Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
1997, vol. 39, br. 1, str. 51-71
Prilog sociokulturnoj analizi Studentskog pokreta 91/92
Beograd
Ključne reči: studentski pokret; alternativa; vrednosti; politički; socijalni i kulturni identitet; jezik; simboli; značenja
Sažetak
U pokušaju određenja Studentskog pokreta 91/92 kao socio-kulturnog fenomena neophodno je krenuti od analize socio-kulturnog položaja kategorije studenata, te uloge i značaja vrednosti koje promoviše pokret. Orijentisan ka društvenoj promeni Studentski pokret insistira na usvajanju novih društvenih uloga, pravila i normi. Motivacija studenata za akciju proističe iz nezadovoljenih socijalnih, političkih i kulturnih potreba. Ona čini splet racionalnih i iracionalnih, svesnih i nesvesnih akcija. Socio-antropološki nivo analize ukazuje na činjenicu da je kategorija identiteta jedan od ključnih pojmova za razumevanje i tumačenje pojave Studentskog pokreta 91/92. Pokulturni milje za koji se vezao pokret, posebno u svom komunikacionom delovanju, simbolizuje otpor i nepristajanje na nametnute sadržaje, na pasivnu ulogu i socijalnu apatiju. Drugačije kolektivno stvaranje i oblikovanje jezika te obnova uličnog pozorišta i spektakla simbolizuje neunificiranu, anonimnu, alternativnu kulturu nasuprot dominantnim modelima društvenog i kulturnog života. Budući da se iskazuje kao poligon znakova, medija i pobuna na nivou manipulacije kodovima i značenjima, pokret osporava vladajuću političku retoriku, stereotipe koji definišu koncepte i kreiraju poželjne modele ponašanja.
Reference
*** (1993) Republika, tematski broj (Studentski protest 1991-92. I i II)
Adorno, T.W. (1964) Jargon der Eigentlichkeit. Frankfurt a/M: Suhrkamp
Baudrillard, J. (1985) Simulacres et simulation. Paris: Galilée
Brake, M. (1986) Potkultura kao analitičko oruđe u sociologiji. Potkulture, Beograd, vol. 1, br. 2, str. 14-26
Čičkarić, L.M., Jojić, M., Petković, I. Studentski pokret '96/97. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja / ISIFF
Divignaud, J. (1973) Les ombres collectives - Sociologie du theatre. Paris: Presses universitaires de France / PUF
Divjak, S. (1991) Studentske demonstracije '68 i '91. Beograd: Treći program Radio Beograda
Dragićević-Šešić, M.D. (1989) Alternativni umetnički izraz u Jugoslaviji danas. Potkulture, Beograd, br. 4, str. 88-96
Đorđević, D.B., Dukić, S. (1992) Sile mraka i bezumlja: Niški studentski protest '92 - pokušaj sociološke interpretacije. Niš: Studentski kulturni centar
Eco, U. (1968) La struttura assente, Introduzione alla ricerca semiologica. Milano: Valentino Bampiani
Eder, K. (1985) The new social movements, moral crusaders, political pressure groups or social movements. Social Research, vol. 52, br. 4
Gamson, W.A. (1990) The strategy of social protest. Belmont, CA: Wadsworth Publishing, 2nd ed
Gilbert, K.E. (1986) Komune kontrakulture - sociološka perspektiva. Potkulture, Beograd, br. 2
Goati, V.A. (1977) Društveno-političko angažovanje mladih. Beograd
Golubović, Z.T. (1992) Šta smo naučili od studentskog protesta '92. Republika, vol. 4, br. 49-50, str. 19
Hebdige, D. (1979) Subculture: The meaning of style. London, itd: Methuen
Heller, A.F. (1984) Pokreti. Naše teme, Zagreb, br. 10, str. 1831-1841
Inglehart, R. (1977) The silent revolution: Changing values and political styles among Western publics. Princeton, NJ: Princeton University Press
Inglehart, R. (1990) Culture shifts in advanced industrial society. Princeton, NJ: Princeton University Press
Kuzmanović, B.R., Branković, B., Gubaš, A., Aćimović, B., Plut, D., Pavlović, D., Krnjaić, Z., Baucal, A., Marković, D.R., Havelka, J., Pešić, J., Vulić, R., Popadić, D., Ćirić, M., Radojević, M. (1993) Studentski protest 1992 - socijalno-psihološka studija jednog društvenog događaja. Beograd: Plato
Marković, V.M. (1992) Javno mnjenje o studentskom protestu. Republika, vol. 4, br. 49-50, str. 19
Mase, K. (1983) Novi pokreti, društvena alternativa ili kulturni raskid. Marksizam u svetu, Beograd / MUS, br. 3, str. 167
Matić, M.A., ur. (1993) Enciklopedija političke kulture. Beograd: Savremena administracija
Mellucci, A. (1989) Nomads of the present. u: Keane John i Paul Mier [ur.] Social movements and individual needs in contemporary society, London: Hutchinson
Mellucci, A. (1991) Oslobođenje ili smisao (Društveni pokreti, kultura i demokratija). Sociologija, vol. 33, br. 1-2, str. 39-54
Mihajlović, S., i dr. (1990) Deca krize - omladina Jugoslavije krajem osamdesetih. Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje
Milić, A. (1987) Zagonetka omladine. Beograd: Centar za istraživačku, dokumentacionu i izdavačku delatnost SSO
Moren, E. (1979) Duh vremena. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Nemanjić, M., i dr. (1989) Ideje i pokreti na beogradskom univerzitetu od osnivanja do danas. Beograd: CMU
Pantić, D.J., Joksimović, S.D., Džuverović, B., Tomanović, V.M. (1981) Interesovanja mladih. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije
Pavlović, V.D., ur. (1987) Obnova utopijskih energija. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije
Podunavac, M.L. (1982) Politička kultura i politički odnosi. Beograd: Radnička štampa
Popadić, D.B. (1992) Studentski protest '92. Republika, vol. 4, br. 49-50, str. 15-16
Popov, N.D. (1985) Prilozi proučavanju studentskog pokreta u Jugoslaviji. Sociološki pregled, br. 1-3
Prošić-Dvornić, M., ur. (1994) Kulture u tranziciji / Cultures in transition. Beograd: Plato
Roszak, T. (1970) The making of a counter culture. Garden City, NY: Doubleday
Tadić, L.P. (1987) Ogledi o javnosti. Nikšić, itd: Univerzitetska riječ
Teokarević, J.V., ur. (1990) Modernizacija i društveni razvoj. Beograd: Stručna knjiga
Trifunović, Lj. (1986) Potkulture u Jugoslaviji na razmeđi između kontrakulture i kulture. Potkulture, Beograd, vol. 1, br. 2, str. 7-13
Vrcan, S., ur. (1986) Položaj, svijest i ponašanje mlade generacije Jugoslavije. Beograd: Centar za istraživačku, dokumentacionu i izdavačku delatnost SSO
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.