Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 63, br. 2, str. 251-261
Vojni menadžment - naučna disciplina nauka o menadžmentu i biznisu ili nauka odbrane
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
Ključne reči: menadžment; vojni menadžment; menadžment i biznis; nauke odbrane
Sažetak
U radu se govori o naučnim razlozima zbog kojih se ova disciplina tako naziva i koje su implikacije na celokupnu oblast menadžmenta i biznisa. Navedeno je da naziv vojni menadžment pripada oblasti menadžmenta i biznisa u celini, koja proučava procese i tokove u vojno-organizacionim sistemima, koji se bitno ne razlikuju u pogledu organizacionih sistema uopšte. Mnogo lakše, pouzdanije i potpunije, u kontekstu shvatanja vojnog menadžmenta, jeste utvrditi njegov konkretan predmet, ako se proučavaju saznajne delatnosti vojnog menadžmenta praćene u određenim društvenim tokovima. Otkrivanje i objašnjavanje određenih elemenata, povoljnih sa aspekta pripadnosti klasifikacije vojnog menadžmenta za razvoj i praktičnu primenu racionalne misli, predstavljaju stari filozofski problem, ali isto tako i problem vojnog menadžmenta, koji se implementira u menadžment i biznis od svog početka. Konkretan naziv 'vojni menadžment' uslovilo je gledište sa aspekta predmetne oblasti i društvenih uslova i činilaca realizacije u vojnoj praksi - da postane sastavni deo celokupne oblasti menadžmenta i biznisa i da se ta disciplina, u kojoj se konkretizuje, nazove posebnim imenom 'vojni menadžment'. Sa terminološkog aspekta vojni menadžment je primeren naučnom sadržaju, ali ga ne treba preuveličavati. U radu je taj izraz korišćen prvenstveno za označavanje delatnosti u vojno-organizacionim sistemima i neposredno povezan sa ostalim elementima relevantnim za funkcionisanje sistema u celini, bez obzira na nivo. Dalje izlaganje u radu odnosi se na nauke odbrane i njihovu međusobnu uslovljenost, te opšti odnos povezanosti kroz vojni menadžment kao lepezu svih veza i odnosa. Neki od ranijih stavova uticali su na navedeni pristup vojnom menadžmentu, oblikovanju naučno-saznajnog sadržaja u menadžmentu, dok je značaj nekih drugih elemenata uočen na kraju. Postalo je jasno da treba uzimati u obzir i širu relaciju i ideje menadžmenta i biznisa kao celine, prvenstveno imajući u vidu teorijske probleme kojima se bavi vojni menadžment, pre svega u realnoj postavci i sadržajnoj obradi, kako bi se doprinelo njegovom svestranijem i dubljem proučavanju. Ovako zamišljen pristup obezbeđuje izradu sistemskog odnosa i ima u osnovi određeni skup svojih izvora, njihovih međusobnih veza i tumačenja. Isto tako, u radu se govori o osnovnim problemima vojnog menadžmenta. Njegov predmet je određen kao proučavanje procesa u vojno-organizacionim sistemima, odnosno kao ukupno sistematizovano saznanje i praksa na tom području. U tom smislu usklađena su i gledišta koja imaju bitne relacije sa celokupnom područnom oblašću menadžmenta i biznisa u celini.
Reference
*** (1985) Boj na kopnu - studija. Beograd: CVVŠ KoV JNA
Klauzevic, K.fon (1951) O ratu. Beograd: Vuk Karadžić
Milić, V. (1986) Sociologija saznanja. Sarajevo: Veselin Masleša
Rajkov, M.S. (1980) Teorija sistema. Beograd: Fakultet organizacionih nauka / FON
Sikavica, P., Šiber, B.F., Vokić, P.N. (2008) Temelji menadžmenta. Zagreb: Školska knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 21.02.2012.