Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, vol. 61, br. 4, str. 7-42
Evropska politika bezbednosti i odbrane u funkciji jačanja Evropske unije
nema
Ključne reči: Evropska unija; politika bezbednosti i odbrane; EU; ESDP
Sažetak
Ugovorom iz Amsterdama, koji je stupio na snagu 1999. go- dine, ojačana je saradnja između članica Evropske unije (EU) u oblasti politike odbrane. Iste godine održan je Samit EU u Helsinkiju, kada je potvrđeno stvaranje 'evropske politike bezbednosti i odbrane'. Nakon toga, u Deklaraciji iz Lakena razmatrana je suština obima proširenja te politike, pri čemu se vodilo računa o novom odnosu prema terorizmu. Radna grupa Evropskog parlamenta koja je radila na pitanjima politike bezbednosti i odbrane, čiji je izveštaj objavljen u decembru 2002. godine, želela je da svet dobije snažnu Evropu koja bi raspolagala velikim brojem moćnih poluga za delovanje, uključujući respektabilne vojne snage. Razvoj saradnje sa međunarodnim organizacijama - NATO, Ujedinjene nacije i Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju - osnovni je izazov za jačanje sistema bezbednosti i odbrane EU. Evropska unija je jedan od najznačajnijih subjekata međunarodnih odnosa i odatle proizilazi značaj Evropske politike bezbednosti i odbrane (ESDP), koja je predmet istraživanja ovog rada. Evropska unija je razvila detaljan sistem upravljanja krizom i proces odlučivanja za reagovanje na krizu i angažovanje svojih snaga, bilo vojnih ili civilnih. Osnovni smisao opredeljenja za upotrebu tih snaga jeste taj da na svetskoj sceni postoji moćna organizacija evropskih država kakva je EU. Za nauku su otvorena brojna pitanja u vezi s tim, poput onih: kako mogu da se uvećaju vojne i civilne snage u okviru ESDP i da li to podrazumeva snažnije manifestovanje moći EU? Da bi se odgovorilo na ta pitanja, potrebno je da se identifikuju faktori koji dovode u vezu ESDP i moć Evropske unije, što predstavlja predmet ovoga rada.
Reference
*** (2007) Ugovor iz Lisabona, EU - reforma u pregledu. Savezno ministarstvo za evropske i međunarodne poslove, http://www. bmeia. gv. at/fileadmin/user_upload/bmeia/media/2-Aussenpolitik_Zentrale/Europa/EU-Informationen/4991_vertrag_von_lissabon_eu_reform_2007. pdf
*** (2001) Resolution by the Austrian parliament: Security and defense doctrine. Vienna: Federal Chancellery, www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=3604
*** (2008) Rat der Europäischen Union. Brüssel, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/st06655-re01.de08.pdf
*** The European Security and Defense Policy (ESDP). http://en.wikipedia.org/wiki/European_Security_and_Defence_Policy, Wikipedia
Algieri, F., Emanuilidis, J., Marun, R. (2003) Evropa misli drugačije - pet scenarija u vezi sa budućnošću EU. u: Rajter Erih [ur.] Godišnjak o međunarodnoj bezbednosnoj politici 2003, Hamburg, str. 198-201
Bericht der Bundesheer Reform Kommission - Bundesheer 2010 (2005) Die Ausgangssituation für eine Reform des Bundesheeres - Die Änderung des Aufgabenspektrums: Report of the Austrian armed forces reform commission - AAF 2010. Österreichisches Bundesheer - TRUPPENDIENST, Ausgabe 5, http://www.bmlv.gv.at/truppendienst/ausgaben/artikel.php?id=368
Dulić, D., ur. (2006) Ljudska bezbednost - zbornik tekstova. Beograd: Fond za otvoreno društvo, 1 i 2
Dulić, D., Cvetković, V., Đurić, S., i dr. (2005) Indikatori ljudske bezbednosti u Srbiji - izveštaj za 2004. godinu. Beograd: Fakultet civilne odbrane
European Security and Defence Policy (2003) A secure Europe in a better world: European security strategy. Approved by the European Council held in Brussels on 12 December and drafted under the responsibilities of the EU High Representative Javier Solana, http://www.consilium.europa.eu/showPage.asp?id=266&
Feichtinger, W., Gebhard, C., ur. (2006) EU kao krizni menadžer - izazovi, akteri, instrumenti. Beč
