Akcije

Vojnotehnički glasnik
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2000, vol. 48, br. 4-5, str. 425-432
Faktorska analiza polaznih parametara koji najviše utiču na model dvofaznog strujanja u cevi automatske puške
Uprava za naučnu i izdavačku delatnost GŠ VJ, Beograd
Sažetak
Primenom faktorske analize na polazne parametre koji najviše utiču na model dvofaznog strujanja u cevi automatske puške 7,62mm, dolazi se do sledećih zaključaka: analizirana su četiri parametra koji najviše utiču na izlazne UB karakteristike, kako samostalno tako i u kombinaciji sa ostalim parametrima. To su: jedinična brzina sagorevanja baruta, početna masa barutnog zrna, početna površina barutnog zrna i početna masa baruta potpunim faktorskim planom eksperimenta obuhvaćeni su maksimalni pritisak barutnih gasova i početna brzina projektila. Analogno ovoj analizi moguće je da se postupak faktorske analize primeni i na ostale karakteristike strujanja (gustina barutnih gasova, poroznost, energija barutnih gasova temperatura barutnih gasova, itd..); postupkom disperzivne i regresivne analize izvršeno je rangiranje odabranih parametara, formirani su regresivni polinomi, dobijene srednje vrednosti za maksimalni pritisak barutnih gasova i početnu brzinu projektila, kao i njihove dozvoljene granice odstupanja. Na osnovu dobijenih regresivnih koeficijenata i formiranih regresivnih polinoma moguća je dalja korekcija odabranih parametara radi usaglašavanja rezultata modela sa rezultatima eksperimenata; za pritisak barutnih gasova i brzinu projektila izvršena je faktorska analiza za određeni vremenski trenutak, odnosno trenutak postizanja maksimalnog pritiska i brzine projektila na ustima cevi (početna brzina); potpuni faktorski plan eksperimenta 24 primenjen je u ovom radu na teorijski model dvofaznog strujanja. Na isti način faktorska analiza se može primeniti i na eksperimenat [6], sto iziskuje znatno vise vremena i novčanih sredstava. Najbolje je da se realizuje kombinacija teorijskog modela i eksperimentalnih istraživanja.
Reference
*** (1987) Propis o kvalitetu proizvoda (PKP). Užice: Namenska proizvodnja, SOUR Prvi partizan
Cvetković, M. (1998) Unutrašnja balistika. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Pantelić, I. (1976) Uvod u teoriju inženjerskog eksperimenta. Novi Sad: Radnički univerzitet 'Radivoj Ćirpanov'
Petrović, M. (1999) Analiza novog oblika vodišta zrna za cev kal. 5, 56 mm. Beograd: VTA, doktorska disertacija
Tančić, Lj. (1999) Zbirka zadataka iz unutrašnje balistike. Beograd: Vojnoizdavački zavod
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojtehg0005425C
objavljen u SCIndeksu: 06.10.2008.