Metrika

  • citati u SCIndeksu: [7]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 58, br. 3, str. 146-161
Upravljanje rizicima kao preduslov integrisanog menadžment sistema u organizaciji
Vojna akademija, Beograd

e-adresakarovic.samed@gmail.com
Ključne reči: rizik; analiza rizika; integracija
Sažetak
Upravljanje rizikom predstavlja sastavni deo upravljačkih odluka. U uslovima kada postoji realna opasnost od gubitka ljudskih života, rušenja objekata, požara ili finansijske štete, upravljanje rizikom obezbeđuje da se ograničeni resursi (a oni su uvek ograničeni) usmere ka smanjenju opasnosti ili njihovoj potpunoj eliminaciji. Upravljanje rizicima ne ograničava se samo na pojedinačnu zaštitu ljudi, sredstava ili životne sredine, već se kao univerzalna alatka može iskoristiti i pri izgradnji integrisanog sistema menadžmenta. U teoriji je integrisani sistem menadžmenta skoro u potpunosti definisan, dok je u praksi tek na početku razvoja i primene. U radu se daje pristup formalizovanom sistemu menadžmenta, sa aspekta projektovanja integrisanog sistema menadžmenta (IMS) kao i okvir tog postupka i ukazuje na značaj upravljanja rizicima koji ugrožavaju opstanak organizacije.
Reference
*** (1994) Pravilnik o metodologiji za procenu opasnosti od hemijskog udesa i od zagađivanja životne sredine, merama pripreme i merama za otklanjanje posledica. Sl. glasnik RS, br. 60 i 63
*** (2005) Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. Službeni glasnik RS, broj 101
*** Integrated environmental management systems: Implementation guide. U.S. Environmental Protection Agency
Anđelković, B. (1988) Sistematski pristup u proučavanju radne i životne sredine. u: Ergonomija 87, jugoslovensko naučno-stručni skup, Kruševac, zbornik radova, str. 95-99
Kešetović, Ž., Keković, Z. (2008) Sistemi kriznog menadžmenta. Banja Luka: Fakultet za bezbjednost i zaštitu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/vojtehg1003146K
objavljen u SCIndeksu: 07.09.2010.