. Beograd: Čigoja štampa
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/kultura1133103D
objavljen u SCIndeksu: 21.02.2012.