Metrika

  • citati u SCIndeksu: [9]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, vol. 68, br. 5, str. 169-191
Analiza krivičnih dela privrednog kriminaliteta u Srbiji i delikti korupcije u privredi
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
Sažetak
Delikti privrednog kriminaliteta, a posebno krivična dela primanja i davanja mita, kao elementi korupcije, predstavljaju ne samo veoma ozbiljnu, već i nedovoljno vidljivu i nepotpuno istraženu društvenu pojavu i fenomen. Radi efikasnog sprečavanja od bitnog su značaja pouzdana saznanja o njihovim obeležjima, radi razvijanja odgovarajućih mehanizama i mera suprotstavljanja. U radu su obrađeni određeni aspekti problema delikata privrednog kriminaliteta i korupcije u Republici Srbiji. Posebno je apostrofiran problem krivičnih dela privrednog kriminaliteta u privredi, kao jedan od najopasnijih i najštetnijih oblika te negativne društvene pojave. Takođe, obrađeni su određeni oblici kriminalnih delatnosti u pojedinim granama privrede i razmatrani najvažniji aspekti borbe protiv njih, u skladu sa odredbama Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, Akcionog plana za primenu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Osim toga, dat je i kratak osvrt na zakonodavni okvir i aktivnosti i rezultate koje je policija postigla u borbi protiv ovih pojava. Delikti privrednog kriminaliteta i korupcije, kao teški oblici kriminalnog delovanja, ne mogu se u potpunosti iskoreniti. Međutim, određenim oblicima borbe oni se moraju suzbiti, sa krajnjim ciljem da se adekvatnim sredstvima efikasno suzbiju i, ako je to moguće, da se iskorene u onim oblastima u kojima pričinjavaju najveću štetu. Štetnost ovih delikata, a posebno korupcije, ogleda se, pre svega, u njihovom pogubnom delovanju na najvažnije društvene vrednosti i dobra: demokratske institucije i tržišnu ekonomiju.
Reference
*** (2005) Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije. Službeni glasnik PC, broj 109 i Akcioni plan za primenu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije
Antonić, D., i dr. (2001) Korupcija u Srbiji. Beograd: Centar za liberalno-demokratske studije
Bošković, M. (2000) Aktuelni problemi suzbijanja korupcije. Beograd: Policijska akademija
Bošković, M., Marković, M. (2015) Kriminologija - sa elementima viktimologije. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Bošković, M. (1999) Kriminološki leksikon. Novi Sad: Matica srpska
Dolgova, J.A. (1997) Organized crime in Russia. u: Organized crime in the Baltic Sea Area: Pre Congress organized by the Swedish national section of AIDP, Saltsjobaden, Sweden, Nouvelles Etudes Penales, 1998, strana 175-193
Đokić, Z., Šćekić, A. (2004) Korupcija kao teški oblik kriminala. u: Korupcija kao teški oblici kriminala, XVI seminar prava, Budva 8-12. Jun, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Viša škola unutrašnjih poslova, Zbornik radova, strana 259-278
Đokić, Z., i dr. (2008) Javna bezbednost i problem sive ekonomije. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Đukić, S. (2010) Aktivnosti i ekonomske posledice organizovanog kriminala u javnom sektoru. Novi Sad: Univerzitet EDUCONS, Fakultet poslovne ekonomije, master rad
Đukić, S. (2015) Uzroci, pojavni oblici i ekonomske posledice korupcije u Srbiji- komparativna analiza kod razvijenih zemalja i zemalja u tranziciji. Novi Sad: Univerzitet EDUCONS, Fakultet poslovne ekonomije, doktorska disertacija
Đukić, S. (2012) Aktuelno stanje korupcije u Republici Srbiji. Godišnjak Univerziteta EDUKONS, 7, broj 1, strana 33-36
Faladžić, A. (2008) Krivičnopravni i kriminološki aspekt korupcijskih krivičnih djela. Poslovna ekonomija, 10, broj 2, strana 82
Matijević, M., Marković, M. (2013) Kriminalistika. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Mićunović, D. (2011) Predgovor za knjigu Korupcija u Srbiji. Beograd: Centar za liberalno-demokratske studije, strana 7
Milivojević, Z., Gredelj, S., ur. (2002) Uputstvo za upotrebu korupcije. Beograd: Argument
Nadrljanski, S. (2009) Zakon o oduzimanju imovinske koristi kao mera prevencije kriminaliteta. 319-331
Nikolić, Đ. (2010) Oblici korupcije na carini. Bezbednost, Beograd, vol. 52, br. 2, str. 162-178
Ninčić, Ž. (2011) Korupcija i reagovanje države. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 3, str. 125-147
Ninčić, Ž. (2010) Srbija i korupcija. Beograd: Zadužbina Andrejević
Pavlović, Z., Đukić, S., Đorđević, D. (2015) Empirijska analiza fenomena korupcije u Srbiji i korupcija u privredi. Vojno delo, vol. 67, br. 4, str. 274-292
Važić, N. (2010) Oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela i međunarodni pravni standardi. Beograd: Intermex, str. 107
Vujaklija, M. (1986) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1605169D
objavljen u SCIndeksu: 27.12.2017.