Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2005, vol. 47, br. 2, str. 117-142
Dehumanizacija i samootuđenje između potrošačke kulture i globalnih rizika postmodernog doba
Sažetak
U ovom članku će biti prikazani mogući pravci revitalizacije i primene pojma otuđenja u savremenom postmodernom dobu. Akcenat će biti stavljen na dva bazična aspekta ovog fenomena: dehumanizaciju, odnosno otuđenje čoveka od čoveka i samootuđenje, odnosno otuđenje čoveka od autentičnog sopstva. Pokušaćemo da navedene aspekte otuđenja sagledamo iz perspektive globalnih paradigmatskih promena koje su zadesile, pre svega, zapadna kapitalistička društva počev od sredine 70-ih godina XX veka. Takođe ćemo pokušati da otuđenje, kao posledicu negativnog uticaja društva na pojedinca, tretiramo kao kulturnu determinantu koja se reflektuje preko položaja savremenog pojedinca unutar različitih društvenih modela: potrošačke kulture i globalnih rizika; zadovoljstva i strepnje; nesigurnih radnih mesta i načina izgradnje identiteta... Ukazaćemo na činjenicu da dehumanizacija, kao posledica dejstva logike kapitala, vodi narušavanju humanih međuljudskih odnosa, kao i na činjenicu da samootuđenje, kao posledica fragmentacije identiteta pojedinca, vodi depolitizaciji ljudi, što utiče na urušavanje fundamentalnih načela demokratije.
Reference
Aphonen, P. (1990) Signifying the signs: Simulating cultural political subjectivity in post modernity. Acta Sociologica, god. 33, br. 4, 341-357
Bauman, Z. (2005) Rupa, ništavilo, patnje. Republika, br. 227
Bek, U. (2001) Rizično društvo. Beograd: Filip Višnjić
Bek, U. (2003) Živeti sopstveni život u svetu koji se ubrzano menja - individualizacija, globalizacija i politika. u: Haton Vil, Gidens Entoni [ur.] Na ivici - živeti sa globalnim kapitalizmom, Beograd: Plato
Bodrijar, Ž. (1998) Savršen zločin. Beograd: Beogradski krug
Čejni, D. (2003) Životni stilovi. Beograd: Clio
Debord, G. (1999) Društvo spektakla. Zagreb: Arkzin
From, E. (1983) Bekstvo od slobode. Beograd: Nolit
Gidens, E. (1998) Posledice modernosti. Beograd: Filip Višnjić
Haralambos, M., Holborn, M. (2002) Sociologija - teme i perspektive. Zagreb: Golden marketing
Jameson, F. (1995) Post-modernizam u kasnom kapitalizmu. Beograd: Art press
Kastels, M. (2003) Informaciona tehnologija i globalni kapitalizam. u: Haton Vil, Gidens Entoni [ur.] Na ivici - živeti sa globalnim kapitalizmom, Beograd: Plato
Kastorijadis, K. (1999) Uspon beznačajnosti. Čačak-Beograd: Umetničko društvo Gradac
Kelner, D. (2004) Medijska kultura. Beograd: Clio
Kosik, K. (1967) Dijalektika konkretnog - studija iz problematike čoveka i sveta. Beograd: Prosveta
Lipovecki, Ž. (1987) Doba praznine - ogledi o savremenom individualizmu. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada / KZNS
Lipovecki, Ž. (1992) Carstvo prolaznog - moda i njena sudbina u modernim društvima. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Lutkehaus, L. (1986) Princip odgovornosti. Marksizam u svetu, god. XIII, br. 67, 49-64
Moren, E. (1979) Duh vremena. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Pečujlić, M. (2002) Globalizacija - dva lica sveta. Beograd: Gutenbergova galaksija
Sekulić, N. (2005) Uticaj poststrukturalizma na paradigmatske promene u savremenoj antropologiji. Beograd: Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Semprini, A. (2004) Multikulturalizam. Beograd: Clio
Senet, R. (2003) Ulica i kancelarija - dva izvora identiteta. u: Haton Vil, Gidens Entoni [ur.] Na ivici - živeti sa globalnim kapitalizmom, Beograd: Plato
Šiva, V. (2003) Svet na ivici. u: Haton Vil, Gidens Entoni [ur.] Na ivici - živeti sa globalnim kapitalizmom, Beograd: Plato
Tejlor, Č. (2002) Bolest modernog doba. Beograd: Čigoja
Tejlor, Č. (2000) Prizivanje građanskog društva. Beograd: Beogradski krug
Turen, A. (1998) Postindustrijsko društvo. Beograd: Plato
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/SOC0502117J
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.