Akcije

Sociologija
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2007, vol. 49, br. 1, str. 65-88
Antinomije 'paralelnog' kosovskog društva
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet
Sažetak
Rad se bavi analizom antinomija "paralelnog" kosovskog društva kao paradigmatičan primer trusne etničke zone i kriznog žarišta, rastrzanog sukobima i segregacijom u procesu "dugog trajanja", po modelu klatna dominacije i represije, u odnosima između Srba i Albanaca, u čijem je središtu etnifikovani sukob za kontrolu teritorije u cilju održanja dovršenja ili stvaranja zaokružene nacionalne države, pozivanjem ---- na istorijske, etničke, teritorijalne i demokratske razloge. Otuda između dve zajednice nije došlo ni do asimilacije, ni do koegzistencije, već samo učvršćivanje paralelizma na nivou religije, običajnog prava, sive ekonomije školstva, javnog mnenja, pa čak i paralelne države, koga karakteriše anaksioznost, opšte a ponekad neurotično stanje straha, strepnje i agresivnosti. Zato se sa jednakom verovatnoćom izvode kontradiktorni zaključci o Kosovu kao celini, poistovećivanjem "paralelnog " društva i multikulturalizma, u kome Srbi i Albanci žive u prošlosti i budućnosti, a ne u sadašnjosti, gde srpska "paralela" živi kao margina, geto, ili "ukras na prozorima" albanskog mono-etničkog monopola na državu.
Reference
Adam, H. (1972) Modernizing racial domination. Berkeley: University of California Press
Adam, H.I., Giliomee, H. (1979) Ethnic power mobilized: Can South Africa change?. New Haven: Yale University Press
Bajdner, D. (2006) Kosovo i Kosova. Politika, 10. februar, str. 2
Beetham, D. (1985) Max Weber and the theory of modern politics. Cambridge: Polity Press
Bentley, G.C. (1987) Ethnicity and practice. Comparative Studies in Society and History, 29 (1), str. 24-55
Bhabha, H.K. (2004) Smeštanje kulture. Beograd: Čigoja Štampa
Blekburn, S. (1999) Oksfordski filozofski rečnik. Novi Sad: Svetovi
Cohen, R. (1978) Ethnicity: Problem and focus in anthropology. Annu Rev Anthropol, 7, str. 379-403
Ćosić, D. (1992) Promene. Novi Sad: Dnevnik
Ćosić, D. (2004) Kosovo. Beograd: Novosti
Dejzings, G. (2005) Religija i identitet na Kosovu. Beograd: Biblioteka XX vek
Dženkins, R. (2001) Etnicitet u novom ključu - argumenti i ispitivanja. Beograd-Zemun: Biblioteka XX vek
Džuda, T. (2003) Srbi - istorija, mit i razaranje Jugoslavije. Beograd: Dan Graf
Đukić, I. (2003) Kosovo, realnost i mit. Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Eriksen, T.H. (2004) Etnicitet i nacionalizam. Beograd-Zemun: Biblioteka XX vek
Fabijan, J. (2001) Vrijeme i drugo - kako antropologija pravi svoj predmet. Nikšić: Jasen
Foucault, M. (1977) Nietzsche, généalogie, histoire. u: Hommage à Jean Hyppolite, Paris: PUF, str. 139-164
Friedman, J. (1990) Being in the world: Globalization and localization. u: Featherstone Mike [ur.] Global Culture, London: Sage, str. 311-328
Fuko, M. (2005) Rađanje biopolitike - predavanja na Kolež de Fransu 1978-1979. Novi Sad: Svetovi
Furnivall, J.S. (1948) Colonial policy and practice. Cambridge: Cambridge University Press
Gidens, E. (2003) Sociologija. Beograd: Ekonomski fakultet
Glazer, N., Moynihan, D.A. (1963) Beyond the Melting-pot. Cambridge: Mass
Gurguris, S. (2004) Sanjana nacija - prosvećenost, kolonizacija i ustanovljenje moderne Grčke. Beograd: Beogradski krug
Hantington, S.P. (2000) Sukob civilizacija i preoblikovanje svetskog poretka. Podgorica: CID
Hasluck, F.W. (1929) Christianity and Islam under the sultans. Oxford: Clarendon Press
Kaldor, M. (2005) Novi i stari ratovi - organizovano nasilje u globalizovanoj eri. Beograd: Beogradski krug
Kaplan, R.D. (2004) Balkanski duhovi - putovanje kroz istoriju. Beograd: Dan Graf
Malići, Š. (2005) Vrag je u detaljima. Danas, 26-27.novembar, str. XVIII
Markov, M. (2005) Istorija ne trpi godine. Nin, str. 44-46., 16. jun
Maršal, T. (2002) Igra senki. Beograd: Samizdat B92
Mestr, Ž.D. (2001) Spisi o revoluciji, sa studijom Emila Siorana. Čačak: Gradac
Mihajlović, D. (2005) Ludačka košulja za Balkan. Nin, str. 16., 24. novembar
Miller, P.D. (1993) In defense of nationality. J Appl Physiol, vol. 10, br. 1, str. 3-16
Montgomery, W. (2005) Gotovo je izvesno da će Kosovo biti nezavisno u okviru sadašnjih granica. Danas, Beograd, br. 2891-2892, str. V
Niče, F. (1977) O koristi i šteti istorije za život. Beograd: Grafos
Niče, F. (2001) Ecce homo. Beograd: Grafos
Plesner, H. (2005) Zakasnela nacija. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Renan, E. (1994) What is a nation. u: Bhabha Homi K. [ur.] Nation and narration, London - New York: Routledge
Roux, M. (1992) Les Albanais en Yougoslavie: Minorité nationale, territoire et développement. Paris: Editions de la Maison de Sciences de l'Homme
Said, E. (2002) Kultura i imperijalizam. Beogradski krug
Smith, M.G. (1965) The plural society of the British west Indies. London: Sangster’s
Suroi, V. (1999) Sramota će pasti na sve nas kolektivno. Helsinška povelja, No 19, str. 14
Šnaper, D. (1996) Zajednica građana - o modernoj ideji nacije. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Šopenhauer, A. (2002) Brevijar. Nova Pazova: Bonart
Šutović, M. (1999) Novo/stara legitimacija vlasti srpskog populizma. Zbornik radova Filozofskog fakulteta, Blace-Priština, br. XVIII-XXIX
Teylor, C. (1991) Shared and divergent values. u: Wats Ronald, Brown D. [ur.] Options for a New Canada, Toronto: University of Toronto Press
Tojnbi, A. (2002) Proučavanje istorije. Beograd: Službeni list
van den Berghe, P.L. (1967) Race and racism: A comparative perspective. New York: Wiley
Williams, B. (1989) A class act: Anthropology and the race to nation across ethnic terrain. Annual Review of Anthropology, vol. 18.pp. 401-444
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.2298/SOC0701065S
objavljen u SCIndeksu: 03.12.2007.

Povezani članci