Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, vol. 73, br. 2, str. 293-299
Razvoj modernog oblika turizma - ekoturizam u upravljanju razvojem države
Panevropski univerzitet 'Apeiron', Fakultet poslovne ekonomije, Banja Luka, Republika Srpska, BiH

e-adresaaleksandra.v@aperion-uni.eu
Sažetak
Razvoj ekoturizma ima veliku ulogu u turističkoj ponudi Republike Bosne i Hercegovine, jer masovni turizam gubi na značaju i ustupa mjesto segmentalnom turizmu a i struktura gostiju se mijenja, kao i životna dob. Osnovni cilj rada je da se utvrdi da li ekoturizam utiče na privredni razvoj, mogućnost vrednovanja prirodnih potencijala, te prilagođavanje zahtjevima modernog turizma. Dat je pregled budućih aktivnosti, odnosno gdje leži potencijal turističke ponude, kao i pregled trenutnog stanja u Bosni i Hercegovini. Na osnovu naprijed navedenoga predmet istraživanja predstavlja sagledavanje mogućnosti organizovanja modernih oblika ekoturizma. U radu je testirana postavljena nulta hipoteza gdje je H0 - Ne postoje statistički značajne razlike između grupe 'Zaposleni' i grupe 'Nezaposleni' u pogledu njihovog stava po pitanju ekoturizma. H1 - Postoje statistički značajne razlike između grupe 'Zaposleni' i grupe 'Nezaposleni' u pogledu njihovog stava u pogledu njihovog stava po pitanju ekoturizma.
Reference
*** (2016) Eco tourism. https://bs.wikipedia.org/wiki/Eko_turizam, 04.14.2016
Anđelković, Ž., Dragin, A., Božić, S., Košić, K. (2017) Emotional exhaustion and job satisfaction of tour guides in rural areas. Ekonomika poljoprivrede, vol. 64, br. 1, str. 11-26
CBI, Ministry of Foreign Affairs (2015) CBI trade statistics, tourism from Europe: CBI market intelligence. Hague: Ministry of Foreing Affairs
Gračan, D., Rudančić-Lugarić, A. (2011) Business tourism - modern form for improvement of the competitiveness of Croatian tourism. Ekonomska misao i praksa, (2), Prosinac, 579-590
Milojević, A. (2012) Osnove ekonomije. Banja Luka: Pan-European University Apeiron
Milojević, S., Pavlović, N. (2017) Entrepreneurial spirit of rural tourism of the Pomoravlje Distric, central Serbia. Ekonomika, vol. 63, br. 1, str. 63-72
Ministarstvo okoliša BIH (2008) Strategija razvoja turizma Federacije Bosne i Hercegovine za period 2008-2018. Sarajevo
Ueli, G. (2010) Geschichte des tourismus: Strukturen auf dem Weg zur Moderne. http://ieg-ego.eu/de/threads/europa-unterwegs/tourismus/ueli-gyr-geschichte-des-tourismus, 03.12.2010
Vidović, A. (2013) Tourism in function of economic development. Užice
Vidović, A. (2015) Upravljanje prodajnim aktivnostima trgovačkih preduzeća u funkciji tržišne komunikacije. u: Moć Komunikacije - POWERCOM, Beograd: Visoka strukovna škola za tržišne komunikacije, pp. 8-16
Vlada R.S. (2011) Strategija razvoja turizma 2011-2020. Banja Luka: Vlada RS
Vučenović, R. (2011) Pretpostavke za razvoj eko turizma u opštini. Icacus. Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron, p. 325
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/tehnika1802293V
objavljen u SCIndeksu: 18.05.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Ekon fak Subotica (2019)
Analiza vrednovanja brenda na bazi kombinovanih metoda vrednovanja
Terzić Svetlana, i dr.