Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, vol. 70, br. 6, str. 282-296
Primena standarda na balansiranje hartija od vrednosti
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
bUniverzitet za poslovne studiјe, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
Sažetak
Rad je prioritetno fokusiran na tematiku i problematiku koja se javlja u procesu priznavanja i vrednovanja određenih pozicija finansijskih izveštaja, koji se tiču imovine i obaveza koje nastaju iz transakcija entiteta i njegovog okruženja, čineći suštinsko određenje regulative koja proističe iz svakog računovodstvenog standarda. Bazični računovodstveni standardi koji obuhvataju okvir Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja - IFRS, Međunarodnih računovodstvenih standarda - IAS i Američkih opšteprihvaćenih principa bilansiranja - US GAAP, polaze prevashodno od konkretizovanja i definicije finansijskih izveštaja, kroz koje su obuhvaćeni i kriterijumi za priznavanje, odnosno prestanak priznavanja hartija od vrednosti koje su u fokusu analize i istraživanja, odnosno finansijskih instrumenata. Ističe se i stepen delovanja standarda, kao i nivo primene u našoj zemlji, uz detaljno i koncizno obrazloženje razloga zbog kojih su proistekle izmene određenih odredbi standarda koji se konkretno bave problematikom i određenjem inovativnog, odnosno sadašnjeg bilansiranja hartija od vrednosti tj. finansijskih instrumenata u cilju ograničenja delovanja entiteta i pravilnog isticanja vrednosti pozicija istih.
Reference
*** (2016) Uredba komisije (EU) 2016/2067 o izmeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Evropskog parlamenta i Veća u pogledu Međunarodnog standarda finansijskog izveštava. Službeni list Evropske unije, L 323
*** (2002) Zakon o računovodstvu i reviziji. Službeni glasnik SRJ, broj 71/02
*** (2013) Zakon o računovodstvu. Službeni glasnik RS, broj 62/2013
*** (2013) Zakon o reviziji. Službeni glasnik RS, broj 62/2013
Barth, M.E., Landsman, W.R., Lang, M.H. (2008) International Accounting Standards and Accounting Quality. Journal of Accounting Research, 46(3): 467-498
Breeden, R. (1994) Foreign companies and U.S. markets in a time of economic transformation. Fordham International Law Journal, 17, 77-96
Davidson, W. (1983) Handbook of modern Accounting. McGraw-Hill, http://eur-lex.europa.eu.; 3rd eddition
Đukić, T., Pavlović, M. (2014) Kvalitet finansijskog izveštavanja u Republici Srbiji. Ekonomske teme, 52 (1): 101-116
Kaparavlović, N. (2011) Uticaj kreativnog računovodstva na kvalitet finansijskog izveštavanja. Ekonomski horizonti, vol. 13, br. 1, str. 155-168
Kikanović, R., Milošević, S. (2012) Uticaj finansijske krize na reformu računovodstva sa posebnim osvrtom na stanje u Republici Srbiji. Škola biznisa, br. 1, str. 113-127
Knežević, G. (2009) Fer vrednost kao koncept vrednovanja finansijskih instrumenata. u: Naučni skup sa međunarodnim učešćem 'Sinergija 2009', 37-42
Kostić-Ristić, K. (2018) MSFI 9 - finansijski instrumenti. https://www.bdo.co.rs/sr-latn-cs/pregled/mfsi/msfi-9-finansijski-instrumenti pristupljeno 10. februara 2018. godine
Krajšić, M. (2010) Uticaj finansijske krize na premeru fer vrednosti kao merne osnovice i efekti izmena MRS 39 na kompanije u Srbiji. Univerzitet Singidunum, 34-42
Malinić, D. (2009) Savremeni izazovi integralnog istraživanja kvaliteta finansijskih izveštaja. Ekonomika preduzeća, vol. 57, br. 3-4, str. 138-155
Ministarstvo finansija (2018) Međunarodni računovodstveni standard 39 - Finansijski instrumenti - priznavanje i odmeravanje. preuzeto sa http://mfin.gov.rs/ dana 15.02.2018
Mitić, M. (2012) Kako se računovodstveno vrednuju HoV koje se drže do dospeća?. Bankarstvo, vol. 41, br. 6, str. 150-163
Mitić, M. (2012) Kako se računovodstveno vrednuju HoV koje su raspoložive za prodaju. Bankarstvo, vol. 41, br. 3, str. 110-119
Ranković, J. (2007) Teorija bilansa. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, deseto izdanje
Ristić, Ž., Srdić, M., Ristić, K. (2013) Akcionarstvo i hartije od vrednosti. Beograd: EtnoStil, 157-161
Škarić, J.K. (2011) Konceptualni okvir MSFI - revizija ciljeva finansijskog izveštavanja i kvalitativnih karakteristika finansijskih izveštaja. Finrar - časopis Saveza računovođa i revizora Republike Srpske
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1806282V
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2019.