Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, br. 2, str. 177-208
Kriterijumi kvalifikacije ugovora o međunarodnoj prodaji robe i pitanje merodavnog prava
aUniverzitet Union, Pravni fakultet, Beograd, Srbija
bInstitut za uporedno pravo, Beograd, Srbija
Ključne reči: autonomija volje; ugovor o prodaji; pravna dejstva ugovora; kriterijumi i merila kvalifikacije međunarodne prodaje robe; punovažnost ugovora; merodavno pravo
Sažetak
U ovom radu istraživali smo kada je ugovor o prodaji - ugovor o međunarodnoj prodaji, tj. ispitivali smo kriterijume i merila koji kvalifikuju prodaju robe međunarodnom. U fokusu istraživanja bili su subjektivni kriterijumi kvalifikacije, razmatrani kroz personalna i teritorijalna merila, potom objektivni i mešoviti, tj, subjektivno-objektivni kriterijumi koji kvalifikuju kao takav ugovor o međunarodnoj prodaji robe. Činjenica da ugovor o prodaji ima različita pravna dejstva u različitim pravnim sistemima, trasirala je put istraživanja i ka uporednopravnim rešenjima u nacionalnim zakonodavstvima, a potom i ka rešenjima sadržanim u međunarodnim izvorima, tj. međunarodnim konvencijama kojima se pokušava unifikacija pravila koja uređuju ovaj - najčešći pravni posao u međunarodnoj trgovini. Tako smo, komparativno, ispitali sistem stvarnopravnog i obligacionopravnog dejstva ugovora o prodaji, razmotrivši i građanskopravni i kolizionopravni aspekt načela autonomije volje, koje je važno za ovaj ugovor. Kako, voljom stranaka ili u slučaju spora, dolazi do primene određenog nacionalnog prava na pojedina pitanja ovog ugovora sa elementom inostranosti, pažnju smo posvetili i merodavnom nacionalnom pravu za ugovor o međunarodnoj prodaji robe, naročito za njegovu punovažnost.
Reference
*** (1979) Pravna enciklopedija. Beograd: Savremena administracija, odrednica 'Novac'
*** (1985) Pravna enciklopedija 2. Beograd: Savremena administracija, odrednica 'roba'
*** (1978-1989) Zakon o obligacionim odnosima Srbije. Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89
*** (1993-2003) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SRJ + Sl. list SCG, 31/93 i 1/03
*** (1996) Leksikon građanskog prava. Beograd: Nomos
*** (1982) Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja. Službeni list SFRJ, br 43 i 72
Avramović, S.D. (1999) Opšta pravna istorija - stari i srednji vek. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta, Centar za publikacije
Burton, S.J. (1995) Principles of Contract Law. St. Paul: West Publishing
Draškić, M., Stanivuković, M. (2005) Ugovorno pravo međunarodne trgovine. Beograd: Službeni list SCG
Draškić, M. (1977) Međunarodno privredno ugovorno pravo. Beograd: Savremena administracija
Đurović, R. (2000) Međunarodno privredno pravo. Beograd: Savremena administracija
Goldštajn, A. (1970) Međunarodno trgovačko pravo. Zagreb: Informator
Kahn, P. (1961) La vente commerciale internationale. Paris
Kapor, V. (1978) Enciklopedija imovinskog prava i prava udruženog rada. Beograd
Karsten, T. (1999) Transfer of ownership in International Trade. Hag: Kluwer Law International
Knežević, G.D. (1989) Merodavno pravo za trgovački ugovor o međunarodnoj prodaji robe. Beograd
Krulj, V. (1972) Dejstva ugovora u kupoprodaji - svojina, predaja, rizik, cena. Beograd: Institut za uporedno pravo
Mitrović, D. (2007) Izvori prava i pravila koji regulišu međunarodnu trgovačku kupoprodaju. u: Pravni opus - izbor iz radova 1957-2007, Beograd, str. 97-103
Mitrović, D. (2007) Pravo nadležno za regulisanje međunarodne trgovačke kupoprodaje. u: Pravni opus - izbor iz radova 1957-2007, Beograd, str. 47-74
Mitrović, D.M. (1966) Klauzule neodgovornosti u međunarodnoj trgovačkoj kupoprodaji. Beograd: Institut za uporedno pravo
Nygh, P. (1999) Autonomy in International Contracts. Oxford University Press
Parivodić, M.S. (1996) Ugovor o ekskluzivnoj distribuciji u pravima Jugoslavije i Evropske unije. Beograd: Službeni list SRJ
Perović, S. (2007) Sloboda volje i ugovorno pravo. Pravni život, 511(11): 663-742
Perović, S.K. (1981) Obligaciono pravo. Beograd: Službeni list SFRJ, knjiga prva
Perović, S.K. (1990) Obligaciono pravo. Beograd: Službeni list SFRJ
Plégat-Kerrault, O.B. (1999) Transfer of ownership in international trade. Hag: Kluwer Law International, urednici Alexander von Ziegler, Jette H. Ronoe, Charles Debattista i Odile Plégat-Kerrault
Radišić, J.D. (2000) Obligaciono pravo - opšti deo. Beograd: Nomos
Sajko, K. (1986) On role of public law in the private international law. u: Međunarodni kongres za uporedno pravo (XII), Sidnej, Melburn, str. 40
Stanković, O.D., Orlić, M.V. (1999) Stvarno pravo. Beograd: Nomos
Stanojević, O. (1998) Rimsko pravo. Beograd
Stefanović, Z. (2006) Privredno ugovorno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union
Stojković, S. (1956) Obligacioni odnosi sa elementom inostranosti. Beograd: Savezna spoljnotrgovinska komora
Varadi, T., Bordaš, B.V., Knežević, G.D. (2003) Međunarodno privatno pravo. Novi Sad: Forum
Vasiljević, M.S. (2001) Poslovno pravo. Beograd: Udruženje pravnika u privredi Jugoslavije
Vodinelić, V.V. (1991) Građansko pravo - uvodne teme. Beograd: Nomos
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.09.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka