Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, vol. 68, br. 5, str. 864-872
Izbor elemenata fleksibilnog tehnološkog sistema primenom višekriterijumskog odlučivanja
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Institut/odsek Proizvodno mašinstvo
Projekat:
Savremeni prilazi u razvoju specijalnih rešenja uležištenja u mašinstvu i medicinskoj protetici (MPNTR - 35025)

Ključne reči: višekriterijumsko odlučivanje; vrednovanje; izbor; fleksibilni tehnološki sistemi
Sažetak
Fleksibilni tehnološki sistemi (FTS) zbog svojih velikih proizvodno-tehnoloških mogućnosti, visoke cene i troškova investicija zahtevaju uslove pri kojima se obezbeđuje njihova racionalna eksploatacija. Uzimajući u obzir sve složenije uslove proizvodnje i plasmana proizvoda, neophodan je sistemski prilaz pri projektovanju i primeni FTS, odnosno njihovih elemenata, različitog nivoa automatizacije i fleksibilnosti. Za izbor najpovoljnijeg rešenja FTS-a mogu da se koriste višekriterijumske metode optimizacije, odnosno odlučivanja. U radu je prikazana primena višekriterijumskog odlučivanja u vrednovanju i izboru elemenata FTS za izradu tehnološke grupe delova. Verifikacija je izvršena na primeru obradnog modula za projektovanu grupnu operaciju obrade struganjem posmatrane grupe vratila.
Reference
Chakravorty, S.S., Hales, D.N. (2008) The evolution of manufacturing cells: An action research study. European Journal of Operational Research, 188(1): 153-168
Čupić, M., Suknović, M., Radojević, G., Jovanović, V. (2004) Specijalna poglavlja iz teorije odlučivanja: kvantitativna analiza. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka
Gatalo, R., Zeljković, M., Todić, V. (1996) Izbor fleksibilnih tehnoloških struktura na osnovu vrednosnih ocena eksperata. Teška mašinogradnja, Kraljevo, 419-426
Lukić, D., Todić, V., Milošević, M., Jovičić, G. (2011) One approach to the development and implementation of flexible manufacturing systems. u: 10th Anniversary International conference an accomplisments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology, Banja Luka: FME, 385-390
Lukić, D., Todić, V., Milošević, M., Jovičić, G., Vukman, J. (2011) Primena višekriterijumskog odlučivanja u izboru obradnog sistema. u: 37. Jupiter konferencija, Beograd: MF, 3.87-3.92
Radharamanan, R. (1994) Group technology concepts as applied to flexible manufacturing systems. International Journal of Production Economics, 33(1-3): 133-142
Saaty, T.L. (1988) Multi-criteria decision making: The analytic hierarchy process. Pittsburgh, PA: RWS Publication
Shivanand, H.K., Benal, M.M., Koti, V. (2006) Flexible manufacturing system. New Delphi: New age International (P) Limited
Todić, V., Lukić, D., Milošević, M., Vukman, J. (2011) Technological basis for the development and implementation of flexible manufacturing systems. u: 10th Anniversary International conference an acco-mplisments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology, Banja Luka: FME, 427-432
Todić, V., Lukić, D., Milošević, M., Borojević, S., Vukman, J. Application of simulation techniques in the development and implementation of flexible manufacturing systems. u: XV International Scientific Conference on Industrial Systems, Novi Sad: FTN, 23-28
Todić, V., Stanić, J. (2002) Osnove optimizacije tehnoloških procesa izrade i konstrukcije proizvoda. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka
Triantaphyllou, E. (2000) Multi-criteria decision making methods a comperative study. Boston: Kluwer Academic Publishers
Vukelja, D., Mišković, A. (1985) Inženjerske metode optimizacije sa primerima iz prakse. Beograd: Građevinska knjiga