Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, br. 140, str. 272-292
Pink tranzicija u Srbiji - šest teza za razumevanje naših kulturnih prilika
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za sociologiju
Sažetak
Srbija, kao i druge zemlje (polu) periferije, tokom tranzicije postaje ekonomska, politička i kulturna kolonija transnacionalne kapitalističke klase (TNKK) čije je središte (metropola) u centralnim društvima svetskog kapitalističkog sistema - SAD i EU. Tako se i u Srbiji dovršava uobličenje sistema masovne kulture koji odlikuju: kultura zaborava, potrošačkog 'oslobođenja' od greha i stida, fetišizma seksa i nasilja, kao i normalizacije ('relaksacije') patologije i amoralnosti. Te odlike nalazimo i u 'visokoj kulturi' koju proizvode i konzumiraju pripadnici TNKK (kao i kandidati za ulazak nju). Najveći deo 'visoke kulture' danas je pod kontrolom TNKK, koja suštinski diktira dominantni ukus. Pripadnici buržoazije koji na (polu) periferiji uspešno proizvode ili demonstriraju ispravan ukus, bivaju inkorporirani u ideokratsku frakciju TNKK. Otuda je gotovo sva visoka kultura u Srbiji sadržajno u znaku kompradorstva, a stilski u znaku 'konceptualne umetnosti'. I kao što je praktično nemoguće, u trenutnim društveno- istorijskim uslovima, odbaciti sadašnju glavnu kulturnu funkciju masovnih medija u Srbiji kao 'kolektora' potrošačke hipnoze, tako je praktično nemoguće, u trenutnoj društveno- istorijskoj konstelaciji, promeniti kompradorsko- kolonizatorski karakter ovdašnjih ustanova visoke kulture. Jer, one su samo institucionalni izraz dominantne, materijalno i socijalno hegemone klase u srpskom društvu - kompradorske buržoazije.
Reference
Antonić, S. (2012) Loša beskonačnost - prilozi sociologiji srpskog društva. Beograd: Službeni glasnik
Antonić, S. (2008) Kulturni rat u Srbiji - Slobodan Antonić. Beograd: Zavod za udžbenike
Antonić, S. (2013) Na briselskim šinama - političke analize. Beograd: Čigoja štampa
Đurković, M. (2009) Slika, zvuk i moć - ogledi iz pop-politike. Beograd: MST Gajić
Hauser, A. (1986) Sociologija umjetnosti. Zagreb: Školska knjiga
Jeremić-Molnar, D., Molnar, A. (2009) Nestajanje uzvišenog i ovladavanje avangardnog u muzici moderne epohe. Knj. 1: Muzički uzvišeno u delima Betovena i Šenberga. Knj. 2: Muzički avangardizam u Šenbergovoj dodekafonskoj poetici i Adornovoj kritičkoj estetici. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju i Filip Višnjić
Jones, E.M. (2009) Ballet Parking: Performing the Nutcracker as a counter-revolutionary act. South Bend: Fidelity Press
Jones, E.M. (2005) Libido Dominandi: Sexual liberation & political control. South Boud: St. Augustines Press
Jones, E.M. (1994) Dionysos rising: The birth of cultural revolution out of the spirit of music. San Francisco: Ignatius Press
Memmi, A. (1967) The Colonizer and the Colonized. Boston: Beacon Press
Reljić, S.R. (2012) Promena karaktera medija u savremenom kapitalizmu - uzroci, akteri, posledice. Beograd
Spasić, I. (2006) Distinkcija na domaći način - diskursi statusnog diferenciranja u današnjoj Srbiji. u: Nemanjić, Ivana Spasić [ur.] Nasleđe Pjera Burdijea: pouke i nadahnuća, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 137-171