Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, br. 1, str. 336-354
Povezanost kauze slobode zaveštanja i poklona
Beograd
Ključne reči: kauza; sloboda zaveštanja; poklon; nedozvoljena kauza
Sažetak
Pitanje kauze je jedno od najsloženijih u pravnoj teoriji. Suštinska ni, koja spaja testament (zaveštanje) i ugovor o poklonu je njihova osobina dobročinosti. Dobročinost je osnovni uzrok povezanosti kauze slobode zaveštanja i poklona. Pošto je na ovom mestu reč o dva dobročina pravna posla, a kod njih motivi čine sastavni deo kauze, javni poredak ima pojačanu zaštitnu funkciju, prevashodno zbog mogućeg uticaja nedozvoljenih motiva na kauzu. Kauza pokušava da objasni uzroke i posledice davanja bez naknade. Pravo svojine je suštinska baza kauze ova dva pravna posla, pošto lice koje nema ništa u svom vlasništvu ne može nikom ništa ni zaveštati ni pokloniti, shodno drevnom pravilu da na drugo lice ne možemo preneti više prava nego što sami imamo.
Reference
*** (1996) Leksikon građanskog prava. Beograd
*** (2006) Sloboda zaveštanja je u našem pravnom poretku garantovana i Ustavom. Službeni glasnik RS, (98):
*** (2010) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ, br. 8/2010
Albert, G. (1895) La liberte de tester. Paris-Angers
Antić, O. (1979) Usmeni testament u savremenom pravu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 6 (5): 507
Antić, O. (2007) Obligaciono pravo. Beograd
Antić, O., Balinovac, Z. (1996) Komentar Zakona o nasleđivanju. Beograd
Antić, O.B. (1983) Sloboda zaveštanja i nužni deo. Beograd, doktorska disertacija
Blagojević, B.T. (1947) Gradjansko-pravni obligacioni ugovori. Beograd: Izdavačka sekcija akcionog odbora studenata beogradskog univerziteta
Bogdan, L. (1969) Opoziv poklona zbog neblagodarnosti poklonoprimca. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 5-6/625-636
Bovan, S. (2009) Pravičnost u pravnom poretku. Pravni život, =534(14): 285-300
Capitant, H. (1923) De la cause des obligations. Paris, no. 40
Cigoj, S. (1988) Uloga i značaj kauze (osnova) u ugovornom pravu. Pravni život, br 10, str. 1451-1477
Domat, J. (2005) Les lois civiles dans leur ordre naturel, livre I, titre I. Perović S. [ur.]
Dudaš, A. (2009) Rimsko pravo je ipak poznavalo pojam kauze ugovorne obaveze!. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 43, br. 1, str. 341-368
Dudaš, A. (2008) Pitanje osnova (kauze) ugovora pred evropskim sudom pravde - slučaj Merleasing. Pravni život, vol. 57, br. 14, str. 113-125
Dudaš, A. (2010) Kauza ugovorne obaveze prema Zakonu o obligacionim odnosima Republike Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 44, br. 1, str. 145-169
Đorđević, Ž.S. (1958) Problem ekvivalentnosti u obligacionom pravu. Beograd: Savez udruženja pravnika Jugoslavije
Đorđević, Ž.S., Stanković, V.S. (1976) Obligaciono pravo - (opšti deo). Beograd: Savremena administracija
Đurđević, D. (2010) Institucije naslednog prava. Beograd
Gams, A. (1959) Kauza i pravni osnov. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 2, str. 155-175
Gaudemet, E. (1937) Théorie général des obligations. Paris
Georgijević, G. (2006) Pobude za zaključenje ugovora - razmišljanja o članu 53. Zakona o obligacionim odnosima. Pravni život, 55(10): 1055-1073
Jhering, R.V. (1865) Der Zweck im Recht. Leipzig
Kapor, V. (1962) Beleške iz obligacionog prava prema predavanjima Mihaila Konstantinovića. Beograd
