Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:29
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:26

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2021, vol. 76, br. 1, str. 97-102
Uloga menadžmenta preduzeća u izboru organizacione strukture
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
bInstitut primenjenih nauka, Beograd
cBeogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija, Beograd

e-adresamilan.mih83@gmail.com
Ključne reči: menadžment; preduzeće; organizacija
Sažetak
Dinamično i turbulentno tržišno okruženje stavlja pred menadžment preduzeća velike zahteve i izazove. Adekvatan odgovor menadžmenta na te izazove trebao bi da obezbedi efikasnije, efektivnije i ekonomičnije obavljanje poslovanja, znatno veći kvalitet finansijskih izveštaja, kao i savremenu organizaciju preduzeća. Predmet ovog rada je upravo savremena unutrašnja organizacija preduzeća. Na osnovu toga, razmotriće se kakav je uticaj same unutrašnje organizacije na sveukupno poslovanje preduzeća, te koje mehanizme i metode mendžment može i treba da primeni u ovom domenu, a da sve bude zasnovano na relevantnoj zakonskoj i profesionalnoj regulativi.
Reference
Arsenijević, O., Jovanović, L., Radosavljević, M. (2017) Odnos između organizacione klime i efektivnosti menadžmenta. Industrija, vol. 45, br. 1, str. 61-80
Brickson, S. (2005) Organizational identity orientation: Forging a link between organizational identity and organizations' relations with stakeholders. Administrative Science Quarterly, 50(4), 576-609
Buchanan, R. (2008) Introduction: Design and organizational change. Design Issues, 24(1), 2-9
Ćurčić, M., Kostić, R., Arapović, T. (2018) Planiranje i kontrola kao funkcije menadžmenta preduzeća. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 4, br. 1, str. 94-103
Dyllick, T. (2008) Responsible management education for a sustainable world: The challenge for business schools. Journal of Management Development, 34(1), 16-33
Đergović, D.M., Kukobat, L.M., Jovičić, A.I. (2020) Kompetentnost menadžera kompleksnih poslovnih sistema - standardizacija ishoda i kvalitet procesa organizacionog učenja u velikoj domaćoj kompaniji. Tehnika, vol. 75, br. 3, str. 411-417
Erić, D. (2000) Uvod u menadžment. Beograd
Janjetović, R., Milojević, I. (2016) Meadžerska analiza troškova u poslovnih subjekata. Akcionarstvo, Vol. 22, No. 1, str. 31-48
Janjić, I., Rađenović, T. (2019) Značaj upravljanja inovacijama u savremenim preduzećima. Ekonomika, vol. 65, br. 3, str. 45-54
Jolović, I., Petkovič, Đ. (2020) Petkovič Kaizen kao sistem za strategijsko upravljanje troškovima u realizaciji konkurentskih prednosti. Ekonomija: teorija i praksa, Vol. 13, No.3, str. 69-90
King, B.G., Teppo, F., Whetten, D.A. (2010) Finding the organization in organization theory: A meta-theory of the organization as a social actor. Organization Science, 21(1), 290-305
Mićović, S., Miletić, J. (2019) Poslovni subjekt kao osnova održivosti razvoja. Održivi razvoj, vol. 1, br. 1, str. 43-51
Miletić, A., Belokapić, P., Nešić, B. (2020) Specifičnosti upravljanja portfolijom inovacionih projekata. Oditor, vol. 6, br. 2, str. 91-107
Nonet, G., Kassel, K., Meijs, L. (2016) Understanding responsible management: Emerging themes and variations from European business school programs. Journal of Business Ethics, 139(4), 717-736
Parrish, B. (2010) Sustainability-driven entrepreneurship: Principles of organization design. Journal of Business Venturing, 25(5), 510-523
Putnik, G.D., Rodrigues, D., Alves, C., Ávila, P., Castro, H., Cruz-Cunha, M.M. (2020) Analiza performansi meta-organizacija modeliranih kao pozivni centri za podršku dinamičke rekonfigurabilnosti mrežnih i virtualnih organizacija. FME Transactions, vol. 48, br. 4, str. 725-732
Rakić, S., Adamović, V. (2019) Poslovna etika u funkciji uspešnog poslovanja savremenih kompanija. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 5, br. 2, str. 42-57
Romme, A.G. (2003) Making a difference: Organization as design. Organization Science, 14(5), 558-573
Schumacher, T., Mayer, S. (2018) Preparing managers for turbulent contexts: Teaching the principles of design thinking. Journal of Management Education, 42(4), 496-523
Starkey, K., Tempest, S. (2009) The winter of our discontent: The design challenge for business schools. Academy of Management Learning & Education, 8(4), 576-586
Stojanović, C., Stanojević, P. (2017) Ciljevi organizacionog sistema i IMS-a. Akcionarstvo, Vol. 23, br. 1, 5-18
Todorović, J. (2000) Strategijski menadžment. Beograd
Vukša, S., Anđelić, D., Milojević, I. (2020) Analiza kao osnova održivosti poslovanja. Održivi razvoj, vol. 2, br. 1, str. 53-72
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/tehnika2101097M
primljen: 18.01.2021.
prihvaćen: 10.02.2021.
objavljen u SCIndeksu: 06.03.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka