Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:24
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
1996, vol. 38, br. 4, str. 625-648
Materinstvo u Srbiji - paradoks samo/žrtvovanja
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
Ključne reči: patrijarhat; matrijarhat; roditeljstvo; materinstvo; samo/žrtvovanje
Sažetak
Ovaj članak predstavlja pokušaj da se imenuje, definiše i empirijskom građom potkrepi specifični aspekt ženske svakodnevnice, ženske strategije i ženskog identiteta u savremenoj Srbiji. Polazna tačka je da postoje različiti oblici patrijarhata, zasnovani na kulturnim, istorijskim, razvojnim, političkim razlikama. Tako, postoji specifična razlika u položaju žena u Srbiji danas koja je rezultat kulturnog nasleđa, 'komunističkog' iskustva i 'tranzicije' pomešane sa građanskim ratom, raspadom bivše Jugoslavije i sankcijama UN. Tek u kombinaciji sva ova tri 'sloja' nastaje pomenuta razlika. U članku je učinjen napor da se istakne, kontekstualizuje i konceptualizuje ovaj specifični obrazac. Ukratko, ovaj članak predstavlja napor da se kontekstualizuje patrijarhat u savremenoj Srbiji kroz posebnu dimenziju - roditeljstvo. U tom cilju autorka prvo daje relevantne činjenice o srpskom društvu i porodici u 'tranziciji'. Zatim prelazi na opis porodičnog života u Srbiji u istorijjskoj perspektivi. Idući korak je analiza položaja žena sa naglaskom na objašnjenje obrasca samo/žrtveni mikromatrijarhat. Naposletku da bi potkrepila osnovnu ideju, autorka daje kratak pregled rezultata istraživanja obavljenog u Srbiji 1995. (800 žena sa malom decom). Glavni rezultat ovog istraživanja je da postoje tri tipa materinstva: 1) ekstremno žrtvujuće, 2) umereno žrtvujuće 3) materinstvo vezano za zadovoljstvo. Što je žena obrazovanija to više teži materinstvu vezanom za zadovoljstvo.
Reference
Avramov, D.D. (1993) Pojedinac, porodica i stanovništvo u raskoraku - studija o demografskim procesima i populacionim politikama u Evropi. Beograd: Naučna knjiga
Bimbi, F. (1989) The double presence: A complex model of Italian women's labor. u: Boh K., G.Sgritta i M.Sussman [ur.] Cross-cultural perspectives on families, work and change, (Marriage and family Review, vol. 14., br. 1-2)
Blagojević-Šijaković, M.M. (1989) Stavovi mladih o braku i roditeljstvu. Beograd: Filozofski fakultet, magistarski rad
Blagojević-Šijaković, M.M. (1991) Žene izvan kruga - profesija i porodica. Beograd: Institut za sociološka istraživanja
Blagojević-Šijaković, M.M. (1994) War and everyday life: Deconstruction of self-sacrifice. Sociologija, vol. 36, br. 4, str. 469-482
Blagojević-Šijaković, M.M. (1995) Svakodnevica iz ženske perspektive - samožrtvovanje i beg u privatnost. u: Bolčić Silvano [ur.] Društvene promene i svakodnevni život - Srbija početkom devedesetih, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja / ISIFF, str. 181-200
Bolčić, S.I. (1995) Izmenjena sfera rada. u: Bolčić Silvano [ur.] Društvene promene i svakodnevni život - Srbija početkom devedesetih, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja / ISIFF
Denič, B.S. (1988) Spol i moć na Balkanu. u: Milić Anđelka [ur.] Rađanje moderne porodice - sociološka hrestomatija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Erlich-Stein, V. (1971) Jugoslavenska porodica u transformaciji - studija u tri stotine sela. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber
Korać, M.N. (1991) Zatočenice pola - društveni identitet mladih žena na selu između tradicionalne kulture i savremenih vrednosti. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja / ISIFF
Kovačević, M.G., ur. (1993) Statistički godišnjak Jugoslavije. Beograd: Savezni zavod za statistiku
Lazić, M.B., Mrkšić, D.M., Vujović, S.Đ., Kuzmanović, B.R., Gredelj, S.S., Cvejić, S.P., Vuletić, V. (1994) Razaranje društva - jugoslovensko društvo u krizi 90-ih. Beograd: Filip Višnjić
Milić, A. (1994) Žene, politika, porodica. Beograd: Institut za političke studije / IPS
Milić, A. (1995) Svakodnevni život i porodica u vrtlogu društvenog rasula: Srbija, 1991-1995. u: Bolčić Silvano [ur.] Društvene promene i svakodnevni život - Srbija početkom devedesetih, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja / ISIFF, str. 135-180
Mrkšić, D.M. (1994) Dualizacija ekonomije i stratifikaciona struktura. u: Lazić Mladen [ur.] Razaranje društva: jugoslovensko društvo u krizi 90-ih, Beograd: Filip Višnjić, str. 21-80
Petrović, M.Z. (1994) Svakodnevni život u gradu i roditeljstvo. Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za demografska istraživanja / IDN CDI
Pošarac, A. (1995) Socio-ekonomski položaj porodice sa decom u Srbiji. Beograd: Institut ekonomskih nauka / IEN
Rajković, L. (1993) Kućne zajednice na kruševačkom području tokom XIX veka. Sociologija, vol. 35, br. 4, str. 549-566
Rapi, Đ. (1995) Savremene albanske zadružne porodice na Kosovu. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja / ISIFF
Rašević, M.M. (1993) Ka razumevanju abortusa u Srbiji. Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za demografska istraživanja / IDN CDI
Roberts, E. (1995) Women and families: An oral history, 1940-1970. Oxford, UK, itd: Blackwell
Savezni zavod za statistiku (1993) Popis stanovništva, domaćinstva, stanova i poljoprivrednih gazdinstava u 1991. godini. Beograd, Materijali i dokumentacija
Savezni zavod za statistiku (1993) Demografska statistika 1991. Beograd
Stepanović, V. (1992) Odnos roditelja prema muškoj i ženskoj deci u savremenoj porodici. Beograd: Filozofski fakultet, diplomski rad
Tomanović-Mihajlović, S. (1996) Detinjstvo u Rakovici - svakodnevni život dece u radničkoj porodici. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja / ISIFF, doktorska disertacija
Tripković, G.D. (1995) Materinstvo kao kulturni obrazac. Novi Sad: Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Woodward, S.L. (1995) Balkan tragedy: Chaos and dissolution after the cold war. Washington, DC: Brookings Institution Press
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci