Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
1999, br. 1-2, str. 73-92
Bazični koncept evropske unije i evropskog prava
Institut za uporedno pravo, Beograd
Sažetak
Evropska unija je najveća i najvažnija regionalna integracija koja je, od čisto ekonomske, prerasla u socijalnu, kulturnu, pa i političku organizaciju. Proklamovani ciljevi veće kohezije i stepena integracije već su skoro realizovani. Poznavanje principa EU postaje imperativ i za (sve) ostale zemlje iz više razloga, najpre, zbog različitih vidova saradnje (prvenstveno ekonomske), a potom i zbog potencijalne mogućnosti ulaska u Evropsku uniju. U radu se analiziraju upravo osnovni principi na kojima se temelji funkcionisanje EU (osnovni organizacioni principi, unutrašnje tržište i načela na kojima ono počiva, organi Unije i njihova funkcija). Osim specifičnosti Unije kao regionalne organizacije, razmatraju se i specifičnosti evropskog (komunitarnog) prava, naročito njegovih sekundarnih pravnih izvora koje donose organi Unije. Glavna specifičnost prava Unije je primenljivost njegovih pravnih normi u zemljama članicama ili direktno (što je najvažnije) ili uz implementaciju u domaće pravne sisteme.
Reference
*** (1992) Ugovor o Evropskoj uniji. čl. 189 C, čl. 189 B
*** (1986/1987) Jedinstveni evropski akt
Bernini, G. Profili di diritto della Comunita europea. Napoli
Đurović, R. (1982) Međunarodno privredno pravo. Beograd: Savremena administracija
Janjević, M. (1998) Evropska monetarna unija - evro na evropskoj i svetskoj sceni. Beograd: Međunarodna politika
Janjević, M. (1997) Simplifikacija regulative Evropske Unije. Pravni život, vol. 46, br. 12, str. 643-656
Kovač, O.I., Popović, T.M., ur. (1995) Prilagođavanje privrede uslovima poslovanja na tržištu Evropske unije. Beograd: Institut ekonomskih nauka / IEN
Lopandić, D.Ž., Janjević, M., ur. (1995) Ugovor o Evropskoj uniji i novi tekst Ugovora o Evropskoj zajednici - od Rima do Mastrihta. Beograd: Međunarodna politika
Obradović, K.M. (1995) Međunarodno javno pravo i pravo Evropske unije. Pravni život, vol. 44, br. 12, str. 593-601
Rakić, B.M. (1997) Harmonizacija jugoslovenskog prava sa pravom Evropske unije. Beograd: Pravni fakultet - Centar za publikacije
Rakić, B.M. (1995) Princip supsidijariteta i raspodela nadležnosti između Evropske unije i država članica. Pravni život, vol. 44, br. 12, str. 603-623
Vilus, J., Carić, S.V., Šogorov, S.V. (1989) Međunarodno privredno pravo. Beograd: Naučna knjiga
Vukadinović, R.D. (1995) Pravo Evropske unije. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu / IMPP
Vukadinović, R.D. (1996) Pravo Evropske unije. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu / IMPP
Vukadinović, R.D. (1997) O horizontalnom dejstvu uputstava u komunitarnom pravu. Pravni život, vol. 46, br. 12, str. 623-642
Vukadinović, R.D. (1994) Pojam komunitarnog pravnog sistema i pravne karakteristike unutrašnjeg tržišta u Evropskoj zajednici. u: Vukadinović Radovan [ur.] Pravni i ekonomski okviri uključivanja jugoslovenskih privrednih subjekata u unutrašnje tržište Evropske Unije, savetovanje, Vrnjačka banja, zbornik referata, Kragujevac: Pravni fakultet - Institut za pravne i društvene nauke, str. 3-9
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.