Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2004, vol. 56, br. 3, str. 76-93
Pojmovno određivanje izazova, rizika i pretnji u procesu preoblikovanja međunarodne bezbednosti
Institut društvenih nauka, Beograd
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 1800: Tranzicija društva i privrede Srbije u procesu globalizacije i regionalizacije - mogući pravci razvoja i aplikativni modeli

Sažetak
U međunarodnoj bezbednosti, njenom sistemu, tumačenju i u vezi sa njenim subjektima i objektima dešavaju se brojne promene. Država više nije jedini subjekt međunarodne bezbednosti, već sve veći značaj dobija pojedinac, čija se bezbednost shvata kao ključna za razumevanje i kao osnov svake druge bezbednosti višeg nivoa - od grupne, preko nacionalne i međunarodne, do globalne bezbednosti. Pored vojne dimenzije bezbednosti, sve su značajnije u analizi međunarodne bezbednosti politička, ekonomska, socijalna i ekološka dimenzija. U procesu preoblikovanja, sistem međunarodne bezbednosti suočava se s brojnim izazovima, rizicima i pretnjama. Autor je u radu odredio sadržaj i zahvat pojmova izazovi, rizici i pretnje, i utvrdio razlike između njih ukazujući da ta tri pojma nemaju istovetno značenje.
Reference
*** (1971) Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika. Beograd: SANU - Institut za srpski jezik
*** (1973) Rečnik srpskohrvatskog književnog jezika. Novi Sad: Matica srpska
*** (1997) Consice Oxford dictionary. Oxford: Clarendon Press
*** (1978) Mala enciklopedija Prosveta. Beograd, itd: Prosveta, knj. 3
*** (1981) Opća enciklopedija Jugosavenskog leksikografskog zavoda. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod 'Miroslav Krleža', IX tom
*** (1971) The encyclopedia americana: International edition. New York: Americana Cooperation, volume 26, str. 704
*** (1994) The new Encyclopedia Britanicca. Chicago, itd: Encyclopedia Britannica Inc, volume 10
*** (2002) Starešinski koncept NATO. u: Simić Dragan [ur.] Nauka o bezbednosti, Beograd: Službeni list SRJ, Rim, 7. novembar 1991, I deo, t. 8
Baylis, J., Smith, S., ur. (2001) The globalization of world politics: An introduction to international relations. New York: Oxford University Press
Blagojević, B.T., ur. (1979) Pravna enciklopedija. Beograd: Savremena administracija
Buzan, B., Waever, O., de Wilde, J. (1998) Security: A new framework for analysis. Boulder, CO, itd: Lynne Reinner Publishers
Buzan, B. (1991) People, states and fear: An agenda for international security studies in the post-cold war era. Hemel Hampstead, itd: Harvester-Wheatsheaf
Bžežinski, Z. (2001) Velika šahovska tabla. Podgorica: CID
Dimitrijević, V.B., Stojanović, R.M. (1996) Međunarodni odnosi - osnovi opšte teorije. Beograd: Službeni list, 4. izmenjeno i dopunjeno izdanje
Gartner, H., Hyde-Price, A., Reiter, E., ur. (2001) Europe's new security challenges. Boulder, CO, itd: Lynne Reinner Publishers
Gažević, N., ur. (1974) Vojna enciklopedija. Beograd: Redakcija Vojne enciklopedije
Golubović, Z.T. (1999) Ja i drugi - antropolološka istraživanja individualnog i kolektivnog identiteta. Beograd: Rapublika
Hinsli, F.H. (2001) Suverenost. Beograd: Filip Višnjić
Hyde-Price, A. (2003) Beware the jabberwocky: Security studies in the twenty-first century. u: Hadžić Miroslav [ur.] Reforma sektora bezbednosti - zbornik predavanja, Beograd: G17 Institut, str. 119-121
Kovačević, Ž. (2002) Srpsko-engleski frazeološki rečnik. Beograd: Filip Višnjić
Martin, E.A. (1997) A dictionary of law. Oxford, itd: Oxford University Press
Matić, M.A., ur. (1993) Enciklopedija političke kulture. Beograd: Savremena administracija
Mcsweeney, B. (1999) Security, identity and interest: A sociology of international relations. Cambridge, itd: Cambridge University Press
Nelson, D.N. (1998) Threats and capacities: Great Powers and global insecurity. u: Klare Michael T., Chandrani Yogesh [ur.] World security - challenges for new century, New York: St. Martin's Press, str. 36-58
Nye, J.S. (1992) What new world order. Foreign Affairs, Spring, str. 90
Petrović, P., ur. (1981) Vojni leksikon. Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ
Pjanić, Z., Stojanović, I.V., Jakšić, M.P., ur. (1994) Ekonomska i poslovna enciklopedija. Beograd: Savremena administracija
Ristić, S., Simić, Ž., Popović, V. (1974) Enciklopedijski englesko-srpskohrvatski rečnik. Beograd, itd: Prosveta, I i II tom
Rosenau, J. (1998) The dynamism of a turbulent world. u: Klare Michael T., Chandrani Yogesh [ur.] World security - challenges for new century, New York: St. Martin's Press, str. 18-35, Third edition
Simić, D.P. (1999) Poredak sveta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Simić, D.R. (2003) Savremene teorije bezbednosti. u: Janković Pavle [ur.] Reforma sektora bezbednosti - zbornik predavanja, Beograd: G17 Institut, str. 11
Simić, D.R. (2002) Nauka o bezbednosti - savremeni pristupi bezbednosti. Beograd: Službeni list SRJ
Terriff, T., Croft, S., Lucy, J., Morgan, P.M. (1999) Security studies today. Cambridge, itd: Polity Press
Vujaklija, M. (1992) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd, itd: Prosveta
Waever, O. (1995) Securitization and desecuritization. u: Lipschutz Ronnie D. [ur.] On security, New York, itd: Columbia University Press, str. 68
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nauka bezbednost policija (2011)
Razumevanje bezbednosti od antičkih vremena do savremenih pristupa
Bajagić Mladen

Bezbednost, Beograd (2004)
Kultura bezbednosti u savremenom konceptu bezbednosti
Kekić Dalibor

Vojno delo (1995)
Vojna operacija kao hermeneutički problem
Ninić Radivoj

prikaži sve [527]