Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2005, vol. 48, br. 3-4, str. 135-153
Ekonomski aspekti globalizacije
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
Ključne reči: liberalizacija; deregulacija; neoliberalizam; tržišni fundamentalizam; trilaterala; međunarodna ekonomska asimetrija
Sažetak
Ekonomski aspekti globalizacije odnose se na rastuću ekonomsku integrisanost i povezanost na globalnom nivou kroz procese sveopšte trgovinske i finansijske liberalizacije i deregulacije, minimiziranje uloge države dominaciju tržišnih principa i mehanizama i pojavu novih aktera na međunarodnoj ekonomskoj sceni. Ideološka pozadina novog talasa globalizacije jeste neoliberalizam ili tržišni fundamentalizam, što je institucionalizovano u formi trilaterale u međunarodnim ekonomskim odnosima. Trilaterala podrazumeva koncentrisanje moći upravljanja i regulisanja međunarodnih ekonomskih odnosa na tri regionalna bloka u svetskoj privredi (SAD, Zapadna Evropa i Azija) i tri međunarodne ekonomske institucije (IMF, WB i WTO) koje regulišu specifičnu oblast međunarodnih ekonomskih odnosa. Iako, u tekućoj fazi, globalizacija predstavlja potencijal za stvaranje neverovatnog ekonomskog prosperiteta, ove koristi nisu ravnomerno raspoređene, te raste gep između bogatih i siromašnih, Što produbljuje protivrečnosti procesa globalizacije. S obzirom da je jedina alternativa autarkija i izolacija ekonomije, globalizacija ne može biti opcija, već realnost koja se mora prihvatiti, ali ne po cenu anuliranja nacionalnih interesa i suvereniteta, degradiranja ekonomskih pozicija i uniciranja ogromnih socijalnih tenzija.
Reference
*** (2006) Equity and development. u: World Development Report, www.worldbank.org
*** (2004) Globalizacija - definicije. Časopis za političku teoriju i istraživanja globalizacije, razvoja i rodnosti, www.globalizacija.com
*** (2005) Annual report: Mobilizing finance and managing vulnerability. u: Global Development Finance, www.worldbank.org
Apoteker, T., Crozet, E. (2003) Davos versus porto alegre: A survey on key issues behind international trade and financial integration and liberalization. u: Isini's seventh international congress
Bordo, M.D., Eichengreen, B., Irwin, D.A. (1999) Is globalization today really different than globalization a hundred years ago?. NBER Working paper, 7195, Jun
Bukvić, R. (2003) Ekonomske slobode i ekonomski suverenitet u uslovima globalizacije, prilagođavanje ili potčinjavanje. u: Politika i slobode, Beograd: Institut društvenih nauka
Dokmanović, M. (2004) Ekonomska globalizacija i paradoksi. Časopis za političku teoriju i istraživanja globalizacije, razvoja i rodnosti, www.globalizacija.com
Dollar, D. (2004) Globalization, poverty, and inequality since 1980. World Bank Policy Research Working Paper, 3333
Josifidis, K.L., Prekajac, Z.V. (2001) Globalizacija i nacionalna ekonomija - ugrožena suverenost ili koegzistencija. u: Vukotić Veselin N. i dr. [ur.] Globalizacija i tranzicija, naučni skup, maj, Zbornik radova, Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za ekonomska istraživanja / IDN CEI
Josifidis, K.L. (2004) Nacionalna ekonomija i globalizacija. u: Makroekonomija, Novi Sad, poglavlje XVII, str. 521-537
Jovanović-Gavrilović, B.D. (2003) Privredni razvoj sa ljudskim likom. Beograd: Ekonomski fakultet
Miletić, D. (2003) Neki aspekti odnosa slobode i politike it uslovima globalizacije. u: Politika i slobode, Beograd: Institut društvenih nauka
Petrović, D. (2004) Ekonomski aspekti globalizacije. Časopis za političku teoriju i istraživanja globalizacije, razvoja i rodnosti, www.globalizacija.com
Petrović, D. (2004) Filozofske implikacije globalizma i antiglobalizma. www.globalizacija.com
Prekajac, Z.V. (2005) Međunarodna ekonomija. Novi Sad
Stiglitz, J.E. (2005) The post Washington consensus: Initiative for policy dialogue. New York, itd: Columbia University Press
Stiglitz, J.E. (2002) Globalization and its discontents. New York, itd: Norton
Stiglitz, J.E. (2002) Development policies in a world of globalization. New York, itd: Columbia University Press
UN Development Programme (1999) Globalization with a human face. u: Human Development Report, www.undp.org
UN Development Programme (2005) Inequality and human development. u: Human Development Report, www.undp.org
Vuletić, V., ur. (2003) Globalizacija - mit ili stvarnost, sociološka hrestomatija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Williamson, J. (2000) What should the World Bank think about the Washington consensus?. World Bank Research Observer, str. 251-64
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
DOI: 10.2298/PRIZ0504135B
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Privredna izgradnja (2005)
Prilog (re)konceptualizaciji i geneza globalizacije
Tadić Tadija

Anali Ekon fak Subotica (2004)
Svetska trgovinska organizacija i kulturne (ne)jednakosti
Prekajac Zora V.

Anali Pravnog fak Beograd (2021)
Neke metodološke dileme u uporednom poreskom pravu
Popović Dejan, i dr.

prikaži sve [46]