Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, br. 134, str. 152-181
Medijska kultura Đurčana
Univerzitet umetnosti u Beogradu
Sažetak
Istraživanje medijske kulture članova ruralne mikro-zajednice Đurčića na Papuku u Slavoniji 1945-1991. ukazuje na integraciju stanovnika u odnosu na globalne tokove u jugoslovenskoj socijalističkoj državi, a time i u Makluanovo (Marshall McLuhan) globalno selo, i to s obzirom na njihove ekonomske mogućnosti. Recepcija štampe, filma, radija i televizije odvija se na kolektivnom nivou, obrascu karakterističnom za 'folklorno' uopšte, što omogućuje da u okrilju porodične i seoske zajednice dođe do stvaranja habitusa medijske kulture. Prihvatanjem novih medija, prema starim obrascima i s određenim generacijskim odstupanjima, potvrđuje Hobsbaumovu (Eric Hobsbawm) tezu da seoske tradicionalne, patrijarhalne, zajednice nisu zatvorene i fosilizovane, i da je njihov opstanak moguć upravo zahvaljujući promjenama koje se odvijaju, jer novi mediji i u ovoj mikrosredini imaju integrativnu funkciju.
Reference
*** (1955) Konačni rezultati popisa stanovništva od 15 marta 1948. godine. Beograd, knjiga V
Anders, G. (1996) Svet kao fantom i matrica - filozofska razmatranja o radiju i televiziji. Novi Sad: Prometej
Baćani, T. (1982) Kulturna djelatnost. u: Baćani T. [ur.] Podravsko-slatinski kraj - zbornik u povodu proslave četrdesetogodišnjice narodnog ustanka i socijalističke revolucije - vođenog pod rukovodstvom Komunističke partije Jugoslavije i druga Tita, Podravska Slatina
Barvajz, P., Gordon, D. (2005) Ekonomija i mediji. u: Brigs A., Kobli P. [ur.] Uvod u studije medija, Beograd: Clio
Brejtvejt, B. (2005) Police pretrpane časopisima. u: Brigs A., Kobli P. [ur.] Uvod u studije medija, Beograd: Clio
Brigs, A., Kobli, P. (2005) Šta su mediji: Uvod. u: Brigs A., Kobli P. [ur.] Uvod u studije medija, Beograd, 19-23
Burdije, P. (2008) Klasni ukusi i životni stilovi. u: Đorđević J. [ur.] Studije kulture - zbornik, Beograd
Burdije, P. (2000) Narcisovo ogledalo - rasprava o televizijskom novinarstvu. Beograd: Clio
Burdije, P. (2004) Habitus i prostor stilova života. Kultura, 1(109-112): 131-178
Burdije, P. (1976) Klasna funkcija umetnosti. Kultura, br. 32, 90-113
Clarke, J., Hall, S., Jefferson, T., Roberts, B. (2006) Subcultures, cultures and class. u: Hall S., Jefferson T. [ur.] Resistance Through Rituals - Youth Subcultures in Post-war Britain, London-New York
Čolović, I. (1982) Nove narodne pesme. Kultura, Beograd, (57-58):
Djukić, A. (2007) Televizija. Beograd: A. Djukić
Dragićević-Šešić, M.D. (1994) Neofolk kultura - publika i njene zvezde. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Dragićević-Šešić, M. (1987) Oblici čitalačke recepcije. Kulturni život, (7-8): 320-336
Dragićević-Šešić, M.D. (2007) Privatni život u vremenu televizije. u: Ristić Milan [ur.] Privatni život kod Srba u 20 veku, Beograd: Klio, str. 733-770
Dragićević-Šešić, M. (1989) Seoska porodica na razmeđu tradicionalne i masovne kulture. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, Novi Sad, 86/87
Fukujama, F. (1997) Kraj istorije i poslednji čovek. Podgorica: CID
Gavrilović, Lj. (2006) Odevanje između javnog i privatnog. u: Stolić A., Makuljević N. [ur.] Privatni život kod Srba u devetnaestom veku - od kraja osamnaestog veka do početka Prvog svetskog rata, Beograd
Golemović, D.O. (2006) Čovek kao muzičko biće. Beograd: Biblioteka XX vek
Habermas, J. (2009) A 'post-secular' society: What does that mean?. http://www.resetdoc.org/EN/Habermas-Istanbul 07.11.2009
Hobsbom, E. (2002) Kako se tradicije izmišljaju. u: Hobsbom E. i Rejndžer T. [ur.] Izmišljanje tradicije, Beograd: Biblioteka XX vek
