Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, br. 3, str. 27-52
Pravno organizacioni aspekti antiterorističkog delovanja
Institut za političke studije, Beograd
Sažetak
Rad je posvećen pravno organizacionim aspektima antiterorističkog delovanja. Prvenstveno problemima definisanja savremenog terorizma i antiterorizma, te državnim i međunarodno pravnim antiterorističim merama. Analizirane su međunarodne konvencije koje su definisale i usvojile UN, njivova e uloga i značaj u antiterorističkim aktivnostima. Ukazano je na značaj pomenutih dokumenata kao i na probleme njihove implementacije. Dakle, autor dokazuje da Konvencije, Rezolucije i ostala pravna dokumenta nisu ostvarila očekivane rezultate. Prema postojećem međunarodno pravnom okviru za kontrolu terorizma . autor ovog rada je kritički analizirao problem sa nekoliko aspekata. Prvo, postoje poteškoće u proceni šta je predmet kriminalizacije kroz definisanje ''terorizma''. Drugi problem postojećeg pravnog okvira je u tome što konvencije favorizuju delovanje nacionalnih tela i ne omogućuju eksteritorijalnu jurisdikciju. Dakle, ako država odluči da ne izruči pojedince ili grupe optužene za terorizam u drugoj državi, država koja ih traži ne može ostvariti cilj, jer državi koja odbije izručenje ne prete konkretne sankcije. I treći problem je u tome što opšta priroda konvencija ostavlja državama neopravdano veće slobode u njihovoj interpretaciji i primeni. Autor na kraju smatra da Organizacija UN mora imati mnogo značajniju ulogu u antiterorističkoj borbi i odgovornost za donošenje opšte prihvatljive definicije terorizma.
Reference
*** (1981) Vojni leksikon. Beograd: Vojnoizdavački zavod, str. 336
Aldrich, R.J. (2002) Dangerous liaisons post-September 11 intelligence alliances. Harvard International Review, vol. XXIV, br. 3, fall
Benson, M. (1997) Englesko-srpskohrvatski rečnik. Beograd: Prosveta, (Elektronski izvor)
Chandan, K.S. (1935) Le terrorisme devant la Societe des Nations. Paris
Dartnell, M. (2003) Pravna međumreža za terorizam - pitanja globalizacije, fragmentacije i legitimiteta. u: Terorizam u budućnosti, Zagreb: Golden marketing, str. 19- 21
Dimitrijević, V.B. (1980) Međunarodni terorizam - naučno savetovanje na temu 'Savremeni oblici terorizma', 14-15. januar. Arhiv za pravne i društvene nauke, Beograd, str. 40
Dimitrijević, V.B. (1985) Strahovlada - ogled o ljudskim pravima i državnom teroru. Beograd: Rad
Dufrenne, M. (1972) Za čoveka. Beograd: Nolit, str. 340
Gaćinović, R. (2006) Antiterorizam. Beograd: Draslar partner
Gaćinović, R.Đ. (2005) Terorizam. Beograd: Draslar partner
Gaćinović, R.Đ. (1998) Savremeni terorizam. Beograd: GrafoMark
Gal-Or, N. (1985) International conventions to suppress terrorism. New York: St. Martin's Press, str. 227
Gregory, R., van Horn, R. (1974) Value and cost of information: Systems analysis techniques. New York: John Willey
Jakovljević, D.S. (1997) Terorizam s gledišta krivičnog prava. Beograd: Službeni list SRJ, str. 73
Kalugin, O.A. (2002) Window of opportunity: Russia's role in coalition against terror. Harvard International Review, Vol. XXIV, No. 3, fall
Lefebvre, S. (2003) The difficulties and dilemmas of international intelligence cooperation. International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, 16, p 530
Levkov, M. (2001) Izraelska tajna služba. Beograd: Filip Višnjić, str. 162-163
Petković, M.V. (1996) Tajni ratnici. Beograd: Tetra GM, str. 92
Savić, A. (2002) Uvod u državnu bezbednost. Zemun-Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova, str. 42
Simić, Ž. (1977) Englesko-srpskohrvatski rečnik. Beogradski izdavačko-grafički zavod
Srdanović, B.R. (2002) Međunarodni terorizam. Beograd: Službeni list SRJ
Thackrah, J.R. (2004) Dictionary of terrorism. London: Routledge
Toylor, M., Horgan, J. (2003) Terorizam u budućnosti. Zagreb: Golden Marketing, str. 208
Vujaklija, M. (1980) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd, itd: Prosveta, str. 267
Whittaker, D.J. (2004) Terrorists and Terrorism in the Contemporary World. London: Routledge
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 25.01.2009.

Povezani članci

Nauka bezbednost policija (2006)
Doprinos međunarodnog prava naporima u suzbijanju međunarodnog terorizma
Gaćinović Radoslav

Vojno delo (2004)
Pojmovno određenje nasilja, terorizam i teror
Gaćinović Radoslav Đ.

Vojno delo (2007)
Značaj međunarodnog prava u suprotstavljanju terorizmu
Gaćinović Radoslav

prikaži sve [318]