Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2020, br. 169, str. 20-39
O smislu umetnosti i kulture - strateške konfuzije i dileme razvoja kulturne i kreativne industrije u Srbiji
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti
Projekat:
Rad je nastao kao rezultat finansiranja naučnoistraživačke delatnosti fakulteta, prema ugovoru sklopljenim sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Sažetak
U radu se kritički promišlja teorijska i praktična razlika između "originala" i "kopije" umetničkog dela u svetlu dominantnih pravaca mišljenja o kulturnim i kreativnim industrijama. Jedan pravac se odnosi na Frankfurtsku kritičku teoriju, a drugi na teoriju uravnoteženja delovanja savremene evropske teorije kulturne politike. Prva favorizuje autentičnost umetnosti i dualizam original-kopija, dok se druga kritički odnosi prema većini savremenih društvenih dihotomija u oblasti kulture i umetnosti i razrešava dilemu o smislu kulture i umetnosti. Istraživanje polazi od pretpostavke da dileme proističu iz neodrživih dihotomija, naročito ako se posmatraju u svetlu digitalizacije koja dodatno podstiče kritičko propitivanje razloga "za" i "protiv". Ono je smešteno u kontekst komparativističke teorije demokratske tranzicije i konsolidacije i posebno se odnosi na Srbiju koja se nalazi na prelazu iz završne faze tranzicije u demokratski konsolidovano društvo.
Reference
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik, Beograd
Ahmetagić, J. (2018) Kultura - teurgija. Kultura, br. 160, str. 193-203
Benjamin, V. (1974) Umetničko delo u veku svoje tehničke reprodukcije. u: Eseji, Beograd: Nolit, str. 114-150
Cvetičanin, P. (2020) Nezavisne kulturne scene Jugoistočne Evrope. Niš: Fakultet umetnosti u Nišu - Izdavački centar
Cvjetičanin, B. (2012) Kulturna politika - kreativna ekonomija i kultura. Zarez, XIV/333
Dragićević-Šešić, M., Drezgić, R. (2018) Zapošljavanje i prekarni položaj radnika u kreativnom sektoru - kulturni radnici u traganju za samoodrživošću. u: Ekonomija, zaposlenost i rad u Srbijiu XXI veku, Beograd: SANU, str. 293-319
Đukić, V. (2017) Ka(ko) smo - studije kulture pamćenja i politike identiteta u Srbiji. Beograd: Fakultet dramskih umetnosti - Institut za pozorište, film, radio i televiziju
Đukić, V. (2012) Uticaj kulturne politike na razvoj kreativne ekonomije i tržište rada u Srbiji. u: Kultura i društveni razvoj, Beograd: Megatrend univerzitet, str. 11-25
European Commission (2010) Europe 2020: A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels, 3.3., COM(2010) 2020
European Commission (2007) European Commission's Agenda for Culture in a Globalising World. Brussels
Golubović, Z., Jarić, I. (2010) Kultura i preobražaj Srbije - vrednosna usmerenja građana u promenama posle 2000. godine. Beograd: Službeni glasnik
Golubović-Pešić, Z. (1967) Antropologija kao društvena nauka. Beograd: Institut društvenih nauka
Horkhajmer, M., Adorno, T.V. (1989) Dijalektika prosvjetiteljstva - Filozofijski fragmenti. Sarajevo: Svjetlost
Linc, H., Stepan, A. (1989) Demokratska tranzicija i konsolidacija. Beograd: Filip Višnjić
Matarasso, F., Landry, Ch. (2003) Uravnoteženje delovanja - 21. strateška dilema u kulturnoj politici. Beograd: Balkankult, www.balkankult.org/bk/files/25/en/Uravnotezenje_delovanja.pdf
Mihaljinac, N., Đorđević, M. (2018) Od čuvanja javnog interesa do razvoja preduzetništva - Srbija i dileme kulturne politike u procesu evrointegracija. Kultura, br. 160, str. 218-233
Mikić, H. (2012) Preduzetništvo, kreativne industrije i ekonomski razvoj. u: Rikalović G. [ur.] Kreativna Srbija - novi pravac razvoja, Beograd: Anonymous said, str. 15-29
Molar, K. (2000) Kulturni inženjering. Beograd: Clio
Popović, J. (2005) O duhu vremena. Beograd: Politika
Pristaš, G.S. (2016) Antiproizvodnja umjetnosti, Zajedničko dobro / podjavno dobro u umetnosti, obrazovanju, radu. TkH časopis za teoriju izvođačkih umetnosti, br. 23, str. 29-31
Prnjat, B. (1986) Kulturna politika i kulturni razvoj. Beograd: Savremena administracija
Špengler, O. (1989) Propast Zapada. Beograd: Književne novine
United Cities and Local Governments (UCLG) (2010) Culture: Fourth pillar of sustainable development. Mexico City, http://www.uclgcongress.com/, pristupljeno 14. 6. 2012
Vukadinović, M. (2017) Doživljaj umetničkog dela u psihologiji stvaralaštva. Beograd: Visoka škola za komunikacije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura2069020D
objavljen u SCIndeksu: 19.01.2021.