Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2002, vol. 35, br. 1-2, str. 65-79
Neki socio-demografski i psihološki korelati motiva postignuća
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju
Sažetak
Istraživanje se bavi sledećim problemima: Da li se mladići i devojke međusobno razlikuju u pogledu stepena razvijenosti i strukture motiva postignuća? U kojoj meri je nivo obrazovanja i uzrast faktor diferencijacije mladih u pogledu motiva postignuća? Da li su vrednosne orijentacije kolektivizam/individualizam i konzervativizam/radikalizam povezane sa tendencijom osobe ka uspehu? Uzorak je sačinjavalo 382 ispitanika oba pola, prosečne starosti 21 godina i različite obrazovne strukture. Za merenje motiva postignuća korišćena je skala MOP2002 (Franceško, Mihić, Bala, 2002), stepen izraženosti vrednosne orijentacije kolektivizma/individualizma utvrđen je skalom KOIN2002 (Kodžopeljić, Šakotić, Janičić, 2002), a za utvrđivanje stepena konzervativizma/radikalizma primenjena je skala KORA2002 (Janičić, Majstorović, Genc, 2002). Svi primenjeni instrumenti imaju zadovoljavajuće metrijske karakteristike. Rezultati pokazuju da se muški i ženski ispitanici ne razlikuju značajno u pogledu ukupnog skora na skali motiva postignuća, ali se razlike javljaju na dvema komponentama ovog motiva. Žene pokazuju veću istrajnost u ostvarivanju ciljeva i češće, u odnosu na muškarce, u ostvarivanju postavljenih ciljeva vide izvor zadovoljstva. S obzirom na obrazovni nivo razlike su uočene samo u aspektu motiva postignuća koji se odnosi na takmičenje sa drugima. Ispitanici nižeg obrazovnog nivoa i uzrasta pokazuju veću sklonost ka ovom načinu ispoljavanja motivacije za postignućem. Ukupni skor na skali MOP2002 pozitivno korelira sa ukupnim skorom na skali konzervativizma, a isto tako postoji povezanost i među pojedinim komponentama ovih dispozicija. Ukupni rezultat na skali kolektivizma/individualizma nije povezan sa skorom na skali motiva postignuća, ali se povezanost uočava među pojedinim komponentama ovih fenomena.
Reference
Allik, J., Realo, A. (1996) The hierarchical nature of individualism-collectivism: Comments on Matsumoto et al. Culture and Psychology, 2, 109-117
Baba, M.L., Falkenberg, D.R., Hill, D.H. (1996) Technology management and American culture: Implications for business process redesign. Technology Management, Nov., 44-54
Bond, M.H. (1988) The cross-cultural challenge to social psychology. Thousand Oaks, CA-London, itd: Sage Publications
Bond, R., Smith, P. (1996) Culture and conformity: A meta-analysis of studies using Asch's line judgment task. Psychol Bull, 119, 111-137
Cohen, S.G., Bailey, D.E. (1997) What makes teams work: Group effectiveness research from the shop floor to the executive suite. Journal of Management, 23, 239-290
Hofstede, G. (1980) Culture's consequences: International differences in work-related values. Thousand Oaks, CA-London, itd: Sage Publications
Hofstede, G. (1983) Dimensions of national cultures in fifty countries and three regions. u: Deregowski J., Dziurawiec S., Annis R. C [ur.] Explorations in cross-cultural psychology, Amsterdam-Lisse: Swets and Zeitlinger, 335-355
Hofstede, G., Spangenberg, J. (1987) Measuring individualism and collectivism at occupational and organizational levels. u: Kagitcibasi C [ur.] Growth and progress in cross-cultural psychology, Amsterdam-Lisse: Swets and Zeitlinger, 113-122
Hui, C.H. (1988) Measurement of individualism-collectivism. Journal of Research in Personality, 22, 17-36
Janičić, B.B., Majstorović, N., Goncz, L. (2002) Konstrukcija, merne karakteristike i faktorska struktura jedne skale za utvrđivanje vrednosne orijentacije konzervativizma-radikalizma. u: Čukić B. i Franceško M. [ur.] Ličnost u višekulturnom društvu: Organizacijska multikulturalnost i evropski identitet, Novi Sad: Filozofski fakultet - Odsek za psihologiju, vol. 4, 124-133
Kim, U., Triandis, H.C., Kagitcibasi, C., Choi, S.C., Yoon, G. (1994) Individualism and collectivism: Theory, method and applications. Thousand Oaks, CA-London, itd: Sage Publications
Kodžopeljić, J.S., Šakotić-Kurbalija, J.M., Janičić, B.B. (2002) Struktura skale kolektivizma i individualizma - KOIN2002. u: Čukić B. i Franceško M. [ur.] Ličnost u višekulturnom društvu: Organizacijska multikulturalnost i evropski identitet, Novi Sad: Filozofski fakultet - Odsek za psihologiju, vol. 4, 115- 123
McClleland, D.C., Atkinson, J.W., Clark, R.A., Lowell, E.L. (1953) The achievement motive. New York, itd: Appleton Century Crofts
Realo, A., Allik, J., Vadi, M. (1997) The hierarchical structure of collectivism. Journal of Research in Personality, 31, 93-116
Salaj-Franceško, M.L., Mihić, V., Bala, G. (2002) Struktura motiva postignuća merena skalom MOP2002. u: Čukić B. i Franceško M. [ur.] Ličnost u višekulturnom društvu: Organizacijska multikulturalnost i evropski identitet, Novi Sad: Filozofski fakultet - Odsek za psihologiju, vol. 4, 134-143
Schwartz, S.H. (1994) Beyond individualism/collectivism: New cultural dimensions of values. u: Kim U., Triandis H. C., Kagitcibasi C., Choi S. C., Yoon G [ur.] Individualism and collectivism: Theory, method and applications, Thousand Oaks, CA-London, itd: Sage Publications, 85-119
Triandis, H.C., i dr. (1986) The measurement of ethic aspects of individualism and collectivism across cultures. Australian Journal of Psychology, 38. 257-267
Triandis, H.C., Mccusker, C., Hui, C.H. (1990) Multimethod probes of individualism and collectivism. J Pers Soc Psychol, 59, 1006-1020
Triandis, H.C. (1993) Collectivism and individualism as cultural syndromes. Cross-Cultural Research, 27, 155-180
Triandis, H.C., Bontempo, R., Villareal, M.J., Asai, M., Lucca, N. (1988) Individualism and collectivism: Cross-cultural perspectives on self-ingroup relationships. J Pers Soc Psychol, 54, 323-338
Workman, M. (2001) Collectivism, individualism and cohesion in a team-based occupation. Journal of Vocational Behavior, 58, 82-97
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.2298/PSI0201065F
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.