Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2005, vol. 57, br. 3, str. 107-128
Pojam i naučna izgrađenost geopolitike
Ključne reči: geopolitika; aerokratija; atlantizam; mondijalizam; telurokratija; talasokratija; rimland; paradigma i geopolitički kod
Sažetak
U članku se daje epistemološko određenje geopolitike kao mlade nauke, sa težištem na definisanju i dokazivanju stepena naučne izgrađenosti. Prikazan je njen istorijski razvoj sa težištem na aktuelizaciji značaja geoprostora na kome ljudi žive i rade i na komparativnoj analizi odnosa političke elite u pojedinim zemljama prema svojim geopolitičarima i prema geopolitici uopšte. Učinjen je i kritički osvrt na nihilistički odnos političke elite u SFRJ prema geopolitici i ukazano na posledice koje su iz toga proizašle. Geopolitika je definisana uz prethodnu kompleksnu (etimološku, logičku komparativnu i drugu) analizu izraza i iskaza koji su se mogli naći u leksikografskoj i drugoj literaturi. Na kraju, autor daje svoju definiciju koju valjano dokazuje i argumentuje. Dokazivana je i naučna izgrađenost geopolitike kao nauke preko njenih konstitutivnih elemenata, prvenstveno: predmeta, teorije, jezika i metode. Težište u ovom delu dato je na eksplikaciju predmeta i elementa strukture naučne teorije geopolitike. Naročito je ukazano na geopolitičku podelu sveta prema shvatanjima brojnih geopolitičara i na osnovne pojmove koji se koriste u teoriji geopolitike. Osnovni pojmovi koji se koriste u geopolitici su prvo definisani, a zatim kompleksno objašnjeni.
Reference
*** (1986) Mala enciklopedija Prosveta. Beograd: Prosveta, tom 1
*** (1971) The encyclopedia Americana. New York: American Corporation, International Edition, Vol. 12
*** (1972) Vojna enciklopedija. Beograd, tom 3
Cu, V.S. (1991) Veština ratovanja - rasprave o ratnoj veštini. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
Dugin, A. (1995) Metafizika kontinenata: Od sakralne geografije ka geopolitici. u: Tajna Balkana - monografija o geopolitici, Beograd: Studentski kulturni centar
Dugin, A. (2000) Osnovi geopolitiki. Moskva: Arktogeja, Geopolitičeskoe budušee Rossii
Gallois, P. (1990) Géopolitique - Les voies de la puissance. Paris: Plon
Grupa autora (1974) Leksikon Jugoslavenskog leksikografskog zavoda. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod 'Miroslav Krleža', A-Ž
Grupa autora (1996) Metodologija ratne veštine. Beograd: Centar visokih vojnih škola
Kilibarda, Z., Šaranović, J. (2001) Geopolitika Rusije od ekspanzionizma do defanzive. Vojno delo
Kjelen, R. (1923) Država kao životni oblik. Beograd-Sarajevo: J.Đ. Đurđević
Klaić, B. (1962) Rječnik stranih riječi. Zagreb: Zora
Kun, T.S. (1974) Struktura naučnih revolucija. Beograd: Nolit
Marković, M. (1994) Filozofski osnovi nauke. Beograd: BIGZ
Mićunović, L. (1988) Savremeni leksikon stranih reči. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada
Milošević, N., Milojević, S. (2001) Osnovni metodologije bezbednosnih nauka. Beograd: Policijska akademija
Stepić, M.P. (2000) Pojmovnik geopolitike. Geopolitička raskršća, Institut za geopolitiku, Beograd, br. 1, str. 76
Stojkers, R. (1995) Teorijska panorama geopolitike. u: Tajna Balkana - monografija o geopolitici, Beograd: Studentski kulturni centar, drugo dopunjeno izdanje, str. 17
Vujaklija, M. (1966) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd, itd: Prosveta
Zorić, M. (2001) Država i geopolitika. Vojno delo, vol. 53, br. 4-5, str. 150-173
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Vojno delo (2000)
Teorijska geopolitika
Zorić Milanko

Vojno delo (2002)
Definisanje strategije
Sakan Momčilo

Vojno delo (2011)
Izgrađenost konstitutivnih elemenata nauka odbrane
Sakan Momčilo

prikaži sve [348]