Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 67, br. 1, str. 216-231
Implementacija rizika kod evaluacije investicionih projekata
aEvropski univerzitet, Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća, Beograd
bTelekom Srbija, Beograd

e-adresatbrzakovic@kbkbroker.rs
Sažetak
Donošenje investicionih odluka spada u red najsuptilnijih i najznačajnijih odluka sa dugogodišnjim implikacijama. Investitori očekuju da im investiciono ulaganje donese veći prihod od uloženih sredstava, tj. žele da projekti ostvaruju pozitivnu neto sadašnju vrednost. Pošto investiranje predstavlja ulaganje u sadašnjosti da bi se ostvarili određeni efekti u budućnosti, rizik je neizostavan deo investicionog procesa. On predstavlja neizvesnost da se očekivani efekti projekta neće ostvariti, odnosno da će odstupati od planiranih. Rizik i neizvesnost jedna su od osnovnih karakteristika svakog projekta. Rizičnost investicionog projekta je varijabilnost tokova novca projekta u odnosu na očekivane tokove. Projekat sa većom varijabilnošću neto novčanog toka i manjom verovatnoćom prihvatanja rizičniji je od projekta čiji su novčani tokovi stabilniji i sa većom verovatnoćom prihvatanja. Stepen rizika projekata razlikuje se prema karakteru projekata. U proceni rizičnosti projekta koriste se senzitivna analiza, scenarijska analiza, simulaciona i analiza stabla odlučivanja. Predmet ovog rada je identifikacija i objašnjenje izvora, faktora i vrste rizika prisutnih kod investicionih projekata. Cilj je da se utvrde, objasne i ilustruju praktičnim primerima metodi za merenje rizika investicionih projekata i njegovog uticaja na cenu kapitala. Polazeći od navedenog cilja definisana je sledeća hipoteza: ne postoji univerzalni metod evaluacije rizika investicionih projekata i merenja njegovog uticaja na cenu kapitala, koji je primenljiv u svim okolnostima. Da bi se dokazala ili osporila navedena hipoteza rad se zasniva na deskriptivnoj i analitičkoj metodi.
Reference
Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A.J. (2009) Osnovi investicija. DATASTATUS, 6. izdanje
Brealey, R.A., Myers, S.C., Marcus, A.J. (2007) Osnove korporativnih finansija. Zagreb: Mate
Brzaković, T. (2013) Strateški finansijski menadžment-evaluacija kapitalnih investicija. Beograd: Akademija za diplomatiju i bezbednost
Dedi, L., Orsag, S. (2007) Capital Budgeting Practices: A Survey of Croatian Firms. South East European Journal of Economics & Business, 2 (1):
Ehrhardt, M.C., Brigham, E.F. (2011) Corporate finance: A focused approach. South-Western Cengage Learning, Fourth Edition
Fabozzi, F.J., Drake, P.P. (2009) Finance : capital markets, financial management, and investment management. John Wiley & Sons
Fabozzi, F.J., Drake, P.P. (2010) The basics of finance : an introduction to financial markets, business finance, and portfolio management. John Wiley & Sons
Gervais, S. (2009) Behavioral finance: Capital budgeting and other investment decisions. Behavioral Finance, November 24
Gitman, L.J. (2009) Principles of Managerial Finance. Pearson Prentice Hall, 12th ed
Koller, T., Goedhart, M., Wessels, D. (2005) Valuation: Measuring and managing the value of companies. Hoboken, New Jersey: McKinsey & Company
Orsag, S. (2002) Budžetiranje kapitala - procjena investicijskih projekata. Zagreb: Masmedia
Parrino, R., Kidwell, D.S., Bates, T.W. (2012) Fundamentals of corporate finance, second edition. John Wiley & Sons
Pike, R., Neale, B. (2006) Corporate finance and investment decisions & strategies. Prentice Hall, FT, Fifth Edition
Shim, J.K., Siegel, J.G. (2009) Budgeting Basics and Beyond. Wiley
van Horne, J.C., Waskovicz, J.J.R. (2007) Osnovi finansijskog menadžmenta. DATASTATUS, 12. Izdanje
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1501216b
objavljen u SCIndeksu: 05.01.2016.

Povezani članci