Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 53, br. 3, str. 345-366
Položaj mađarske nacionalne manjine u Vojvodini - sociološko-pravni aspekt
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

e-adresazmanic@f.bg.ac.rs
Ključne reči: mađarska nacionalna manjina; Vojvodina; Republika Srbija; pravna regulativa; problemi
Sažetak
U radu se vrši sociološko-pravna analiza položaja mađarske nacionalne manjine u Vojvodini, s akcentom na periodu od 2002. do 2007. godine. Smatra se da etničke veze imaju značajnu ulogu u oblikovanju nacionalnog identiteta, a da kolektivna prava predstavljaju legitimnu težnju za očuvanje osobenosti etničkih grupa kao što su jezik, pismo i kultura. Pod položajem mađarske nacionalne manjine podrazumeva se položaj koji ova manjina ima na osnovu stepena ostvarivanja svojih Ustavom Republike Srbije zajemčenih kolektivnih prava: pravo na obrazovanje na maternjem jeziku, službenu upotrebu jezika i pisma, informisanje na maternjem jeziku, očuvanje kulture i učešće u javnom životu. Dimenzije položaja posmatraju se na dva nivoa: na nivou pravne regulative i na nivou konkretnih problema sa kojima se pripadnici mađarske nacionalne manjine suočavaju u ostvarivanju svojih prava.
Reference
*** (2002) Nacionalne manjine i pravo. Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
*** (2002) Prvi izveštaj Savezne Republike Jugoslavije o ostvarivanju Okvirne konvencije za zaštitu manjina. Beograd: Savezno ministarstvo nacionalnih i etničkih zajednica, str. 56-60
*** (2003) Nacionalna ili etnička pripadnost - podaci po naseljima. u: Stanovništvo - popis stanovništva, domaćinstava i stanova u 2002, Beograd: Republički zavod za statistiku, sveska 1
*** (2005) Ljudska prava i kolektivni indentitet. Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, str. 152, 153
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Sl. glasnik RS, br. 83
*** (2006) Zakon o ličnoj karti. Službeni glasnik RS, 62
*** (2002-2004) Zakon o lokalnoj samoupravi. Sl. Glasnik RS, br. 9/02, 33/04, 135/04
*** (2003-2004) Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS, br. 62/03, 58/04
*** (2007) Zakon o putnim ispravama. Službeni glasnik RS, br. 90
*** (2002-2006) Zakon o radiodifuziji. Službeni glasnik Republike Srbije, 42/02, 97/04, 76/05, 62/06, 85/06, 86/06
*** (1991-2005) Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama. Službeni glasnik RS, br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005
*** (2002) Zakon o utvrđivanju određenih nadležnosti autonomne pokrajine. Sl. glasnik RS, br. 6
*** (2005) Zakon o visokom obrazovanju. Sl. glasnik RS, br. 76
*** (2002) Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina. Službeni list SRJ, Beograd, br. 11, 27.februar
*** (2006) Novi imidž i stare polemike. Danas, 06. mar
*** (2003) Odluka o bližem uređivanju pojedinih pitanja službene upotrebe jezika i pisama nacionalne manjine na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine. Sl. list APV, br. 8, 9
*** (2001) Odluka o višejezičkim obrascima izvoda iz matičnih knjiga i o načinu upisa u iste. Sl. list APV, br. 1
*** (2006) Policajci u Senti uskoro postaju poliglote - pored engleskog uče i jezik društvene sredine. Građanski list, 07. nov
*** (2005) Protest u Evropskom parlamentu zbog Kasinog svojatanja medija. Građanski list, 16. avg
*** (2002-2004) Poslovnik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine. Sl. list APV, br. 23/2002, 30/2004
*** (2006) Protest Ane Tomanove-Makanove povodom izmena Zakona o obrazovanju i vaspitanju. Danas, 10. avg
*** (2007) SVM traži hitne izmene Zakona o radiodifuziji. Politika, 26. jun
*** (2006) U Subotici otvorena prva visokoškolska ustanova u Vojvodini na kojoj će studenti nastavu pratiti na mađarskom jeziku. Danas, 30. okt
*** (2003-2004) Zakon o izboru narodnih poslanika. Službeni glasnik RS, br. 10/03, 12/04, 18/04, 137/04
*** (2003-2005) Zakon o javnom informisanju. Službeni glasnik RS, br. 43/03 i 61/05
*** (2006) Izveštaj o ostvarivanju prava na službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina u AP Vojvodini. Novi Sad: Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine
*** (2004-2006) Izveštaj Pokrajinskog ombudsmana za 2004, 2005. i 2006. godinu. http://ombudsmanapv.org/cms/index.php (preuzeto 27.02.2011)
Bakić, J. (2006) Teorijsko-istraživački pristupi etničkoj vezanosti (Ethnicity), nacionalizmu i naciji. Sociologija, vol. 48, br. 3, str. 231-264
Dimitrijević, V. (1996) Stare i nove manjine posle realnog socijalizma. u: Macura Miloš, Stanovčić Vojislav [ur.] Položaj manjina u Saveznoj Republici Jugoslaviji, Beograd: SANU
Gelner, E. (1997) Nacije i nacionalizam. Novi Sad: Matica srpska
Ilić, V., Ilić, S., Arsić, V. (2005) Lokalne politike u multietničkim zajednicama u Vojvodini. Beograd: Fond za otvoreno društvo
Ilić, V., Cvejić, S.P. (1997) Nacionalizam u Vojvodini. Zrenjanin: Gradska narodna biblioteka Žarko Zrenjanin
Ilić, V. (2007) Međunarodni standardi u oblasti zaštite prava nacionalnih manjina. u: Standardi i unapređenje praksi: Nacionalne manjine u Srednjebanatskom okrugu i Timiškoj Županiji, Zrenjanin: Centar za razvoj civilnog društva
Jelinčič, J. (2007) Informisanje na jezicima nacionalnih manjina u Srbiji. Beograd: Fond za otvoreno društvo
Milić, V. (1996) Sociološki metod. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Samardžić, M. (1999) Položaj manjina u Vojvodini / Position of minorities in Voivodina. Beograd: Centar za antiratnu akciju
Smit, A. (1998) Nacionalni identitet. Beograd: Biblioteka XX vek
Varadi, T. (1996) Osvrt na kolektivna većinska i manjinska prava. u: Macura M., Stanovčić V. [ur.] Položaj manjina u Saveznoj Republici Jugoslaviji, Beograd: SANU, 77
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.2298/SOC1103345M
objavljen u SCIndeksu: 25.10.2011.

Povezani članci

Sociologija (1997)
Vojin Milić i nacija
Bakić Jovo

Sociologija (1999)
Marxismusstreit - rekapitulacija
Ilić Vladimir

Psihologija (2003)
Jedan pokušaj klasifikacije teorijskih razmatranja nacionalnog identiteta
Milošević-Đorđević Jasna S.

prikaži sve [99]