Ilić, J. (1993) Broj i razmeštaj Srba na teritoriji avnojske Hrvatske. u: Srbi u Hrvatskoj - naseljavanje, broj i teritorijalni razmeštaj, Beograd: Geografski fakultet
Imširović, J. (1991) Od staljinizma do samoupravnog nacionalizma - prilog kritici socijalizma u kongresnim dokumentima KPJ/SKJ od V-XI kongresa. Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za filozofiju i društvenu teoriju
Janjetović, Z. (2010) 'Selo moje lepše od Pariza' - narodna muzika u socijalističkoj Jugoslaviji. Godišnjak za društvenu istoriju, vol. 17, br. 3, str. 63-89
Janjetović, Z. (2011) Od 'Internacionale' do komercijale - Popularna kultura u Jugoslaviji 1945-1991. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije
Jekel, E. (2005) Kinematografija u Evropi. u: Brigs A., Kobli P. [ur.] Uvod u studije medija, Beograd: Clio
Kellner, D. (2004) Medijska kultura - studije kulture, identitet i politika između modernizma i postmodernizma. Beograd: Clio
Korner, Dž. (2003) Televizija i kultura - obaveze i zadovoljstva. u: Morli D., Robins K. [ur.] Britanske studije culture - geografija, nacionalnost i identitet, Beograd
Kosanović, D. (2011) Film i kinematografija (1896-1993). http://www.rastko.rs/isk/isk_27.html
Krizel, E. (2005) Radio: javni servis, komercijalizacija i paradoksi izbora. u: Brigs A., Kobli P. [ur.] Uvod u studije medija, Beograd: Clio
Kronja, I. (1999) Potkultura 'novokomponovanih'. Kultura, (99): 103-114
Matić, M. (2009) Počeci popularne kulture prilozi proučavanju početaka evropske masovne kulture u štampi. Kultura, (125): 11-33
Mcluhan, M. (1971) Poznavanje opštila - čovekovih produžetaka. Beograd: Prosveta
Mik, A. (2009) Benjamin, televizuelno i 'fašistički subjekt'. Kultura, (125): 34-52
Mikašinović-Grujić, R. (1976) Homogenizacija društva kao posledica dejstva televizije. Kultura, Beograd, (35):
Negrin, R. (2005) Medijske institucije u Evropi. u: Brigs A., Kobli P. [ur.] Uvod u studije medija, Beograd: Clio
Palmer, D. (2005) Informativne vrednosti. u: Brigs A., Kobli P. [ur.] Uvod u studije medija, Beograd: Clio
Paterson, R. (2005) Skica za analizu savremene televizije. u: Brigs A., Kobli P. [ur.] Uvod u studije medija, Beograd: Clio
Petranović, B. (1993) Jugoslovensko iskustvo srpske nacionalne integracije. Beograd: Službeni list
Radić, R. (2007) Srpsko društvo u 20. veku izmedju dve vere privatno i javno. u: Ristović M. [ur.] Privatni život kod Srba u dvadesetom veku, Beograd, 635-686
Savićević, M. (2011) Televizija. 08.08.2011. http://www.rastko.rs/isk/isk_29.html
Sonders, D. (2005) Izdavaštvo knjiga kao industrija. u: Brigs A., Kobli P. [ur.] Uvod u studije medija, Beograd: Clio
Šuker, R. (2005) Marketingi medijacija popularne muzike. u: Brigs A., Kobli P. [ur.] Uvod u studije medija, Beograd: Clio
Šušnjić, Đ.J. (2004) Ribari ljudskih duša - ideja manipulacije i manipulacija idejama. Beograd
Timotijević, M. (2006) Rađanje moderne privatnosti - privatni život Srba u Habzburškoj monarhiji od kraja 17. do početka 19. veka. Beograd: Clio
Todić, M. (2011) Fotografija i propaganda. http://www.photopropagandacom/predgovor.php 05.03.2011
Todić, M. (2002) Na ludom kamenu venčana fotografija u Srbiji, 1850-1998. Beograd: Etnografski muzej
Todić, M. (2010) Vek reklame. u: Kupite nešto i ovde, Beograd: Službeni glasnik
Veljanovski, R. (2005) Javni RTV servis u službi građana. Beograd: Clio
Virilio, P. (2000) Informatička bomba. Novi Sad: Svetovi
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1234152V
objavljen u SCIndeksu: 07.05.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka