Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, br. 3, str. 7-32
Naknada štete zbog neosnovanog lišenja slobode ili neosnovane osude u stranim zakonodavstvima
Univerzitet Union, Pravni fakultet, Beograd, Srbija
Sažetak
U radu se analiza način naknade štete zbog neosnovanog lišenja slobode ili neosnovane osude u pojedinim zakonodavstvima anglo-saksonskog i evropsko-kontinentalnog pravnog sistema. Konstatuje se da se u državama anglo-saksonske pravne tradicije primat daje ustavnom karakteru prava na slobodu i sigurnost, a pravo na naknadu štete licu neosnovano lišenim slobode ili neosnovano osuđenom se omogućava makar ex gratia, ukoliko se ne dopušta mogućnost da država bude odgovorna za takvu štetu. Ipak, u skladu sa međunarodnim standardima, država se sve češće i statutarno obavezuje na naknadu štete ako se radi o kršenjima ustavom garantovanih prava građana koji se mogu dovesti u vezu sa propustima u radu državnih organa. U kontinentalno-evropskom pravnom sistemu pravo na naknadu štete u korist neosnovano osuđenog lica temelji se na ustavu, a konkretizuje se kroz opšte odredbe građanskog zakonodavstva ili kroz krivičnoprocesne odredbe. Ono ima kompenzatornu prirodu, ali se zapaža i da naknada sve češće zadobija kazneni karakter. Uprkos razlikama u mehanizmu na koji se ostvaruje, osnovna sličnost zapaža se u činjenici da pravo na naknadu štete u ovim slučajevima treba da omogući otklanjanje posledica kršenja ustavom i međunarodnim aktima garantovanog prava na slobodu.
Reference
*** (2003) Zakon o krivično-kaznenom postupku Republike Srpske. Službeni glasnik RS, br. 50
*** (1997) Zakonot za kaznena postapka Republike Makedonije. Služben vesnik Republike Makedonije, br. 15
Behr, V. (2003) Punitiive damages in American and German law: Tendencies towards approximation of apparently irreconciliable concepty. Chicago-Kent Law Review, vol. 78, str. 115
Brežanski, J. (2003) Odgovornost države za štetu u slučaju neopravdane osude ili neosnovanog uhićenja. Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, vol. 24, br. 1
Denković, D. (1970) Javna služba u francuskom upravnom pravu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 5, str. 462
Fon, V., Schaefer, H.B. State liability for wronful conviction: Incentive effects on crime levels. dostupno na ., pretraženo 26. 01. 2008
Gallo, P. (1997) Punitive damages in Italy. Cardozo Electornic Law Bulletin, str. 3, dostupno na: http://jus.unitn.it/cardozo/Review/Torts/Gallo-1997/gallo.htm> (pretraženo 22. 01. 2008)
Grubač, M.V. (1984) Naknada štete zbog nezakonitih radnji pravosudnih organa u SSSR-u. Pravni život, br. 4, str. 477-484
Ingeman, T. (1996) The English Legal Process. London: Blackstone
Kavran, D.Đ. (1992) Odgovornost za štetu nanetu radom uprave u uporednom pravu sa posebnim osvrtom na anglosaksonsko pravo. Pravni život, vol. 41, br. 11-12, str. 1962-1964
Klarić, P. (1990) Nematerijalna šteta u njemačkom građanskom pravu. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 5-6, str. 767-768
Krbek, I. (1954) Odgovornost države za štetu. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti / JAZU, 300 knj, knj. V
Mitchel, I. (2007) Claiming Compensation for Police Misconduct (a Guide to your Rights). Birmingham
Mrvić-Petrović, N. (2001) Pravo na naknadu nematerijalne štete u uporednom pravu. u: Petrović Zdravko [ur.] Naknada nematerijalne štete, Budva, str. 23
Mrvić-Petrović, N. (2001) Razvoj instituta odgovornosti države za štetu u ruskom pravu. Pravo - teorija i praksa, vol. 18, br. 4, str. 47-57
Mrvić-Petrović, N. (2007) Kriza zatvora. Beograd
Mrvić-Petrović, N., Mihailović, N., Petrović, Z. (2003) Vanugovorna odgovornost države za štetu pričinjenu njenim građanima. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Northen Ireland Human Rights Commision (2004) The Rights of Peaple who have been Arrested. u: A Review of the Law in Nothern Ireland, Belfast, str. 29-31
Pavlović, D. (1997) Zakon o krivičnom postupku Savezne Republike Nemačke - sa pratežim zakonima. Beograd: Centar Marketing
Petrović, Z.M. (2001) Naknada štete za neopravdanu osudu i neosnovano lišenje slobode. Pravo - teorija i praksa, vol. 18, br. 4, str. 3-24
Spaić, V. (1953) Pitanje naknade neimovinske štete u našem pravu. Arhiv za pravne i društvene nauke, br. 1-2, str. 125
Stanojević, O.S. (1980) Osnovi precedentnog prava / Common Law. Beograd: Pravni fakultet - Centar za publikacije
Taylor, N. (2002) Fixing the price for spoiled lives: Compensation for wrongful conviction. Criminal Justice Review, Centre for Criminal Justice Studies, University of Leeds
Vasiljević, T. (1981) Sistem krtvičnog procesnog prava SFRJ. Beograd: Savremena administracija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka