Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, vol. 68, br. 1, str. 39-61
Obaveštajna služba kao faktor primene sile u međunarodnim odnosima
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Pu u Šapcu
Sažetak
Kao posebna društveno-politička kategorija, obaveštajna služba je, sa svojom kompleksnom i specifičnom ulogom, oduvek bila bitan učesnik u svim društvenim zbivanjima, kako u okviru političkih sistema, tako i u sferi međunarodnih odnosa. Ona reflektuje jedan strukturalan fenomen koji iziskuje svestraniji i temeljniji naučni pristup. Cilj ovog rada jeste da se naučnom deskripcijom prezentuju načini na koje pojedine države koriste svoje obaveštajne službe u funkciji realizacije strateških aspiracija i planova. Takođe, kompleksno i strukturalno elaboriraće se tokovi obaveštajne delatnosti radi ostvarivanja dominacije u međunarodnim odnosima, kao i celokupan fenomen obaveštajne službe kao subjekta i instrumenta pomoću kojeg država kreira svoju spoljnu politiku sa pozicije sile i jača svoj položaj u međunarodnim okvirima. Iako su poslovi, metodi i organizacija obaveštajnih i bezbednosnih službi regulisani i obuhvaćeni zakonima i podležu parlamentarnoj kontroli, ovi subjekti se često služe metodama i sredstvima koji su u suprotnosti sa principima zakonitosti i etičnosti, manifestujući ih prema izvesnim zemljama u vidu širokog spektra subverzivno- propagandnih i špijunskih dejstava, na koja će se posebno apostrofirati u ovom izlaganju.
Reference
*** (2007) Politika tajne - Tajna služba, služba državne bezbednosti. Beograd: Narodna biblioteka Srbije
Agee, P. (1978) Dnevnik agenta. Zagreb: Globus
Avramov, S., Kreća, M. (1999) Medjunarodno javno pravo. Beograd: Savremena administracija
Bajagić, M. (2011) Obaveštajna aktivnost u sistemu političke vlasti. Politička revija, vol. 10, br. 2, str. 349-370
Bajagić, M. (2010) Špijunaža u XXI veku savremeni obaveštajno-bezbednosni sistemi. Beograd: Book & Marso
Boar, R., Blundel, N. (1986) Najveći svetski špijuni i obaveštajci. London
Born, H., Li, J. (2005) Pravni standardi i najbolji načini nadzora obaveštajnih službi. Oslo
Bošković, G. (2011) Organizovani kriminal. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Bošković, M. (1998) Kriminološki leksikon. Novi Sad: Matica srpska
Bošković, M. (1998) Kriminalistika - metodika. Beograd: Policijska akademija
Bošković, M. (1995) Kriminologija i socijalna patologija. Novi Sad: Matica srpska
Delić, M. (1997) Pojmovno određenje obaveštajne aktivnosti i obaveštajne službe. Bezbednost, vol. 39, br. 1, str. 111-128
Domazet, D. (2005) Gospodari kaosa. Zagreb: St. George asocijation
Džamić, D. (2004) CIA iznutra. Beograd: Knjiga-komerc
Đorđević, M., Keković, Z. (2008) Upravljanje rizicima u tajnim akcijama. Vojno delo, vol. 60, br. 1, str. 103-123
Đorđević, O. (1988) Osnovi državne bezbednosti. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Đorđević, O. (1978) Šta je to špijunaža. Politika, Beograd, broj 11/78, str. 33-34 i 48
Đorđević, O. (1989) Leksikon bezbednosti. Beograd: Privreda publik
Ejdus, F. (2012) Međunarodna bezbednost, teorije, sektori, nivoi. Službeni glasnik, Beograd
Gaćinović, R. (2013) Ugrožavanje bezbednosti kapaciteta države. Beograd: Filip Višnjić
Gligorević, M. (2008) Paukova mreža globalizma. Beograd: Pan plast
grupa autora (1981) Vojni leksikon. Beograd: VIZ
Ilić, P. (2013) Bezbednosni izazovi, rizici i pretnje ili činioci ugrožavanja bezbednosti. Pravne teme, Novi Pazar, Godina 1, Broj 2, Univerzitet u Novom Pazaru
Jovanović, L.S., Jovašević, D. (1995) Krivično pravo. Beograd: Policijska akademija, 2, Posebni deo
Jović, S. (1994) Specijalne snage. Podgorica: Montenegro Harvest
Komarčević, P., Pejanović, Lj., Živojinović, M. (2011) Tehnologija primene FID operacija u procesu razbijanja Jugoslavije. Kultura polisa, Beograd, god. VIII, br. 15
Konatar, V. (2012) Neobaveštajne operacije kao akti agresije. Kultura polisa, Beograd, god. 2012, br. 17
Konatar, V., Kovačević, Ž. (2012) Politički odlučioci i obaveštajne agencije. Kultura polisa, posebno izdanje, Beograd, god. IX, 1
Lazović, M., Stišović, M., Minić, S. (1998) Teorija ratne veštine. Beograd: Policijska akademija
Lopušina, M. (1997) CIA protiv Jugoslavije. Beograd: Narodna knjiga
Lukić, D. (1982) Savremena špijunaža. Beograd: Privredna štampa
Mijalković, S. (2011) Obaveštajno-bezbednosne službe i nacionalna bezbednost. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 1, str. 74-92
Mijalković, V.S. (2009) Nacionalna bezbednost. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Milašinović, R.M. (1998) Teror Zapada nad svetom - savremeni mehanizmi razaranja i podčinjavanja suverenih zemalja i naroda. Veternik: LDIJ
Milašinović, R.M. (1996) Američki pohod na svet. Beograd: ZAD
Milašinović, R.M. (1979) CIA - moć i politika. Beograd: Jugoštampa
Milošević, M. (2001) Sistem državne bezbednosti. Beograd: Policijska akademija
Milutinović, M.M. (1973) Kriminologija. Beograd: Savremena administracija
Petrović, A. (1978) Kriminalistika. Zemun: Viša škola unutrašnjih poslova
Savić, A., Bajagić, M. (1998) Bezbednost sveta - od tajnosti do javnosti. Zemun: Viša škola unutrašnjih poslova
Savić, A. (2000) Uvod u državnu bezbednost. Zemun-Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Simeunović, D. (2009) Uvod u političku teoriju. Beograd: Institut za političke studije
Simeunović, D.M. (2002) Teorija politike - rider. Beograd: Udruženje 'Nauka i društvo'
Slović, S. (2010) Tradicionalni koncept odnosa između sile, moći i nacionalnog interesa u međunarodnim odnosima. Politička revija, vol. 9, br. 3, str. 103-126
Stajić, L. (1999) Osnovi bezbednosti. Beograd: Policijska akademija
Stojanović, Z. (2012) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje
Tešić, M. (2005) Etiologija i prevencija pojava ugrožavanja bezbednosti. Beograd: Istraživački centar za pitanja bezbednosti zapadnog balkana
Vilijams, P.D. (2012) Uvod u studije bezbednosti. Beograd: Službeni glasnik
Višnjić, D. (1988) Pojam oružane borbe. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1601039K
objavljen u SCIndeksu: 04.07.2016.

Povezani članci