Metrika

  • citati u SCIndeksu: [7]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 67, br. 4, str. 274-292
Empirijska analiza fenomena korupcije u Srbiji i korupcija u privredi
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Srbija
bMinistarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
Sažetak
Korupcija predstavlja ne samo veoma ozbiljan, već i nedovoljno vidljiv i nepotpuno istražen društveni fenomen. Za njeno efikasno sprečavanje od neprocenjive vrednosti su pouzdana saznanja o njenim obeležjima, kao i stavovima stručnjaka o mogućnostima i putevima razvijanja odgovarajućih mehanizama i mera suprotstavljanja. U radu su obrađeni pojedini aspekti problema korupcije i aktuelnog stanja korupcije u Republici Srbiji. Posebno je apostrofiran problem korupcije u privredi, kao jedan od najopasnijih i najštetnijih oblika te negativne društvene pojave. Takođe, obrađeni su određeni pojavni oblici korupcije u pojedinim granama privrede i razmatrani najvažniji aspekti borbe protiv nje u Republici Srbiji u skladu sa odredbama Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i akcionog plana za primenu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije. Najzad, dat je i kratak osvrt na zakonodavni okvir i aktivnosti i rezultate koje je policija postigla u borbi protiv ove pojave. Kao težak oblik kriminalnog delovanja ne može se u potpunosti iskoreniti. Međutim, određenim oblicima borbe ona se mora suzbiti, sa krajnjim ciljem da se adekvatnim sredstvima efikasno suzbije i, ako je to moguće, da se iskoreni u onim oblastima u kojima pričinjava najveću štetu. Štetnost korupcije ogleda se, pre svega, u njenom pogubnom delovanju na najvažnije društvene vrednosti i dobra: demokratske institucije i tržišnu ekonomiju.
Reference
*** (1997) Rge-congress resolution. u: Rge-Congress organized by the Swedish national section of AIDp, Saltsioe-Baden, Nouvelles Etudes Penales, AIDP 16/98, str. 278-279
*** (2005) Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije i Akcioni plan za primenu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije. Službeni glasnik RS, br. 109
Begović, B. (2010) Ekonomska analiza korupcije. Beograd: Centar za liberalno-demokratske studije
Boch, E. (1995) Property decleration and discovering and prevention of coruption. u: Seven International Anti-corruption Conference, Peking
Bošković, M. (1999) Kriminalistički leksikon. Novi Sad: Matica srpska
Bošković, M. (2004) Aktuelni problemi suzbijanja korupcije. Beograd: Policijska akademija
Božilović,, Petrović, G. (2010) Organizovani kriminal, korupcija i mito. Beograd
Dolgova, A. (1997) Organized crime in Russia. u: Organized crime in the Baltic Sea Area - Pre Congress organized, the Swedish national section of AIDP, Saltsjobaden, Sweden, Nouvelles Etudes Penales, 1998, 175-193
Đokić, Z., Šćekić, A. (2004) Korupcija kao teški oblik kriminala. u: Seminar prava (XVI), Teški oblici kriminala, 8-12. jun, Budva, zbornik radova, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, str. 8-12
Đukić, S. (2012) Aktuelno stanje korupcije u Republici Srbiji i korupcija u privredi. Godišnjak Univerziteta EDUKONS
Đukić, S. (2014) Uzroci, pojavni oblici i ekonomske posledice korupcije u Srbiji - komparativna analiza kod razvijenih zemalja i zemalja u tranziciji. Novi Sad: Fakultet poslovne ekonomije, maj, Doktorska disertacija rad predat za odbranu na Univerzitetu Educons
Đukić, S. (2010) Aktivnosti i ekonomske posledice organizovanog kriminala u javnom sektoru. Novi Sad, oktobar, Master rad odbranjen na Univerzitetu Educons
Faladžić, A. (2008) Krivičnopravni i kriminološki aspekt korupcijskih krivičnih djela. Poslovna ekonomija, Univerzitet EDUKONS Sremska Kamenica, str. 82
Juričan, D. Korupcija kao socijalno i političko zlo. http://www.radiostudent.si
Kambovski, V. (2009) Korupcija, međunarodno kazneno pravo i zaštita ljudskih sloboda. Tara: Intermex, str. 12
Klitgaard, R. (1988) Controlling corruption. Berkeley: University of California Press
Kouplend, G. (1995) Korupcija u zakonodavnim telima i izvršavanje ključnih parlamentarnih funkcija. u: Sedma međunarodna konferencija o borbi protiv korupcije, Peking
Meško, G., Dobovšek, B. (2002) Policijska prevencija korupcije - analiza pojavnih oblika korupcije i promene filozofije policijske organizacije. u: Stajić Lj. i dr. [ur.] Mesto i uloga policije u prevenciji kriminala - stanje, mogućnosti i perspektive, Zbornik radova sa međunarodnog naučno-stručnog savetovanja, Beograd: Policijska akademija, str. 303-14
Mićunović, D. (2011) Predgovor. u: Korupcija u Srbiji, Beograd: Centar za liberalno demokratske studije, str. 7
Milivojević, Z., Gredelj, S., ur. (2012) Uputstvo za upotrebu korupcije. Beograd: Argument
Morić, Lj., Tošić, M., Milošević, G., Manojlović, M., Đokić, Z. (2008) Javna bezbednost i problem sive ekonomije - istraživački projekat. Viša škola unutrašnjih poslova - Istraživačko razvojna jedinica, decembar
Nadrljanski, S. (2009) Zakon o oduzimanju imovinske koristi kao mera prevencije kriminaliteta. 319-331
Nikolić, Đ. (2010) Oblici korupcije na carini. Bezbednost, Beograd, vol. 52, br. 2, str. 162-178
Ninčić, Ž. (2011) Korupcija i reagovanje države. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 3, str. 125-147
Ninčić, Ž. (2012) Srbija i korupcija. Beograd: Zadužbina Andrejević
Queloz, N. (1996) Kriza vrednosti i proces korupcije, vankaznena strategija. Atina: Međunarodno udruženje kriminalista
Ristić, Ž. (2010) Sistem i korupcija. Beograd, str. 112
Savona, E. (1997) Učenje od korumpiranih kako bi ih suzbili (pobedili): Međuzavisnost prevare, pranja novca i korupcije u Evropi. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 35, br. 2-3, str. 279-304
Tanc, V., Antonić, D. (2001) Korupcija u Srbiji. Beograd
Tanzi, V. (1988) Corruption the world
Važić, N. (2010) Oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela i međunarodni pravni standardi. Beograd: Intermex, str. 107
Vujaklija, M. (1986) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
Yunglong, L. (1995) Uporedna analiza kaznenihmera koje se mogu primeniti na krivično delo korupcije. u: Sedma međunarodna konferencija o borbi protiv korupcije, Peking
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1504274P
objavljen u SCIndeksu: 06.02.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka