Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 67, br. 4, str. 659-664
Predlog metodologije za primenu generalisanog HACCP sistema u vodovodnim organizacijama
aRazvojni centar SITS, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
cGradska uprava grada Zrenjanina, Zrenjanin
dUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, KBC 'Bežanijska kosa'
eMin. zdravlja - Sek. za javno zdravlje i sanitarnu inspekciju, Beograd
fBiro EUROSYSTEMS, Beograd
gEUROSOLUTIONS, Beograd
hZavod za zdravstvenu zaštitu radnika 'Železnice Srbije', Beograd
Sažetak
HACCP sistem je sistem koji se široko koristi u prehrambenoj industriji da bi se obezbedila bezbednost hrane u čitavom lancu ishrane od primarne proizvodnje do konačne upotrebe. HACCP sistem se može generalisati, proširivanjem pojma opasnosti. Generalisani HACCP sistem obuhvata tipove opasnosti koje se razmatraju u originalnom HACCP sistemu, ali i opasnosti koje su posledica pojave određenih neusaglašenosti (greške pri radu, otkazi uređaja/opreme, neželjeni događaji...), čiji uzroci mogu biti u: ljudima, hardveru, softveru ili procesnim materijalima, i koje kao rezultat mogu imati posledice po zdravlje ljudi, ali i druge posledice (kvar opreme, finansijske gubitke ...). Vodovodnu organizaciju sačinjavaju: zaposleni radnici, inženjerski objekti (izvorište, transport sirove vode, postrojenja za prečišćavanje vode, distributivni sistem) i pripadajuća oprema, sa uspostavljenim odgovornostima, ovlašćenjima i odnosima. U vodovodnim organizacijama pojava neusaglašenosti u bilo kojoj fazi/koraku procesa proizvodnje pijaće vode može da ima negativne posledice po bezbednost i zdravlje potrošača/osoblja, ali i na ispravnost opreme itd. Polazeći od činjenice da je deo procesa koji se odvija u različitim vodovodnim organizacijama sličan, a da je deo procesa specifičan, i da u velikoj meri zavisi od tipa vodovodne organizacije, u okviru razvoja metodologije bi se uradila tipizirana dokumenta generalisanog HACCP sistema za različite vrste vodovodnih organizacija. Dostignuća koja bi se ostvarivala u toku razvoja metodologije, stavljala bi se sukcesivno na raspolaganje svim vodovodnim organizacijama koje bi participirale razvoj, a radi prilagođenja ovako nastalih dokumenata njihovim realnim potrebama i specifičnostima. Razvijena metodologija i dokumentacija stavili bi se na raspolaganje i vodovodnim organizacijama u nerazvijenim područjima Srbije, ukoliko bi razvoj participirala i ministarstva merodavna za bezbednost i kvalitet pijaće vode.
Reference
*** (2009) Zakon o upravljanju otpadom. Sl. glasnik RS, broj 36
*** (2009) Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu. Sl. glasnik RS, br. 36, od 15. 05. 2009
*** (2009) Zakon o hemikalijama. Službeni glasnik RS, broj 36
*** (2009) Zakon o biocidnim proizvodima. Službeni glasnik RS, broj 36
*** (2007/2010) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom. Sl. glasnik RS, br. 116/2007, 88/2009 i 101/2010
*** (2010) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o hemikalijama. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 88
*** (2006/2010) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o biocidnim proizvodima. Sl. glasnik RS, br. 62/2006, 63/2006, 115/2006, 101/2007 i 99/2010
*** (1992/1996) Zakon o vodama. Sl. glasnik RS, br. 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 12/96
*** (1998-1999) Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Sl. list SRJ, br. 42/98, 44/99
*** (1998) Council Directive 98/83/EC on the quality of water intended for human consumption. Official Journal, L 330, 05.12., 32
*** (2005) Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. Službeni glasnik RS, br. 101
*** (2010) Zakon o sanitarnom nadzoru. Službeni glasnik RS, br. 30/10
*** Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) strategies for distribution system monitoring, hazard assessment and control. EPA U. S. Environmental Protection Agency, 81 p
*** (2005) Canadian guidance document for managing drinking water systems: A risk assessment / risk management approach. u: Health Canada, September 19, 41 p
*** (2009) Zakon o bezbednosti hrane. Sl. glasnik RS, br. 41
CAC, RCP (2003) Recommended international code of practice: General principles of food hygiene. u: Official Codex Alimentarius Standard, 1-1969, Rev. 4
Damikouka, I., Katsiri, A., Tzia, C. (2007) Application of HACCP principles in drinking water treatment. Desalination, 210(1-3): 138-145
European Commission (2005) Guidance document: Implementation of procedures based on the HACCP principles, and facilitation of the implementation of the HACCP principles in certain food business. Brussels: Health and Consumer Protection Directorate-General, 16 November
Frey, W., Thonhauser, C. (2004) Clogging and cleaning of fine-pore membrane diffusers. Water science and technology, 50(7): 69-77
Havelaar, A.H. (1994) Application of HACCP to drinking water supply. Food Control, 5(3): 145-152
Hellier, K. (2003) HACCP at Melbourne water: Implementation from catchments to tap, water safety. Conference Abstracts, Berlin, 28-30 April, 29-33
International Organisation for Standardization (2005) ISO 22000:2005 Food safety management systems: Requirements for any organization in the food chain. Geneva, 01. 09
Jayaratne, A. (2008) Application of a risk management system to improve drinking water safety. Journal of Water and Health, 06(4): 547
Kostić, M., Pendić, Z., Grahovac, J., Kovačević, L. (2000) Planiranje kvaliteta uz pomoć HACCP metode. Kvalitet, X, br. 7-8, str. 70-72
Krstić, M., Lačnjevac, Č., Petrović, D., Bogušić, M., Obradović, R. (2011) Mikrobiološka korozija ukopanih čeličnih cevi i uklanjanje produkata korozije. u: Vodovod i kanalizacija (XI), 04-07. 10., Kladovo, Zbornik radova, str. 115-122
Pendić, R. (2006) Risk management in commercial banking sector-integration of HACCP concept. Menadžment totalnim kvalitetom i izvrsnost, vol. 34, br. 1-2, str. 49-53
Pendić, Z., Tašin, B., Jovanović, L., Lačnjevac, Č., Pendić, R., Milivojević, Z. (2011) Primena Codex Alimentarius HACCP sistema u vodovodnim organizacijama radi snabdevanja stanovništva bezbednom pijaćom vodom. Tehnika, vol. 66, br. 5, str. 865-870
Pendić, Z., Pendić, R., Kontić, M., Polak, S., i dr. (2006) Generalizacija HACCP koncepta na rizične sisteme - Primena HACCP koncepta u zdravstvu. Zavod za intelektualnu svojinu, broj A-212/06/1, 22.05
Šević, L., Polak, S., Kontić, M. (2006) Generalizacija HACCP koncepta na rizične sisteme - primena HACCP koncepta u izvršavanju medicinskih usluga osetljivih na rizik. Tehnika - Kvalitet, standardizacija i metrologija, vol. 6, br. 4, str. 1-7
World Health Organization (2011) Guidelines for Drinking-water Quality. Geneva: World Health Organization
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.