Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, vol. 70, br. 1, str. 16-20
Efikasnost fizičkog vaspitanja kadeta vojne akademije tokom četvorogodišnjih studija
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
bUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
cVojnomedicinska akademija, Institut za higijenu, Beograd
dVojnomedicinska akademija, Institut za naučne informacije, Beograd
eUnderwater Activities Club 'Sirmium', Sremska Mitrovica

e-adresamariclela28@yahoo.com
Sažetak
Uvod/Cilj. Osnovna uloga fizičkog vaspitanja je ostvarivanje zdravstvenog i vaspitnog delovanja na kadete i formiranje svestrane ličnosti. Realizacije nastave je uspešna samo kada su ostvareni postavljeni zahtevi. Cilj ovog rada bio je procena efikasnosti nastavnog programa fizičkog vaspitanja u postizanju povećanja fizičke sposobnosti kadeta Vojne akademije u toku četvorogodišnjeg školovanja. Metode. Istraživanje je sprovedeno u Vojnoj akademiji u Beogradu i obuhvatilo je 120 kadeta koji su na početku školovanja imali 19 godina ± 6 meseci, a na kraju školovanja 23 godine ± 6 meseci. Testovi za proveru i ocenjivanje fizičke pripremljenosti bili su: zgibovi na vratilu, dizanje trupa sa tla, skok u dalj iz mesta, trčanje na 1 600 m i savladavanje pešadijskih prepreka. Podaci su obrađeni primenom statističkih programa za izračunavanje centralnih i disperzionih parametara. Za utvrđivanje razlika između postignutih rezultata tokom školovanja korišćena je univarijantna analiza varijanse (ANOVA), a razlike u sistemu varijabli po prostorima utvrđene su multivarijantnom analizom varijanse (MANOVA) i diskriminativnom analizom. Pripadnost grupi određena je analizom profila. Rezultati. Uočene su statistički značajne razlike u svim testovima za procenu efikasnosti nastave fizičkog vaspitanja tokom četvorogodišnjeg školovanja, osim u testu skok udalj iz mesta. Najbolji prosečni rezultati u testovima za procenu motoričkih sposobnosti postignut je posle druge godine studija, dok su u testovima za procenjivanje izdržljivosti najbolji rezultati postignuti na kraju četvorogodišnjeg školovanja. Zaključak. Rezultati u savladavanju specifičnih testova za procenu fizičke sposobnosti kadeta Vojne akademije pokazuju da nastavni program fizičkog vaspitanja samo donekle poboljšava razvoj fizičkih sposobnosti kadeta tokom četvorogodišnjeg školovanja. Postojećim programom najbolji rezultati postižu se u testu dizanje trupa sa tla, a najslabiji u testovima koji obuhvataju više motoričkih sposobnosti (izdržljivost, snagu i brzinu).
Reference
*** (1995) Instructions for physical training in the Armed Forces of Yugoslavia. Beograd: Army General Staff of Yugoslavia, Serbian
Department, of physical education of the U.S.military academy (2007) Available from: http://www.usma.edu/physical.asp, cited 2009 December 5
Krsmanović, B., Berković, L. (1999) Theory and methods of physical education. Novi Sad: Faculty of Physical Education
Marić, L., Krsmanović, B. (2008) Uticaj motoričkih sposobnosti na motoričku efikasnost studenata Vojne akademije. Časopis Sportske akademije Crne Gore, br. 15, 16, 17/ IV (317-322)
Marić, L. (2005) The effectiveness of physical education at the Military Academy on various professional commitments with regard to the working conditions. Novi Sad: Faculty of Physical Education, thesis
Marić, L., Krsmanović, B. (2008) Antropometrijske karakteristike i motoričke sposobnosti studenata Vojne akademije. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 43, str. 199-206
McKenzie, T.L., Sallis, J.F., Prochaska, J.J., Conway, T.L., Marshall, S.J., Rosengard, P. (2004) Evaluation of a two-year middle-school physical education intervention: M-SPAN. Medicine and science in sports and exercise, 36(8): 1382-8
Perić, D. (1850-1990) Teaching physical education at the Military Academy of Land Forces from its establishment until disintegration of Yugoslavia. Belgrade: Faculty of Physical Education, thesis
Perić, D. (2001) Statistics used in sport and physical education. Belgrade: Faculty of Physical Education
Reljić, J. (1981) Physical education as training for professional occupations. Belgrade: Faculty of Physical Education
Rodić, N. (1993) The influence of basic training on physical fitness. Novi glasnik, Belgrade, Serbian
Rodić, N. (1994) A new program for physical training of soldiers. Novi glasnik, Belgrade, Serbian
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.2298/VSP1301016M
objavljen u SCIndeksu: 08.01.2013.
metod recenzije: dvostruko anoniman