Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, vol. 71, br. 6, str. 838-850
O jednoj pogodnoj metodi za optimizaciju zavarenog sklopa
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet, Zvornik, Republika Srpska, BiH
Ključne reči: zavarene opterećene konstrukcije; matematički model optimizacije; funkcija troškova; funkcija ograničenja; geometrijsko programiranje; pozitivni polinomi; dualna funkcija
Sažetak
U radu je, na primeru jednog karakterističnog opterećenog zavarenog sklopa, izvršena optimizacije njegovih dimenzija sa aspekta troškova zavarivanja. Pri ovome, u prvoj fazi definisane su promenljive i nepromenljive veličine i postavljen matematički oblik funkcije optimizacije. U sledećoj etapi procedure, definisan je i postavljen sistem najvažnijih funkcija ograničenja koji se pri projektovanju konstrukcije moraju uzeti u obzir i tehnolog i konstruktor. Na taj način, dobijen je matematički model optimizacije posmatranog problema za čije je efikasno rešavanje predložen metod geometrijskog programiranja. U nastavku, polazeći od matematičke osnove, detaljno je razrađen algoritam optimizacije predložene metode pri čemu su postavljene glavne jednačine problema, a koje važe uz određene uslove. Na taj način, optimizacioni ili primarni zadatak sveo se na dualni zadatak preko odgovarajuće funkcije, koji se znatno lakše rešava u odnosu na primarni zadatak optimizacije funkcije cilja. Glavni razlog za ovo je dobijeni sistem linearnih jednačina. Pri ovome iskorištena je korelacija između optimalnog primarnog vektora koji minimizira funkciju cilja i dualnog vektora koji maksimizira dualnu funkciju. Metoda je ilustrovana na jednom računskom praktičnom primeru sa različitim brojem funkcija ograničenja. Pokazano je da se za slučaj manjeg stepena složenosti, do rešenja može doći maksimizacijom odgovarajuće dualne funkcije, primenom matematičke analize odnosno diferencijalnog računa.
Reference
Akulič, I.L. (1996) Matimatičsekoe programirovanije v primerah i zadačah. Moskva: Visšaja škola
Berberović, S., Stavrić, B. (1998) Teorija i metodologija troškova. Beograd: Savremena administracija
Cirlin, A.M. (1996) Optimalnoe upravlenie tehnologičestimi processami. Moskva: Energoatomizdat
Draženović, B., Humo, E. (1982) Problemi upravljanjem složenim sistemima. Zagreb
Duttin, R.J., Peterson, E.L. (1987) Geometricprogramming: Theory and application. New York: John Wiley & Sons
Gabasov, R., Kirilov, F.M. (1991) Metodi optimizacije. Minsk: BGU
Green, R. (1985) Weld Design. New York: Prentice Hall
Ham, I., Faria-Gonzales, R. (1971) Production Optimization Method by using a Digital Computer. u: Advances in Machine Tool Design and Research, Oxford
Hase, C., Reitze, W. (1992) Lehrbuch des Lichtbogenschweissens. Essen: Girardet
Jacobs, H.J., Jacob, E. (1988) Spanungsoptimierung, Verfahrensgestaltung durch tehnologiesche Optimiering in der Spanunstechnik. Berlin: Veb Verlag Technik
Jovanović, C. (1987) Zavarene konstrukcije. u: Građevinske konstrukcije, Beograd: Građevinska knjiga
Kolarić, V. (1985) Teorija dinamike troškova. Beograd: Rad
Kurepa, S. (1990) Matematička analiza i funkcije više varijabli. Zagreb: Tehnička knjiga
Kuznecov, J.N. (1990) Matematičeskoe programirovanije. Moskva: Visšaja škola
Leckij, E.K. (1997) Planirovanie eksperimenta vissledovanii tehnolodičeskih processoi. Moskva: Mir
Majcen, Ž. (1988) Troškovi u teoriji i praksi. Zagreb: Informator
Milosavljević, M., Radojković, M. (1995) Čelične konstrukcije. Beograd: Građevinska knjiga
Mitriković, D.S., Mihailović, D. (1998) Linearna algebra. Beograd: Građevinska knjiga
Novik, F.S., Arsov, J.B. (1980) Optimizacija processov tehnologii metallov metodami planirovanija eksperimentov. Moskva: Mašinostroenie
Opitz, N. (1980) Moderne Produktionstechnik - Stand und Tendenzen. Essen: Verlag W. Girardent
Petrić, J., Šarenac, L., Kojić, Z. (1984) Operaciona istraživanja - zbirka rešenih zadataka. Beograd: Naučna knjiga, knjiga druga
Petrić, J.J. (1993) Operaciona istraživanja. Beograd: Savremena administracija
Pljaskin, I.I. (1982) Optimizacija tehničeskih rešenij v mašinstroenii. Moskva: Mašinstroenie
Reklaitis, G.V., Ravindran, A. (1993) Engineering optimization methods and applications. New York: John Wiley & Sons
Speedy, C.B., Brown, R.F. (1980) Identification and optimal Control. Edinburg: Oliver and Boyd
Stanić, J. (1984) Elementi teorije tehnoekonomske optimizacije obradivih procesa. Beograd: Institut za alatne mašine i alate
Stanić, J. (1998) Uvod u teoriju tehnoekonomske optimizacije. Beograd: Mašinski fakultet
Wagner, H.M. (1989) Principles of operations research. Englewood Cliffs - New York: Prentice Hall
Wilde, D.J. (1988) Globally optional design. New York: John Wiley & Sons
Wilson, F. (1979) Tool Engineers Handbook. New York, London: Mc Grow-Hill Book Co, Inc, 2nd edition
Zelenović, D.M. (1983) Proizvodni sistemi. Beograd: Naučna knjiga
Zlobec, S., Petrić, J. (1983) Nelinearno programiranje. Beograd: Naučna knjiga
Zohadi, M.E. (1994) Statistical Analysis, estimation and optimization of surface finish in the grinding process, Development of Production System. London: Taylor & Francis
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/tehnika1606838P
objavljen u SCIndeksu: 05.01.2017.
Creative Commons License 4.0