Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 63, br. 1, str. 346-360
Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja - opasnosti od protivpravnog delovanja i nepostojanja adekvatne normativne regulative
Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti

e-adresamilosevic@fb.bg.ac.rs
Ključne reči: procena rizika; zaštita lica; imovine i poslovanja; pravni aspekti; normativizacija mera i procedura u zaštiti lica; imovine i poslovanja; pravni rizici; rizici od protivpravnog delovanja
Sažetak
Članak je posvećen razmatranju pravne dimenzije procesa identifikovanja, klasifikacije i ocene rizika u domenu zaštite lica, imovine i poslovanja. Autor iznosi tezu o potrebi uvođenja normativne ravni u procese analize i procene rizika i raspravlja o značaju i mogućnostima instrumentalizacije pravnih normi za ostvarivanje ciljeva menadžmenta rizika. Naročita pažnja pridaje se važnosti interne organizacijske regulative (tzv. autonomno pravo) kao sredstva za normativizaciju mera i procedura u domenu privatnog obezbeđenja i konstituisanje integrisanog sistema pravne zaštite od rizika po bezbednost, imovinu i poslovanje organizacije. Rezultat autorove analize je postavljanje kriterijuma za stvaranje jedinstvene klasifikacije rizika, koji imaju pretežno pravni karakter. Nakon uspostavljanja tipologije pravnih rizika, autor raspravlja o rizicima od protiv-pravnog delovanja eksternih i internih subjekata i ukazuje na mogućnosti njihovog identifikovanja i kategorizacije. U radu se razmatra i značaj poznavanja i implementacije pravnih propisa u fazi procene rizika, a posebna pažnja posvećena je problemu odgovornosti pravnih lica za krivična dela, kao specifičnoj vrsti rizika nastaloj delovanjem odgovornih lica i zaposlenih.
Reference
*** (2008) Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična dela. Službeni glasnik RS, br. 97
*** (2005-2009) Krivični zakonik Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 85/05, 88/05, 107/05 i 72/09
Đurđević, Z. (2003) Kaznena odgovornost i kazneni postupak prema pravnim osobama u Republici Hrvatskoj. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Zagreb, vol. 10, br. 2
Glaesser, D. (2006) Crisis management in the tourism industry. Oxford: Butterworth-Heinemann
Ilić, G.P. (2009) Odgovornost pravnih lica za krivična dela. Bilten Okružnog suda u Beogradu, (80): 10-32
Keković, Z., Nikolić, V. (2006) Upravljanje rizicima kao preduslov efikasnog kriznog menadžmenta. u: Keković Z., Ž. Kešetović [ur.] Krizni menadžment I - prevencija krize, Beograd: Fakultet bezbednosti
Kešetović, Ž., Keković, Z. (2008) Sistemi kriznog menadžmenta. Banja Luka: Fakultet za bezbjednost i zaštitu
Košutić, B., Lukić, R. (2008) Uvod u pravo. Beograd: Službeni glasnik
Luecke, R. (2004) Crisis Management: Master the Skills to Prevent Disasters. Boston: Harvard Business School Publishing Corporation
Mokhiber, R. (2007) Twenty things you should know about corporate crime. Corporate Crime Reporter, June 9; Retrieved 02. 06
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 13.12.2011.

Povezani članci