Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2001, vol. 53, br. 3, str. 119-130
Kreativnost i inicijativa u vojnoj organizaciji
Vojska Jugoslavije
Sažetak
Kreativnost i inicijativa spadaju u grupu izuzetnih osobina ljudi i svojstava vojnog organizacionog sistema. Te kategorije su veoma cenjene i poželjne u svakoj organizaciji. Određeni problemi nastaju kada te vrednosne kategorije treba ugraditi u sisteme sa determinisanim ljudskim akcijama kojima pripada hijerarhijski sistem vojne organizacije. Autor je, svestan često nepomirljivih suprotnosti, pokusao da teorijski zasnovano odredi okvire i elemente vojne organizacije koji primarno određuju i uslovljavaju kreativnost i inicijativu. U članku su obrađene četiri uzajamno zavisne celine. U prvoj je dato određenje vojne organizacije i sistematizacije na kojoj je zasnovan sadržaj. Druga celina se odnosi na čoveka u vojnoj organizaciji kao osnovnom individualno-hijerarhijskom sistemu. U trećem delu članka utvrđeni su obim i sadržaj kreativnosti kao svojstva čovekove ličnosti u sistemu vojne organizacije, dok je u četvrtom delu određena inicijativa kao karakteristika ljudske delatnosti u sistemu vojne organizacije. Zaključak članka je svojevrsna specifikacija značajnijih elemenata za usklađivanje sadržaja vrednosnih kategorija, kao sto su hijerarhija vojne organizacije, na jednoj, i kreativnost i inicijativa, na drugoj strani.
Reference
Boulding, K.E. (1956) General systems theory: The selection of a science
Cupara, M. (1989) Ekonomski činilac u vojnom rukovođenju. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
Čubra, N. (1977) Kibernetika u rukovođenju razvojem oružanih snaga. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Hol, K.S., Gardner, L. (1983) Teorije ličnosti. Beograd: Nolit
Ibrahimpašić, M. (1979) Oružane snage u političkom sistemu socijalističkog samoupravljanja. Beograd: Savezni sekretarijat za narodnu odbranu
Jovanović, B. (1984) Uvod u teoriju vojnog rukovođenja. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Klaić, B. (1972) Veliki rječnik stranih riječi, izraza i kratica. Zagreb: Zora
Kronja, T. (1966) Psihološka razmatranja o rukovođenju u armiji. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Kukoleča, S.M. (1986) Organizaciono-poslovni leksikon izraza, pojmova i metoda. Beograd: Rad
Kvaščev, R. (1976) Psihologija stvaralaštva. Beograd: Izdavačko informativni centar studenata
Marček, J.J. (1998) Profil oficira kao činilac interpersonalnih odnosa u trupnoj sredini. Beograd: Vojna akademija VJ, doktorska disertacija
Marjanović, S. (1973) Organizacija i ergonomija. Beograd: Obrazovni biro
Mesarovich, M., Macko, D., Takahara, Y. (1972) Teorija hijerarhijskih sistema sa više nivoa. Zagreb: Informator
Mirković, Lj. (1965) Organizacija sopstvenog rada rukovodioca u vođenju sastanaka. Beograd
Mirković, M. (1972) Prilaz kibernetici. Beograd: Savremena administracija
Potkonjak, N.M., Šimleša, P., ur. (1989) Pedagoška enciklopedija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Stemers, R., Patrik, D. (1980) Psihologija obučavanja. Beograd: Nolit
Stojiljković, M., Vukadinović, S.V. (1984) Operaciona istraživanja. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Šoti, F. (1978) Uvod u kibernetiku. Novi Sad: Univerzitet Radivoj Ćirpanov
Todorović, J.B., Đuričin, D.N., Janošević, S.V. (2000) Strategijski menadžment. Beograd: Institut za tržišna istraživanja / IZIT
Vajt Vilijam H., mlađi (1969) Čovek organizacije. Beograd, itd: Prosveta
Vučenović, V. (1980) Sistem i organizacija - uvod u teoriju sistema. Beograd: Naučna knjiga
Vujaklija, M. (1988) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd, itd: Prosveta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci