Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2019, vol. 71, br. 3, str. 174-189
Obaveštajna priprema područja ugroženog elementarnim nepogodama, tehničko-tehnološkim i drugim nesrećama i upotreba snaga vojske Srbije
aUniverzitet odbrane, Škola nacionalne odbrane, Beograd, Srbija
bGeneralštab Vojske Srbije, 224. centar za elektronska dejstva
cGeneralštab Vojske Srbije, Uprava za operativne poslova, Beograd
Projekat:
Projekat: "Uticај prоmеnа u оpеrаtivnоm оkružеnju nа priprеmu i izvоđеnjе оpеrаciја" (Мinistаrstvо оdbrаnе i Vојskа Srbiје, Uprаvа zа strаtеgiјskо plаnirаnjе, primеnjеnа istrаživаnjа, šifrа 2.11, 2017-2019, rukоvоdilаc prојеktа је vаnr. prоf. dr Мirоslаv Таliјаn) kојi finаnsirа Мinistаrstvо оdbrаnе а rеаlizuје Vојnа аkаdеmiја

Ključne reči: obaveštajna priprema bojišta; elementarne nepogode; tehničko-tehnološke nesreće
Sažetak
Upotreba Vojske Srbije za pružanje podrške i pomoći civilnim vlastima u slučaju elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških i drugih nesreća postala je nezaobilazna tema od momenta formiranja Sektora za zaštitu i spasavanje u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova. Taj problem je naročito došao do izražaja tokom poplava u Republici Srbiji 2014. godine. Od tog trenutka intenzivnije se vode rasprave o zakonskim osnovama i svrsishodnosti upotrebe Vojske Srbije u slučaju elementarnih nepogoda. Kao doprinos navedenoj raspravi autori su u ovom radu analizirali normativno pravne i strategijsko-doktrinarne osnove upotrebe Vojske Srbije u slučaju elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških i drugih nesreća, razradili proces obaveštajne pripreme područja ugroženog elementarnim nepogodama, tehničko-tehnološkim i drugim nesrećama i opisali mogućnost upotrebe pojedinih delova Vojske Srbije za pružanje podrške i pomoći civilnom stanovništvu i drugim subjektima zaštite i spasavanja u slučaju elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških i drugih nesreća.
Reference
*** (2017) Akcioni plan za sprovođenje Nacionalnog programa upravljanja rizikom od elementarnih nepogoda (2017-2020). Vlada Republike Srbije
*** (2010) FM 5-0 operations process. The United States: TRADOC
*** (2011) JP 3-0 joint operations. Washington D.C: Department of Defense, U.S. Government Printing Office
*** (2011) JP 5-0 joint operations planning. Washington D.C: Department of Defense, U.S. Government Printing Office
*** (2001) Joint publication 1-02: Department of Defense dictionary of military and associated terms. Washington, D.C: U.S. Government Printing Office
*** (2011) Nacionalna strategija zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama. Službeni glasnik RS, br. 86 od 18.11.2011
*** Campaign planning handbook. U.S. Army War College
*** (2009) Strategija odbrane Republike Srbije. Beograd
*** (2013) Uputstvo za operativno planiranje i rad komandi u Vojsci Srbije. Ministarstvo odbrane Republike Srbije, 16.12.2013
*** (2017) Uputstvo za operativno planiranje i rad komandi u Vojsci Srbije - privremeno. GŠ vs, J-5, 29.12.2017
*** (2010) Zakon o vodama. Službeni glasnik Republike Srbije, br 30
*** (2015) Zаkоn о Vојsci Srbiје. Bеоgrаd: Меdiја cеntаr 'Оdbrаnа
*** (2009-2012) Zakon o vanrednim situacijama. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 111/2009, 92/2011 i 93/2012
*** (1994) Zakon o kulturnim dobrima. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 71
*** (2010-2016) Zakon o vodama. Službeni glasnik Republike Srbije, br 30/2010, 93/2012 I 101/2016
*** (2007-2015) Zakon o odbrani Republike Srbije. Sl. glasnik Republike Srbije, br. 116/2007, 88/2009, 88/2009 - dr. zakon, 104/2009 - dr. zakon i 10/2015
*** (2010) Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj delatnosti RS. Službeni glasnik Republike Srbije, br 88
*** (2007) Directive 2007/60/EC of the European Parliament and of the council of 23 October 2007 on the assessment and management of flood risk. Official Journal of the European Union, L288, 6.11.2007, str. 27-34
*** (2012) Dоktrinа оpеrаciја Vојskе Srbiје. Bеоgrаd: Мinistаrstvо оdbrаnе Rеpublikе Srbiје, br. 3-8 оd 12.04.2012
*** (2010) Doktrina Vojske Srbije. Beograd: Medija centar 'Odbrana
*** (2008) FM 3-0 operations. The United States: TRADOC
Air Force Doctrine Development And Education Center Joint air estimate process. u: Army Commander's Appreciation and Campaign Design, The United States: TRADOC, PAM 525-5-500
Đorđević, D.R., Karović, S.M. (2017) Mehanizmi prevencije za uspešno funkcionisanje sistema odbrane u vanrednim situacijama. Vojno delo, vol. 69, br. 2, str. 219-249
Gačić, J., Jakovljević, V. (2014) Specifičnosti savremenog integrisanog sistema upravljanja u vanrednim situacijama. Bezbednost, Beograd, vol. 56, br. 3, str. 64-77
Generalštab Vojske Srbije (2016) Uputstvo za obaveštajnu pripremu bojišta. Beograd, 30.09.2016
Generalštab Vojske Srbije (2017) Pravilo obaveštajnog obezbeđenja - privremeno. Beograd
Karapetrović, L. (2016) Sposobnosti Vojske Srbije za vanredne situacije. Vojno delo, vol. 68, br. 5, str. 229-243
Milkovski, V. (2012) Modelovanje upotrebe snaga u operacijama Vojske Srbije. Vojno delo, vol. 64, br. 4, str. 68-83
Ministarstvo Odbrane Republike Srbije (2012) Pojmovnik funkcionalnih doktrina i doktrina vidova Vojske Srbije
Ministarstvo Odbrane Republike Srbije (2012) Doktrina planiranja u Vojsci Srbije. Beograd, int. br. 3-10 od 12.04
Radončić, H., Coković, S. (2018) Normativno i strategijsko-doktrinarno uređenje upotrebe Vojske Srbije u zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama. Vojno delo, vol. 70, br. 7, str. 204-220
Slavković, R.V., Kovačević, N.V. (2017) Uticaj karakteristika vodenih prepreka na pripremu i izvođenje napadne operacije kopnene vojske. Vojno delo, vol. 69, br. 8, str. 280-303
Terzić, M.R., Dobrić, D.M., Bulatović, N. (2018) Obaveštajna priprema bojišta i modelovanje upotrebe snaga za operacije u urbanim sredinama. Vojno delo, vol. 70, br. 6, str. 217-236
US Joint Forces Command, Joint Warfighting Center (2009) Commander's handbook for operational design and joint operation. September
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1903174T
objavljen u SCIndeksu: 09.11.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka