Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 53, br. 2, str. 195-212
Struktura socijalnih stavova baziranih na leksičkom pristupu na srpskom govornom području
aUniverzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
bInstitut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

e-adresabopsi3000@yahoo.com, jankomed@yahoo.com
Ključne reči: leksički pristup; socijalni stavovi; struktura stavova; '-izmi'
Sažetak
Iako se najčešće primenjuje u oblasti psihologije ličnosti, u poslednjih nekoliko godina izvršeni su pokušaji aplikacije leksičke paradigme u istraživanju socijalnih stavova. Jedan takav pokušaj je načinio Saucier (2000), uključujući i analizirajući sve one reči koje se završavaju sufiksom -izam (engl. -ism). Produkt te analize je instrument 'Inventar na rečniku zasnovanih izama', sa dve forme: dužom, 40-ajtemskom, i kraćom, 24-ajtemskom. Ovaj instrument upitničkog tipa meri 4 glavne dimenzije stavova: alfaizme (tradicionalni i religiozni izvori autoriteta), betaizme (odbijanje političke korektnosti), gamaizme (verovanje u zapadne demokratske vrednosti) i deltaizme (lična duhovnost). Ovaj instrument je do sada korišćen isključivo na engleskom govornom području, pa je stoga postavljen cilj ovog istraživanja evaluacija i validacija Saucier-ovog modela bazične strukture socijalnih stavova primenjenih na srpskom govornom području. U istraživanju, obavljenom na uzorku od 253 ispitanika oba pola, prosečne starosti od 39.3 godine (SD=14.9), korišćena je skraćena, 24-ajtemska verzija ovog instrumenta. U osnovi, rezultati ovog istraživanja daju doprinos hipotezi o univerzalnoj strukturi bazičnih socijalnih stavova: faktorskom analizom ekstrahovana su 4 faktora, koja sa izvornim dimenzijama umereno do visoko koreliraju. Međutim, struktura i sadržina samih faktora ukazuju na jak kulturološki uticaj na formiranje i oblikovanje samih bazičnih socijalnih stavova. Praktično, samo prvi faktor, Religioznost, predstavlja punu replikaciju izvornog faktora. Ostali ajtemi izgradili su faktore u izvesnoj meri različite od izvornih: Hedonizam, Racionalnu duhovnost i Nacionalnu privrženost. Rezultati pokazuju bolju podesnost modela dobijenog u ovom istraživanju u odnosu na originalni model kada je u pitanju srpsko govorno područje.
Reference
Altemeyer, B. (1996) The authoritarian specter. Cambridge, MA, itd: Harvard University Press
Altemeyer, B. (2002) Dogmatic behavior among students: testing a new measure of dogmatism. Journal of social psychology, 142(6): 713-21
Ashton, M.C., Lee, K. (2005) A defence of the lexical approach to the study of personality structure. European Journal of Personality, 19(1): 5
Bar-Tal, D., Sharvit, K., Halperin, E., Zafran, A. (2010) Ethos of conflict: The concept and its measurement. Neobjavljeni rad, lična komunikacija
Bar-Tal, D. (2000) From Intractable Conflict Through Conflict Resolution To Reconciliation: Psychological Analysis. Political Psychology, 21(2): 351-365
Druckman, D. (1994) Nationalism, Patriotism, and Group Loyalty: A Social Psychological Perspective. Mershon International Studies Review, 38(1): 43
Duckitt, J. (2000) Culture, personality, and prejudice. u: Renshon S., Duckitt J. [ur.] Political psychology: Cultural and cross-cultural foundations, London: Macmillan, str. 89-107
Huskinson, T.L.H., Haddock, G. (2004) Individual differences in attitude structure: Variance in the chronic reliance on affective and cognitive information. Journal of Experimental Social Psychology, 40(1): 82-90
Jost, J.T., Glaser, J., Kruglanski, A.W., Sulloway, F.J. (2003) Political conservatism as motivated social cognition. Psychol Bull, 129(3): 339-75
Kellas, J.G. (1998) The politics of nationalism and ethnicity. London-New York, itd: Macmillan Publishing
Knežević, G.D., Momirović, K. (1996) RTT9G i RTT10G - dva programa za analizu metrijskih karakteristika kompozitnih mernih instrumenata. u: Kostić Petar [ur.] Merenje u psihologiji, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, br. 2, str. 37-56
Krauss, S. (2006) Does ideology transcend culture? A preliminary examination in Romania. Journal of personality, 74(4): 1219-56
Lazarević, L. (2008) Primena indeksa podesnosti u testiranju teorijskih modela u psihologiji - mogućnosti i ograničenja. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 40, br. 1, str. 101-121
Milaš, G., Rihtar, S. (1998) Struktura društvenih stavova u Hrvatskoj. Društvena istraživanja, vol. 7, br. 6 (38), 885-905
Mischel, W. (1968) Personality and assessment. New York, itd: Wiley
Reise, S.P., Waller, N.G., Comrey, A.L. (2000) Factor analysis and scale revision. Psychological assessment, 12(3): 287-97
Saucier, G. (2000) Isms and the Structure of Social Attitudes. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 366-385
Saucier, G. (2008) Measures of the personality factors found recurrently in human lexicons. u: Boyle G.J., Matthews G., Saklofske D.H. [ur.] The SAGE Handbook of Personality Theory and Assessment: Personality Measurement and Testing, Sage Publications, vol. 2 (pp. 28-54)
Saucier, G., Skrzypińska, K. (2006) Spiritual but not religious? Evidence for two independent dispositions. Journal of personality, 74(5): 1257-92
Schoon, I., Cheng, H., Gale, C.R., Batty, G., Deary, I.J. (2010) Social status, cognitive ability, and educational attainment as predictors of liberal social attitudes and political trust. Intelligence, 38(1): 144-150
Stankov, L. (2007) The Structure Among Measures of Personality, Social Attitudes, Values, and Social Norms. Journal of Individual Differences, 28(4): 240-251
Stankov, L. (2009) Conservatism and cognitive ability. Intelligence, 37(3): 294-304
Stankov, L., Lee, J. (2009) Dimensions of cultural differences: Pancultural, ETIC/EMIC, and ecological approaches. Learning and Individual Differences, 19(3): 339-354
Stankov, L., Saucier, G., Knežević, G. (2010) Militant Extremist Mind-Set: Proviolence, Vile World, and Divine Power. Psychological Assessment, vol. 22, br. 1, str. 70-86
Šram, Z. (2002) Dimenzije etnocentrizma i nacionalna pripadnost. Društvena istraživanja, Zagreb, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar., 1, 1-22
Wicker, A.W. (1969) Attitudes versus actions: The relationship of verbal and overt behavioral responses to attitude objects. Journal of Social Issues, 25 (4)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/SOC1102195P
objavljen u SCIndeksu: 27.07.2011.