Frank, J., Reiter, E. (2003) Anmerkungen zur Europäischen Sicherheitsstrategie, Sicherheit politische Analysen. Wien: Büro für Sicherheitspolitik, http://www.bundesheer.at/wissenforschung/bsp/publikat. shtml
Frank, J. (2005) Negativni francuski ustavni referendum EU i njegove posledice za EPBO, kancelarije za politiku bezbednosti. Beč, http://www.bundesheer.at/wissen-forschung/bsp/publikat.shtml
Frank, J., Reiter, E., ur. (2004) Bezbednosno-politička srž Evrope? - mogućnosti i granice EPBO po Nici i nacrtu za jedan ustavni ugovor. Beč: Biro za politiku bezbednosti, http://www.bundesheer.at/wissen-forschung/bsp/publikat.shtml
Frank, J. (2007) ESDP - scenario razvoja - implikacije upućene austrijskoj politici bezbednosti. Beč, http://www.bundesheer.at/wissen-forschung/bsp/publikat.shtml
Frank, J., Reiter, E., ur. (2004) Sicherheit politische Aspekte der EU: Verfassung. Büro für Sicherheitspolitik, http://www. bmlv. gv. at/wissen-forschung/publikationen/publikation. php?id=185
Gebhard, C. (2007) Civilno-vojna koordinacija i saradnja CMCO vs CMCO ograničavanje pojmova / Zivil -militärische Koordinierung und Zusammenarbeit CMCO vs. CMCO Abgrenzung der Begriffe. Wien
Gnesotto, N., ur. (2004) EU security and defense policy: The first five years 1999-2004. Paris: Institute for Security Studies EU
Hiks, S. (2007) Politički sistem Evropske unije. Beograd: Službeni glasnik
Ivaniš, Ž., i dr. (2006) Politički sistem. Beograd: FCO
Janjević, M. (2007) Spoljna politika Evropske unije. Beograd: Službeni glasnik
Janjević, M. (2005) Ustav Evrope. Službeni glasnik, Beograd, str. 18-31
Jop, M. (2003) Evropska bezbednosna i odbrambena politika. u: Evropa od A do Š, Beograd: Fondacija Konrad Adenauer, str. 95
Kegli, Č.V., Vitkof, J.R. (2004) Svetska politika - trend i transformacija. Beograd: CSES
Kilibarda, G. (2008) Osnove geopolitike. Službeni glasnik, Beograd, str. 110-133
Kissinger, H. (2001) Die Herausforderung Amerikas - Weltpolitik im 21. Jahrhundert / Does America need a foreign policy. Berlin: Ullstein Verlag
Koen, R. (2005) Saradnja u bezbednosti - od pojedinačne bezbednosti do međunarodne stabilnosti. u: Koen Ričard, Majkl Mihalka [ur.] Saradnja u bezbednosti - novi horizonti za međunarodni poredak, Beograd: Evropski centar za studije bezbednosti Džordž K. Maršal, str. 9
Ministarstvo inostranih poslova Austrije Evropska politika bezbednosti i odbrane (EPBO). http://www.bmeia.gv.at/index.php?id=65578 &L=0
Plasnik, U. (2005) 10 godina Austrija u EU - zajednička iskustva - zajedničke perspektive. Beč: Ministarstvo spoljnih poslova, www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/bmeia/media/1-Home_Zentrale/1564_eu_10.pdf, str 12
Reiter, E., Gustenau, G., ur. (2001) A paradigmatic shift in Austria's foreign and security policy?: On the elaboration of a new security and defense doctrine. u: Yearbook for international security policy, Hamburg, str. 955-964
Solana, J. (2003) Bezbedna Evropa u boljem svetu - evropska strategija bezbednosti. Brisel, http, //ue. eu. int/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIDE. pdf
Špindeleger, M. (2009) Gaza - misija samo zajedno sa EU. APA - Austrijska Medijska Agencija
Thränert, O. (2001) Europa als Militärmacht?: Perspektiven der Gemeinsamen Außen - und Sicherheitspolitik der EU. Berlin - Bonn: Friedrich - Ebert - Stiftung, FES Library, http://library.fes.de/fulltext/id/00992.htm
von Wogau, K., ur. (2003) Auf dem Weg zur Europäischen Verteidigung. Gemeinsam sind wir sicher. u: Brok Elmar [ur.] Europäische Verteidigungspolitik, Freiburg - Basel, str. 48-66
Wilkinson, P. (2005) International terrorism: The changing threat and the EU's response. Chaillot paper, br. 84, October, str. 33, www.iss.eu.org
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 23.02.2010.

Povezani članci