Konstantinović, M. (1947) Opšte napomene uz teze za predprojekt Zakona o nasleđivanju. Arhiv za pravne i društvene nauke, 3/335
Konstantinović, M. (1952) Stara pravna pravila i 'jedinstvo prava'. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 3-4, 431-437
Kovačević-Kuštrimović, R. (1988) Uloga volje u ugovornom pravu. Pravni život, 12 (10): 1525-1536
Lucas, L. (1918) Volonté et cause. Etude sur le Rôle respectif des Éléments générateurs du Lien obligatoire en Droit prive. Dijon
Mihajlović, S. (1965) Zajednica života zasnovana ugovorom o doživotnom izdržavanju. Zrenjanin, doktorska disertacija
Milutinović, Lj. (1988) Raskid ugovora o poklonu / La rupture des contrats de donation. Pravni život, br. 10-12, str. 1761-1772
Perić, Ž.M., Niketić, G. (1927) Gradjansko pravo - predavanja na Pravničkom fakultetu Živojina M. Perića. Beograd: 'Geca Kon'
Perović, S. (1995) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Beograd: Savremena administracija
Perović, S. (1976) Obligaciono pravo. Beograd: Službeni list SFRJ
Perović, S. (1975) Zabranjeni ugovori. Beograd: Službeni list SFRJ
Perović, S. (1971) Granice slobode ugovaranja. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 5-6, str. 489-514
Perović, S. (1972) Teorija nedozvoljene kauze. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 1-3, str. 435-449
Perović, S.K. (2005) Kauza ugovorne obaveze. Pravni život, vol. 54, br. 3-4, str. 7-27
Perović, S.K. (1964) Formalni ugovori u građanskom pravu. Beograd: Savez udruženja pravnika Jugoslavije
Petrović, V. (2010) Kauza kod slobode zaveštanja i poklona. Beograd, master rad
Planiol, M., Ripert, G. (1937) Traite elementaire de droit civil. Paris
Radišić, J.D. (1957) Revokacija poklona / La revocation des donations. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 4, str. 486-489
Radovčić, V. (1983) Pravna problematika i razvitak instituta darovanja. Zagreb: Pravni fakultet, Centar za stručno usavršavanje i suradnju s udruženim radom
Salma, J. (1985) O kauzi obligacionih ugovora. Pravni život, br. 4, str. 421-437
Salma, J. (1987) Simulovani ugovori, prilog teoriji o izigravanju prava. Beograd: Institut za uporedno pravo
Stanković, O.D., Perović, S., Trajković, M., ur. (1978) Enciklopedija imovinskog prava i prava udruženog rada. Beograd: Službeni list SFRJ
Stojčević, D. (1946) Poreklo i funkcija testamenta calatis comitis. Beograd: Pravni fakultet, doktorska disertacija
Šmalcelj, Ž. (1980) Dopuštena osnova ugovornih obaveza. Naša zakonitost, br. 1, str. 15-32
Tamaš, K. (1988) Posledice simulovanih ugovora. Pravni život, 3: 481-486
Tešić, N. (2010) O kauzi i dobroj veri - jedan pravno-etimološki ogled. Pravni život, 536(3-4): 93-122
Trimarchi, P. (1979) Instituzioni di diritto civile. Milano: Giuffre
Vizner, B. (1977) Da li je u pitanju pravni osnov (titulus iuris) ili glavni cilj (causa finalis) obveznog ugovora. Naša zakonitost, br. 8, str. 28-41
Vujaklija, M. (1980) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd
Westermann, H.P. (1967) Die Causa im franzoeischen und deutschen Recht. Berlin, doktorska disertacija
Zubčić, S. (1990) Nedopuštena kauza u Zakonu o obveznim odnosima. Rijeka
Živojin, P. (1924) Karakterne crte ugovora o poklonu. Arhiv, knj. IX (XXXVI), br. 3, str. 172
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.